Gemeente Den Haag

november 2004
Moerwijk biedt straks het beste van twee werelden (30 november)

Moerwijk staat aan de vooravond van vernieuwingen. Het college van Burgemeester en wethouders heeft vandaag op hoofdlijnen de Gebiedsvisie Moerwijk en de Gebiedsontwikkeling Moerwijk-Zuid vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. De gebiedsvisie heeft de titel 'Moerwijk straks' gekregen, omdat hierin het streefbeeld voor de wijk staat beschreven. De Gebiedsontwikkeling Moerwijk-Zuid is een stedenbouwkundige uitwerking van deze visie.

De voorstellen in de gebiedsvisie moeten de positie van Moerwijk op de woningmarkt verbeteren en de leefbaarheid in de wijk vergroten. De voorgestelde vernieuwingen vinden plaats op fysiek, economisch en sociaal vlak. Het gaat dus niet alleen om het bouwen van een gevarieerder woningaanbod. Ook sociale en economische aspecten, zoals een uitgebalanceerd aanbod aan voorzieningen, veiligheid op straat en het terugdringen van overlast krijgen volop aandacht.

In de Gebiedsontwikkeling Moerwijk-Zuid zijn de ambities voor de vernieuwing van de woningvoorraad en openbare ruimte concreet vormgegeven in een stedenbouwkundig plan. Het vernieuwde Moerwijk-Zuid bestaat uit drie verschillende woongebieden; twee enclaves met een hoofdzakelijk grondgebonden woningen , gescheiden door een groene wig met woontorens en kleinere appartementencomplexen. Dit groene woongebied vormt als het ware een voorportaal van het Park Overvoorde.

De inspraakperiode voor beide documenten loopt van 30 november tot en met 14 januari. Zowel de gebiedsvisie als de gebiedsontwikkeling liggen ter inzage op het stadsdeelkantoor Escamp en het Gemeentelijk Contactcentrum in het stadhuis. Alle inspraakreacties worden door de gemeente verwerkt tot een inspraakverslag. De gemeenteraad buigt zich na de inspraaktermijn over de plannen voor Moerwijk.

Om bewoners over de plannen te informeren wordt huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid. Op 11 en 15 december organiseert de gemeente samen met de corporaties een informatiemarkt in het Coornhert Centrum aan het Erasmusplein 87. Daarnaast is het mogelijk voor bewoners om informatie te verkrijgen tijdens het telefonisch spreekuur.

De gemeente Den Haag probeert in samenwerking met de corporaties de (dreigende) achteruitgang van Den Haag Zuidwest tegen te gaan en een aantrekkelijk woongebied te scheppen. Gekozen is voor een gebiedsgerichte aanpak. Voor de wijken Bouwlust, Vrederust en Morgenstond bestaan inmiddels gebiedsvisies en concrete gebiedsontwikkelingsplannen.