Gemeente Den Haag

november 2004
Recreatiegebie Madestein: Ontwikkelingsvisie en beheerplan 2003-2012 vastgesteld (30 november)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft, na een gehouden Inspraakprocedure, de eindnota "Recreatiegebied Madestein, ontwikkelingsvisie en beheerplan 2003-2012" vastgesteld. De ontwikkelingsvisie en het beheerplan zijn tot stand gekomen na intensief overleg met belanghebbenden.

Ontwikkelingsvisie
In de ontwikkelingsvisie zijn de lijnen uitgezet om Madestein duurzaam te beheren en in stand te houden. Uit het overleg met belanghebbenden zijn hiervoor diverse planvoorstellen gekomen, die in de ontwikkelingsvisie zijn uitgewerkt. Ook de resultaten van een gehouden recreatieonderzoek zijn hierin opgenomen. Daarnaast is er bij de formulering van deze visie rekening gehouden met het beheer en gebruik van het recreatiegebied Madestein, de ontwikkelingen van het stedenbouwkundig plan 'de Groene Haegh' en de Structuurvisie Westlandse Zoom.

Beheerplan
Het beheerplan, dat bij de ontwikkelingsvisie hoort, beschrijft op hoofdlijnen hoe het beheer en onderhoud voor o.a. groen, water en wegen is geregeld. Ook zijn in dit beheerplan de planvoorstellen voor kwaliteitsverbetering opgenomen.

Stand van zaken
De conceptnota "Recreatiegebied Madestein, ontwikkelingsvisie en beheerplan 2003-2012" heeft voor de inspraak vanaf 27 mei tot en met 23 juni 2004 ter inzage gelegen. De ontvangen zienswijzen en reacties daarop hebben geen aanleiding gegeven de nota aan te passen. Aansluitend is de eindnota opgesteld en deze is op 30 november 2004 door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Ook de internetsite www.denhaag.nl/madestein is in dit verband regelmatig bezocht en naar aanleiding van de vaststelling geactualiseerd.

Uitvoering maatregelen
Het planvoorstel "Oplossen vernatting rondom grote plas" is als meest urgent en noodzakelijk aangegeven. Om deze reden is al voor 2004 een bedrag van Euro 335.000,= beschikbaar gesteld en is inmiddels met de eerste uitvoeringsfase begonnen.
Voor 2005 heeft het College een bedrag van Euro 2,7 mln. beschikbaar gesteld voor overige noodzakelijke maatregelen in dit recreatiegebied. Voor de begeleiding van uit te voeren beheer- en onderhoudsmaatregelen zal een "beheerplatform" worden samengesteld uit belanghebbenden.