Wageningen Universiteit

Persbericht Wageningen Universiteit, nr 116, 30 november 2004

WAGENINGEN UNIVERSITEIT BENOEMT HOOGLERAAR RURALE SOCIOLOGIE

Wageningen Universiteit heeft onlangs dr.ir. J.S.C. (Han) Wiskerke benoemd tot gewoon hoogleraar Rurale sociologie. Rurale sociologie heeft als domein de dynamiek in de landbouw, op het platteland en in de voedselproductie- en consumptieketen.

Han Wiskerke volgt prof.dr.ir. Jan Douwe van der Ploeg op die enige tijd geleden is benoemd tot bijzonder hoogleraar Transitieprocessen in Europa. Rurale sociologie wordt in Wageningen al sinds 1946 in enigerlei vorm gedoceerd.

Landbouw, platteland en de voedselketen zijn de laatste jaren aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Zo is de landbouw in Nederland en Europa zich sterk aan het verbreden, onder meer doordat de landbouw in toenemende mate andere functies vervult dan alleen de voedselproductie. De landbouw krijgt ook steeds meer een taak in het natuurbeheer, landschapsonderhoud, waterbeheer, recreatie en zorg. Daarnaast verandert ook het platteland zelf, door die verbreding van de landbouw maar ook door toenemende bewoning van (vrijkomende) boerderijen door niet-agrariërs en door een trek van de stad naar het platteland. Dat kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het platteland. En tenslotte is er sprake van ingrijpende veranderingen in voedselketens. Zo is er een groeiende maatschappelijke behoefte aan veilig, gezond en dier- en milieuvriendelijk voedsel. De voedingsmiddelenindustrie en de supermarktketens spelen hierop in door productievoorschriften op te stellen. Daarnaast ontstaan er nieuwe, korte voedselketens (boerderijwinkels, streekproducten) als reactie op nieuwe maatschappelijke vragen. Al deze veranderingen in de landbouw, op het platteland en in de voedselketen roepen tal van vragen op: wat is er gaande op de uiteenlopende schaalniveaus (bedrijf, regio, nationaal, supranationaal), wie zijn daarbij betrokken, waar liggen knelpunten, wat zijn mogelijke uitwegen en oplossingen? De rurale sociologie is bij uitstek de discipline die zich met dergelijke vraagstukken bezighoudt.

Han Wiskerke (geboren in Wissenkerke, 1967) studeerde in 1992 cum laude af in landbouw- en milieuwetenschappen aan de toenmalige Landbouwuniversiteit Wageningen. In 1997 promoveerde hij tot doctor in de Rurale sociologie op een sociologische studie naar de Zeeuwse akkerbouw. Na zijn promotie was hij onder andere werkzaam als projectleider bij het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en als postdoc bij het Centrum voor Studies van Wetenschap, Technologie en Samenleving van de Universiteit Twente. Van 2001 tot heden was Wiskerke resp. universitair docent en universitair hoofddocent Rurale sociologie aan Wageningen Universiteit.