Nederlandse Vereniging van journalisten

Principe-akkoord cao voor
dagbladjournalisten 2004

Op 24 november 2004 hebben de onderhandelingsdelegaties van de vereniging De Nederlandse Dagbladpers (NDP), groepsvereniging binnen het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) na zes onderhandelingsrondes een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten.

Het principe-akkoord, dat nog ter goedkeuring aan de leden dient te worden voorgelegd, omvat de volgende hoofdpunten:


1. Looptijd
Een looptijd van 12 maanden: van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004.


2. Salarisschalen
De salarisschalen blijven in 2004 ongewijzigd.


3. Premies van de CAO-fondsen 2004
De premies van de fondsen die zijn geregeld in de CAO, zijn aangepast voor het jaar 2004.


4. 2e Ziektejaar
In verband met de invoering van de wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte per 1-1-2004, als gevolg waarvan werkgevers verplicht worden ook een tweede ziektejaar (dat effectief wordt m.i.v. 1-1-2005) van werknemers voor 70% door te betalen, wordt de loondoorbetalings- en aanvullingsregeling in artikel 7.1 van de CAO gewijzigd voor die werknemers die ziek zijn geworden op of na 1 -1-2004 en daarna 52 weken arbeidsongeschikt zijn gebleven. Voor de werknemers die vòòr 1-1-2004 reeds ziek waren geworden en 52 weken arbeidsongeschikt zijn gebleven, blijft de huidige regeling van artikel 7.1 ongewijzigd van kracht.

NB. In verband met het recent bereikte Centraal Akkoord zal door CAO-partijen nog bezien moeten worden op welke wijze de loondoorbetaling en/of aanvulling gedurende de eerste twee ziektejaren in 2005 nader geregeld dient te worden.


5. Kinderopvang
In verband met de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang per 1 januari 2005 wordt de regeling kinderopvang in de CAO gewijzigd. In de CAO 2004 wordt de nieuwe tekst van artikel 9.1 en van Bijlage IX, die van kracht wordt op 1 januari 2005, alvast opgenomen.


6. Onkostenvergoeding
Aan artikel 3.7 (onkostenvergoeding) wordt de volgende tekst toegevoegd:
"Over de wijze waarop de vergoeding van gemaakte onkosten plaatsvindt, worden in het decentraal overleg in de individuele dagbladondernemingen nadere afspraken gemaakt. Gemaakte afspraken worden in hun onderlinge samenhang op het uitgangspunt (zoals verwoord in de eerste zin van dit artikel: `De journalist heeft recht op vergoeding van de onkosten die hij bij het verrichten van werkzaamheden tbv zijn blad moet maken') getoetst."


7. Verlofsparen
Artikel 6.8 sub 3 wordt als volgt gewijzigd.
"Werkgevers zullen ten behoeve van het verlofsparen een verlofspaarregeling vaststellen."


8. Protocollaire bepalingen
Er zijn protocollaire bepalingen afgesproken m.b.t. de volgende onderwerpen:

Loongebouw
Met betrekking tot de invoering van een nieuw loongebouw in 2005 is de volgende afspraak gemaakt:

Het nieuwe loongebouw dient zo spoedig mogelijk in 2005 gereed te zijn, doch uiterlijk op 1 juli 2005. De invoering ervan dient te geschieden op het moment dat het loongebouw daadwerkelijk gereed is en ook door CAO-partijen geaccordeerd is. Op dat moment zal het nieuwe loongebouw direct worden geëffectueerd, dat wil onder meer zeggen dat alsdan de nieuwe periodiek ingevolge het nieuwe loongebouw ter vervanging van de vanaf 1.1.2005 toegekende periodiek meteen ingaat. De periodieke verhoging vanaf 1 januari 2005 tot het moment van feitelijke invoering van het nieuwe loongebouw zal in dat geval niet worden verrekend.

Mocht onverhoopt het nieuwe loongebouw op 1 juli 2005 niet gereed zijn doch later in de tweede helft van 2005 tot stand komen, dan zal invoering ervan met terugwerkende per 1 juli 2005 plaatsvinden onder verrekening van de nieuwe periodiek met de `oude' periodiek (toegekend op 1 januari 2005), die vanaf 1 juli 2005 tot datum totstandkoming nieuw loongebouw is betaald.

Werkgroep Leeftijdbewust personeels- en loopbaanbeleid Er wordt een paritaire studiecommissie Leeftijdbewust Personeels- en Loopbaanbeleid ingesteld met als opdracht een samenhangend beleid (structuur en instrumenten) te presenteren om de vitaliteit van redacties blijvend te bevorderen. Onderdelen zijn o.m.: het stimuleren van verjonging, het opzetten van een adequate loopbaanplanning, het flexibel inzetten van verlofmogelijkheden, opleidingsfaciliteiten en het ontwikkelen van een seniorenbeleid. De commissie rapporteert vòòr
1 juli 2005 aan CAO-partijen. CAO-partijen krijgen op 1 april 2005 een tussentijdse evaluatie waarin de vorderingen zijn beschreven.

Instroomproject Jonge Journalisten
CAO-partijen hebben voor 2005 een nieuw Instroomproject Jonge Journalisten afgesproken.
Dit project zal worden uitgevoerd onder dezelfde voorwaarden als het thans lopende project, met dien verstande dat per 60 journalisten één jonge journalist wordt aangesteld boven de normbezetting (of gebudgetteerde bezetting) voor een periode van (tenminste) twee jaar.

Ten slotte
Er bestaat bij de NDP een positieve grondhouding ten aanzien van de wens van de NVJ voor een fiscaal gunstige verrekening van de NVJ contributie van de dagbladjournalisten. In ver- band met het ontbreken van informatie (zowel fiscaal als over de administratieve uitvoering door de dagbladbedrijven) wordt dit onderwerp buiten de CAO gehouden. Er zijn tussen- tijdse afspraken op dit onderwerp mogelijk en die kunnen op secretarieel niveau worden voorbereid, maar dienen door het NDP- en NVJ bestuur separaat te worden geaccordeerd.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot


- R.W. Schets, NUV/NDP, telefoon 020 430 91 87 of 06 51 44 21 55
- mw B.A.E.M. Rootsaert, NVJ, telefoon 020 676 67 71 of 06 51 36 86 53

Amsterdam, 24 november 2004
RWS/BAEMR