Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuk, 30-11-2004

Uitvoeringsbesluit WTZi

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

MC/MO-2539595

30 november 2004

Tijdens de plenaire behandeling van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) heb ik toegezegd het Uitvoeringsbesluit WTZi de Tweede Kamer toe te sturen. Op 15 december as. heeft u een AO gepland op om dit Uitvoeringsbesluit te bespreken. Mijn voornemen om het Uitvoeringsbesluit WTZi ná het advies van de Raad van State bij u voor te hangen, hing samen met de geplande plenaire behandeling van de WTZi door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft inmiddels besloten de WTZi niet voor het kerstreces te behandelen. Volgens de formele voorhangprocedure kan het Uitvoeringsbesluit pas bij u voorgehangen worden na vaststelling van het wetsvoorstel door het kabinet der Koningin.

Op 23 november jongstleden, twee weken later dan gepland, heeft de Raad van State advies uitgebracht. Gezien het aard van het advies lukt het mij niet om het nader rapport en het Uitvoeringsbesluit tijdig, voor het geplande AO van 15 december a.s., naar de Tweede Kamer te zenden. Ik ben voornemens beide stukken vóór het kerstreces de TK te doen toekomen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst