Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

30-11-2004
Baat bij wonen, welzijn en zorg op maat!
Pilot WWZ

Inleiding
De gemeente Edam - Volendam heeft in het kader de deelverordening Wonen, Welzijn en Zorg van de provincie Noord - Holland een aanvraag tot subsidie onder de projectnaam "Baat bij wonen, welzijn en zorg op maat!" ingediend. De mogelijkheid om als gemeente deel te nemen aan de pilot WWZ past precies binnen het proces waar Edam - Volendam al een paar jaar in een regisserende rol mee bezig is. Ook Edam - Volendam, met een inwonersaantal van 28.330 inwoners (oktober 2004) heeft de komende 15 jaar te maken met de toenemende vergrijzing. Dit heeft gevolgen voor de fysieke en sociale infrastructuur in de gemeente. Statistische gegevens geven een indicatie dat onze gemeente in het tijdsbestek 2000 - 2015 te maken krijgt met een toename van 55% 75plussers . (Het landelijke gemiddelde ligt op 21 %). Daarnaast speelt de ontwikkeling dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis "moeten" wonen (extramuralisering). Door de vergrijzing zullen de woningvoorraad, de woonomgeving, de zorg, het welzijnswerk en de voorzieningen afgestemd moeten worden op de behoeften van de ouderen (en in het verlengde daarvan gehandicapten en cliënten uit de Geestelijke Gezondheidszorg). Deze afstemming is al in volle gang.
Om deze ontwikkelingen op een verantwoorde manier op te vangen heeft de gemeente allerlei beleidsmaatregelen genomen in overleg met de betrokkenen. Het startpunt van het college van B & W was om het integraal ouderenbeleid als speerpunt aan te wijzen. In 2002 heeft de gemeenteraad een visie ouderenbeleid vastgesteld waar trajecten in beschreven stonden. Dit heeft geresulteerd in het organiseren van ouderenpanels, de vorming van een Seniorenraad en de Stuurgroep Integraal Ouderenbeleid. Dit vormde een stevige basis voor de Actienota integraal ouderenbeleid (oktober 2004). De actienota is weliswaar gericht op de doelgroep ouderen maar de actiepunten / processen zullen ook hun uitwerking hebben ten behoeve van de andere kwetsbare groepen. Op de deelterreinen wonen, welzijn en zorg zijn, in samenwerking met de betrokkenen, diverse ontwikkelingen / projecten in gang gezet die moeten leiden tot een goed voorzieningenniveau.


+ Wonen

+ Welzijn

+ Zorg

+ De pilot WWZ