Gemeente Wieringen

Bekendmakingen Kennismaking met de nieuwe groepschef politie groep Wieringermeer - Wieringen en praten over concept - jaarplan 2005 politie groep Wieringermeer - Wieringen.

Op 7 december 2004 zullen de leden van de raadscommissie Algemeen kennismaken met de nieuwe groepschef politie groep Wieringermeer - Wieringen, de heer A. Vermin. Tevens zal met de leden van de raadscommissie van gedachten worden gewisseld over het concept - jaarplan 2005 van de politie groep Wieringermeer - Wieringen.

Deze bijeenkomst is openbaar en dus tevens toegankelijk voor het publiek.

Onderstaand treft u aan de uitnodiging zoals deze is op 25 november 2004 gezonden aan de leden van de raadscommissie Algemeen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o

Aan de dames en heren leden van de Raadscommissie Algemeen van de 30 november 2004 gemeente Wieringen

uitnodiging

Geachte dames en heren,

Ik nodig u uit voor een kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe groepschef politie groep Wieringermeer - Wieringen, de heer A. Vermin. Tevens wil ik met u kort van gedachten wisselen over het concept - jaarplan 2005 van de politie groep Wieringermeer - Wieringen. Uw reacties zullen vervolgens in het jaarplan worden verwerkt waarna het jaarplan in een van de eerstvolgende vergaderingen van de raadscommissie Algemeen in 2005 op uw agenda zal staan.

Ik wil dit doen voorafgaande aan de vergadering van uw raadscommissie op 7 december a.s en wel van 19.00 uur tot 19.30 uur (aanvang commissievergadering).

Ik wijs u er tenslotte nog op dat deze bijeenkomst openbaar en dus tevens toegankelijk voor publiek zal zijn.

Hoogachtend, wnd. burgemeester van Wieringen,

M.J.P. van Kampen-Nouwen