Gemeente Utrecht

Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en wethouders

30 november 2004

Persconferentie naar aanleiding van de collegevergadering om 16.00 uur in de perskamer van het stadhuis.


1. Wijkbureau Noordoost krijgt tijdelijk onderkomen Wijkbureau Noordoost krijgt een tijdelijk onderkomen elders in de wijk. Het wijkbureau verhuist in februari 2005 tijdelijk naar het FNV-gebouw aan de Goeman Borgesiuslaan. Dit gebouw voldoet als tijdelijk onderkomen, het ligt in de wijk Noordoost, kan op korte termijn worden betrokken en de inrichting is zeer geschikt voor het wijkbureau. Naar verwachting volgt een jaar later de verhuizing naar een definitieve nieuwe plek. Waar dat zal zijn is nog niet besloten. Het is al langer bekend dat het wijkbureau verhuist omdat in het huidige pand aan de Wittevrouwesingel in de loop van 2005 een hostel voor dak- en thuislozen komt.

Het wijkbureau zal de bewoners, ondernemers en organisaties actief informeren over het nieuw bezoekadres.


2. Intiatief voor herinrichting Rijnlaan doorverwezen naar wijkwethouder Bewoners van het zuidelijke deel van de Rijnlaan hebben een voorstel ingediend in het kader van het recht van initiatief. Zij vragen om herinrichting van het zuidelijke deel van de Rijnlaan door onder meer beplanting van de brede middenberm en het accentueren van het kunstwerk ter hoogte van de Hunzestraat.

Het plan voldoet aan de eisen die de regeling recht van initiatief stelt. Het is ingediend voordat bekend werd dat vrijwel het gehele budget 2004 gereserveerd was voor de uitvoering van ingediende voorstellen en kan dus uitgevoerd worden binnen het budget recht van initiatief 2004. Het Ingenieursbureau Utrecht heeft een raming gemaakt voor de uitvoering van het voorstel van ¬ 30.000. Voordat de wijkwethouder een besluit neemt, zal er een Stadsplan met het definitieve ontwerp uitgegeven worden. Zowel voor- als tegenstanders van het voorstel kunnen daarop schriftelijk reageren. De wijkwethouder laat de reacties meewegen in zijn besluit.


3. Kunstwerk in Van Hogendorpstraat
Het voorstel in het kader van het recht van initiatief "Van Hogendorpstraat, kunstwerk" is gehonoreerd. De bewonersgroep van de Van Hogendorpstraat (Oost) heeft een voorstel ingediend om een kunstwerk van de kunstenares Elly Hahn te plaatsen midden in het rozenperk aan de Van Hogendorpstraat. Dit voorstel werd al in juni van dit jaar ingediend, maar heeft op de wachtlijst gestaan. Inmiddels is duidelijk dat het kan worden uitgevoerd binnen het budget recht van initiatief 2004.

De gemeente kon in 1985 het onderhoud van het rozenperk vanwege bezuinigingen niet meer betalen en gaf de bewoners de keus het perk te vervangen door gras of zelf het onderhoud op zich te nemen. Inmiddels beheert en financiert de bewonersgroep het rozenperk nu 20 jaar. Om dat te vieren, en het perk en daarmee de straat te verfraaien, stellen zij voor er een kunstwerk te plaatsen. De kosten voor de aanschaf en plaatsing van het beeld zijn begroot op ¬ 10.000.


4. Evaluatie en actualisatie van het gemeentelijk beleid bij plaatsing GSM/UMTS installaties Als gevolg van wetswijzigingen en rechterlijke uitspraken is het gemeentelijk beleid met betrekking tot het plaatsen van GSM UMTS installaties achterhaald. Dit beleid was vastgelegd in de in 1999 verschenen nota "Een bereikbaar GSM-net". De gemeentelijke rol bij plaatsing van installaties is sterk teruggedrongen nu voor plaatsing van antenne-installaties tot 5 meter geen bouwvergunning meer nodig is. Verder zijn er op landelijk niveau afspraken gemaakt tussen het rijk, de VNG en de operators. Een van die afspraken is een ontmoedigingsbeleid voor het plaatsen van installaties op woongebouwen. Zo is instemming van een meerderheid van bewoners nodig. Bij de instemmingsprocedure, die gevolgd moet worden, speelt de gemeente geen rol. In de praktijk blijkt dit ontmoedigingsbeleid goed te werken.

Inmiddels beschikt Utrecht over een dekkend GSM netwerk, al blijft uitbreiding van installaties nodig in verband met de toename van het aantal mobiele telefoongebruikers. De opbouw van een UMTS netwerk is in volle gang. De laatste jaren is de samenwerking tussen de 5 operators (T-Mobile, Orange Nederland, KPN Mobile, Telfort en Vodafone) verbeterd. Zo worden onderling masten gedeeld en zoekt men gezamenlijk naar nieuwe opstelpunten.

Momenteel is alleen voor plaatsing van installaties in een beschermd stadsgezicht een lichte bouwvergunning vereist. In de praktijk levert plaatsing op of bij monumenten door het gebruik van camouflagemethoden weinig problemen op. Een grotere gemeentelijke rol is weggelegd voor plaatsing van vrijstaande masten aan de randen van de stad. Uitgangspunt van beleid is dat deze masten qua aard, hoogte en vormgeving goed moeten passen in de groene cq stedelijke omgeving en door 'site-sharing' tot een minimum beperkt worden.


5. Bijdragen aan herstel singel
Het college heeft ingestemd met een bijdrage vanuit het GroteStedenBeleid (GSB)en het Fonds Bodemsanering aan het herstel van de singelstructuur. De gemeenteraad heeft in 2003 aangegeven hiervoor geld te willen reserveren en met dit besluit komt het college hieraan tegemoet. Het project voldoet perfect aan de voorwaarden voor een bijdrage vanuit GSB en het Fonds Bodemsanering.

Het herstel van de singel, dat onlangs officieel is afgesloten met een bijeenkomst met partners en omwonenden, heeft een positieve invloed op de economische ontwikkeling van de stad. De recreatievaart en het toerisme hebben een flinke impuls gekregen. Er is een nieuwe vaarroute en er zijn nieuwe aanlegfaciliteiten. Onlangs is bovendien een sanitaire voorziening gereedgekomen voor de recreatietoervaart. Het herstel van het eerste stuk van de singel biedt vooral mogelijkheden voor nieuwe economische ontwikkelingen in de omgeving van de Weerdsluis en het Paardenveld.

Zoals bekend zijn tijdens de graafwerkzaamheden niet alleen waardevolle historische resten gevonden, maar ook zware verontreinigingen in de bodem. Alhoewel er van tevoren een historisch en bodemkundig onderzoek was gedaan, bleek uit de resultaten van deze onderzoeken niet dat er zware verontreiniging in de bodem zat. Bij het herstel van de singel is daarom de bodem gesaneerd.

Het college heeft besloten voor ¬ 927.000 beschikbaar te stellen vanuit GSB middelen en ¬ 130.000 ten laste van het Fonds Bodemsanering.