Gemeente Barendrecht

Persbericht Gemeente Barendrecht

Alcoholverbod Barendrecht ook voor individuen

BARENDRECHT (dinsdag 30 november) - Het in 2003 ingevoerde verbod op het nuttigen van alcoholhoudende drank of het bij zich hebben van aangebroken flessen en blikjes met alcoholische versnaperingen op de openbare weg binnen de bebouwde kom van Barendrecht wordt uitgebreid. Voortaan geldt het verbod ook voor individuen en dus niet meer alleen voor groepen van 3 of meer mensen. Dit heeft de Barendrechtse gemeenteraad gisteravond in ruime meerderheid besloten, alleen de fractie van GroenLinks stemde tegen.

Tot nu toe gold het alcoholverbod alleen voor groepen. Het verbod was daardoor lastig te handhaven. De aanscherping van het verbod geeft de politie nu meer mogelijkheden om in geval van overtreding op te treden. De verandering van het alcoholverbod wordt samen met enkele andere wijzigingen verwerkt in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Barendrecht. Deze wijzigingen worden volgende week gepubliceerd, waarna de nieuwe APV zes weken later in werking treedt.

Takendiscussie
De gemeenteraad heeft gisteravond ook ingestemd met het plan van aanpak ten aanzien van de takendiscussie. Iedere Nederlandse gemeente heeft bijzonder veel taken. Enkele voorbeelden zijn: onderhoud van wegen en openbaar groen, uitgifte van paspoorten en rijbewijzen, informatievoorziening, aanleg van speelplaatsen en nog veel en veel meer. De raad en het college van burgemeester en wethouders willen door middel van de takendiscussie nog voor de bespreking van de komende voorjaarsnota een duidelijk inzicht krijgen in de nut en noodzaak van alle gemeentelijke taken en het daarbij horende gewenste kwaliteitsniveau. Het doel van de takendiscussie is een evenwichtige en sluitende meerjaren-begroting, waarin de gemeente Barendrecht op optimale wijze invulling geeft aan haar taken. Het college van b&w gaat nu met behulp van een extern deskundige werken aan een adviesrapportage waarin alle taken worden beschreven. Daarbij wordt vervolgens voor elke taak afzonderlijk geadviseerd of Barendrecht de taak in de toekomst moet voorzetten, en zo ja op welk niveau. Het is de bedoeling dat deze adviesrapportage in maart 2005 door het college van b&w wordt afgerond. Daarna wordt de rapportage nog uitgebreid besproken door de gemeenteraad.

Andere punten
Namens de fractie van de SGP/ChristenUnie heeft Cees Versendaal gisteravond het eerste exemplaar van de notitie 'U ten goede, een nota over waarden en normen in Barendrecht' overhandigd aan burgemeester M.Th. van de Wouw. In de nota doet de fractie dertien concrete beleidsaanbevelingen en ook concludeert men dat behalve ouders, scholen, kerken en (sport)verenigingen ook de overheid verantwoording draagt bij het overbrengen van waarden en normen. Cees Versendaal sprak de hoop uit dat de nota 'U ten goede' binnenkort een keer behandeld wordt in de commissie Samenlevingszaken. En hoewel dat verzoek nog officieel gehonoreerd moet worden, ligt het voor de hand dat op afzienbare termijn aan de wens van de SGP/ChristenUnie-fractie wordt voldaan.

Z.O.Z.

Sinterklaas
Bij aanvang van de raadsvergadering van gisteravond bleek overigens dat ook Sinterklaas een bezoek had gebracht aan het gemeentehuis. Voor ieder raadslid lag er een heerlijke chocoladeletter klaar. Helaas kon de Sint wegens drukke werkzaamheden niet lang blijven. Hij was daarom al voor het begin van de vergadering weer vertrokken. Wel liet Sinterklaas het volgende gedicht achter dat tijdens de raadsvergadering werd voorgedragen door de burgemeester:

Beste raads- en collegeleden van de gemeente Barendrecht en overige aanwezigen,

Wat vroeger dan andere jaren richt ik mij vanuit mijn winterverblijf tot u. Verwacht echter van mij geen uitgebreide algemene beschouwing vanaf vorig jaar tot nu. Bij mijn werkzaamheden als Goed Heiligman word ik terzijde gestaan, Net zoals dat voor de raad en het college in Barendrecht wordt gedaan. Ik beschik bijvoorbeeld over een commissie van onderzoek, Daardoor komen alle feiten - groot en klein - in Mijn Boek. Na wikken en wegen vormen de meest significante de inhoud van gedichten, De welke na voorlezing vaak zorgen voor zeer verhitte gezichten.

Mijn werk kan niet zonder mijn college van Hoofdpieten, Een select gezelschap met wie ik goed op kan schieten. Het nauwlettend en kritisch volgen door de bisschoppelijke pers, Houdt ons in het werk scherp en ons snoepgoed vers. Wat mijn gemoed sterk heeft beziggehouden, de afgelopen paar jaar, Is het wennen aan de invloed van de Pietenraad, dat was zwaar. Welke cadeau's krijgen de Barendrechters, wat gaat het kosten? Soms dacht ik wel eens: "Als ze mij daar eens van verlosten!"

De talrijke hulppieten in mijn organisatie zijn ook nog niet echt gewend Aan meer dan één baas in hun eigen tent.
Hoewel lenig, snel en zuiver op de graat
Zo nu en dan roepen ze: "we liggen in een spagaat". Zoals u weet is Sint al behoorlijk gevorderd in de (leef-)tijd, Toch heeft hij geen vooruitzicht op iets dat zijn Levensloop geleidt. Als buitenstaander in uw samenleving, kan ik geen beroep doen op de VUT, Vandaar dat ik voor mijn energie en inspiratie Bisschopswijn en Pepernoten benut.

Sint gebruikt gelukkig maar één spreektermijn.
En daarna begint het grote uitpak festijn.
Ik hoop dat goed voorbeeld doet volgen
Vergader kort en krachtig en daarna..

Sint Nicolaas

Noot voor de pers,