Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 04/246

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

30 november 2004

Nr. 04/246

Van Hoof benoemt regiegroep Grijs Werkt

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de voorzitter en drie leden van de regiegroep `Grijs Werkt' benoemd. De regiegroep is ingesteld om de cultuuromslag te bevorderen die
nodig is om ouderen langer aan de slag te houden. Voorzitter wordt de heer E. Nijpels, leden zijn mevrouw J. van Leeuwen, de heer B. Pauw en J. van Zijl. De benoeming gaat heden in en is drie jaar van kracht.

De regiegroep is een van de aanbevelingen van de Taskforce Ouderen en Arbeid. Een belangrijke taak van de commissie is het overtuigen van werkgevers en werknemers van de noodzaak om langer te blijven werken. Ook is het van belang dat bestaande vooroordelen over oudere
werknemers worden aangepakt. Aan de hand van `best practices' wil de regiegroep succesvolle praktijkvoorbeelden onder bedrijven en
instellingen verspreiden. Ook wil de commissie meer bekendheid geven aan bestaande mogelijkheden die erop gericht zijn ouderen langer aan de slag te houden. De regiegroep gaat met sociale partners concrete afspraken maken over onder andere leeftijdsbewust personeelsbeleid, deeltijdpensioen en scholing.

Van Hoof vindt het van groot belang dat ouderen langer aan de slag
blijven. Het aantal werkenden daalt van 8,3 miljoen tot iets meer dan 7 miljoen in 2040. Tegelijkertijd stijgt het aantal 65-plussers van ruim 2 miljoen tot meer dan 4 miljoen. Zonder maatregelen om mensen langer te laten werken ontstaat een groot tekort aan werknemers.
Bovendien moet een steeds kleinere groep mensen de kosten opbrengen voor de sociale voorzieningen.

De heer Nijpels is commissaris van de Koningin in Friesland (Fryslân). Daarvoor was hij onder andere minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en burgemeester van Breda.

Mevrouw van Leeuwen is lid van de Eerste Kamer en vice-voorzitter van de CDA-fractie. Daarvoor was zij onder andere lid van de Tweede Kamer, wethouder van Zoetermeer en voorzitter van de Sociale
Verzekeringsbank.

De heer Pauw is directeur van Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck, Communicatiemanagement en Public Affairs. Daarvoor werkte hij onder andere voor het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (een van de twee voorlopers van VNO-NCW) en de Sociaal-Economische Raad.

De heer Van Zijl is voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen.
Daarvoor was hij onder andere lid van de Tweede Kamer.