Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2004-521    |
|                      |Arnhem|30 november  |
|                      |,   |2004      |
VERGADERING GEDEPUTEERDE STATEN VAN 30 NOVEMBER 2004

VERZAMELPERSBERICHT

Onderzoek naar subsidierelaties instellingen met provincie (A4) Zevenentwintig instellingen waaraan de provincie subsidie verleent, zijn op verzoek van het Gelders Parlement tegen het licht gehouden. De achterliggende bedoeling van dit verzoek was om te bekijken of deze instellingen werken conform provinciaal beleid en voldoen aan provinciale kwaliteitseisen, met mogelijke heroverweging van de subsidierelatie tot gevolg. Het dagelijks bestuur van de provincie komt na de quick scan tot de conclusie dat alle instellingen in redelijke mate scoren. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om op basis van dit onderzoek en de visie van PS op de instellingen, een richtinggevend debat te voeren en daarin uitspraken te doen over de subsidierelaties met de onderzochte instellingen.

Provincie verleent subsidie voor Djopper uit Innovatieprogramma Openbaar Vervoer (C7) Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie voor een innovatieve vorm van Openbaar Vervoer, het "Djopper-project" op het bedrijventerrein in Ede. Bij de Djopper reist een aantal werknemers gezamenlijk naar hun werk met een door een vervoerbedrijf beschikbaar gestelde taxibus. Een van de werknemers is de chauffeur. Het vervoerbedrijf voert de regie en levert de busjes. De Djopper levert een bijdrage aan de leefbaarheid in de provincie doordat het een aantrekkelijk alternatief voor de auto biedt. Uitgangspunt is de behoefte van werknemers aan woon-werktransport van deur tot deur. Met de Djopper wordt deze behoefte ingevuld en zo kan een aanzienlijke besparing worden bereikt op individuele autokilometers. De financiering van het project wordt geregeld vanuit het Europees project Optimum 2 en het Innovatieprogramma Openbaar Vervoer Gelderland. De subsidie wordt verleend aan BBA, die met ingang van 12 december het openbaar vervoer gaat verzorgen op de Veluwe. Doelstelling van het project is om 2007 met 15 Djoppers te gaan rijden, wat een besparing oplevert van ca. 3 miljoen autokilometers. Deze uitbreiding van de dienstverlening van het OV past, door deze besparing op autokilometers, binnen het Gelders beleid, gericht op verbetering van bereikbaarheid en leefbaarheid. De Djopper zal geĂŻntroduceerd worden in Ede op 8 december tijdens een bijeenkomst in het kader van het bereikbaarheidsproject Optimum 2. In dit project werkt de gemeente Ede samen met de provincie Gelderland aan het optimaliseren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Daarbij gaat het ook om het opzetten van mobiliteitsmanagement voor het gehele bedrijvengebied in Ede. In Brabant zijn al ervaringen opgedaan met de Djopper. Deze zullen tijdens de bijeenkomst op 8 december worden gepresenteerd.Provincie Gelderland