Vlaamse overheid

Op maandag 29 november heeft Minister Inge VERVOTTE mevrouw Viviane Sorrée van GRIP VZW en oud- volksvertegenwoordiger Ann De Martelaere van het Gebruikersplatform voor Personen met een Handicap op haar kabinet ontmoet. Ook in het recente verleden waren er contacten met deze verenigingen. Onderwerp van dit interessante gesprek waren de bedenkingen en kritieken van deze verenigingen op het huidige gehandicaptenbeleid. De minister deelt een aantal bekommernissen en heeft meer duidelijkheid verschaft over enkele vragen en misvattingen die vandaag bestaan.

Wat het wegwerken van de wachtlijsten betreft, heeft de minister herhaald dat zij het goedgekeurde meerjarenplan tot het wegwerken van de wachtlijsten wil uitvoeren. In de begroting voor 2005 werd hiervoor reeds 15 miljoen euro ingeschreven. De nog resterende 7,5 miljoen wil de minister - zoals dat trouwens ook in de vorige legislatuur gebeurde - bij de begrotingscontrole bekomen.

Wat de twijfel over de verdere uitbreiding van het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) betreft, heeft de minister bevestigd dat er ook dit jaar, zoals de meerjarenplanning voorziet, ongeveer 200 nieuwe PAB- dossiers kunnen opgestart worden. Hierbij wordt begrotingstechnisch op dezelfde wijze tewerk gegaan als in de vorige regering. Het is dus duidelijk dat minister Vervotte het PAB niet terugschroeft maar, zoals voorzien, verder uitbreidt.

De minister stelt verder dat zij werk blijft maken van zorgvernieuwing, zoals trouwens vermeld in haar Beleidsnota. Hierbij wil zij echter niet improviserend tewerk gaan. Vooraleer bijvoorbeeld het Persoonsgebonden Budget(PGB) te implementeren wil zij de resultaten van de desbetreffende 'Denkcel' ter harte nemen en de geïnventariseerde knelpunten wegwerken.
Op de vraag naar een duidelijke financiering van de budgethoudersverenigingen wenst de minister af te stappen van een jaarlijkse ad hoc financiering om tot een structurele oplossing te komen.

Tot slot stelt minister Vervotte dat de overheid geen zorgvoorkeur mag opleggen. Voor de ene persoon met een handicap is een persoonlijk assistentiebudget (PAB) het beste antwoord op zijn zorgvraag, voor een andere is dat een instelling en voor nog een andere kan een individueel hulpmiddel een voldoende antwoord betekenen.

persinfo : Gunter Naets, woordvoerder van minister Vervotte - tel. 02 552 64 89 e-mail: persdienst.vervotte@vlaanderen.be