Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

30-11-2004
Parkeerontheffingen blauwe zones
Gewijzigde Legesverordening per 1 januari 2005

In zijn vergadering van 11 november jl. heeft de gemeenteraad de legesverordening vastgesteld, zoals die van kracht wordt op 1 januari 2005. Hierin is opgenomen dat er per deze datum leges verschuldigd zijn voor parkeerontheffingen in de blauwe parkeerzones. Het betreft een bedrag van .50,-- per ontheffing.

Op grond van artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is het verboden te parkeren in een parkeerschijfzone. In art. 87 RVV is geregeld dat door het bevoegd gezag ontheffing van dit verbod kan worden verleend. Een parkeerontheffing is geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan. De bewoners en ondernemers voor wie dit van belang is zijn inmiddels d.m.v. een brief geïnformeerd over het vorenstaande.