Ingezonden persbericht


Persbericht RAAD VOOR DE WADDEN

Leeuwarden, 30 november 2004

Advies Risicoanalyse Waddenzee

een samenhangend overzicht

De Raad voor de Wadden heeft advies uitgebracht aan de Tweede Kamer over risicoanalyses voor de Waddenzee. De Raad is om dit advies gevraagd, omdat de Tweede Kamer wil weten welke risico's voor dit gebied in kaart zijn gebracht voor mens en milieu. Omwille van de tijd heeft de Raad zich beperkt tot een niet - uitputtend - overzicht van de meest actuele analyses en studies die zijn uitgevoerd naar activiteiten met effecten op de Waddenzee.

De risicoanalyses die zijn uitgevoerd betreffen vooral studies naar de risico's van de scheepvaart en risico's voor de kustveiligheid.

Daarnaast vindt de Raad het opvallend dat er veel ecologisch onderzoek is uitgevoerd, maar dat er niet veel zicht is op de werkelijke risico's voor de Waddenzee. Ook zijn er weinig tot geen samenhangende risicoanalyses uitgevoerd, waarin naar een opeenstapeling van risico's voor de Waddenzee is gekeken.

De Raad is van mening dat er allereerst een goede en systematische analyse van bestaande kennis moet worden uitgevoerd. Aanvullend is het nodig om de belangrijkste natuurlijke processen in kaart te brengen voordat risicovolle activiteiten in dit gebied goed beoordeeld kunnen worden.


---

Advies Raad voor de Wadden: invoering natuurgrenzen nog lang niet in zicht

Raad bepleit een kleine Waddenacademie

De Raad voor de Wadden heeft op verzoek van Minister Dekker van VROM een spoedadvies uitgebracht over de conceptkabinetsstandpunten die betrekking hebben op de hoofdlijnen van het nieuwe Waddenzeebeleid. Deze hoofdlijnen zullen door het Rijk worden opgenomen in een nieuwe planologische kernbeslissing voor de Waddenzee.

Natuurgrenzen

De Raad komt tot de slotsom dat volledige invoering van natuur- en landschapsgrenzen, zoals de commissie Meijer voor ogen had, op korte termijn niet verantwoord is. Belangrijkste reden is dat voor invoering nog veel kennis ontbreekt. Daarnaast stelt de Raad dat er voor het bepalen van natuurgrenzen al een goede systematiek voor handen is in de vorm van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens de Raad zijn deze richtlijnen heel goed bruikbaar om te bepalen welke menselijke activiteiten wel en welke niet in de Waddenzee toegelaten kunnen worden.

Landschapsgrenzen

Activiteiten die passen binnen de natuurgrenzen, moeten vervolgens worden getoetst aan de landschapsgrenzen. Voor landschapsgrenzen moeten volgens de Raad nog goede criteria worden opgesteld, waarvoor onder andere gebruik kan worden gemaakt van methoden waarmee niet-gebruikswaarden (zoals bijvoorbeeld de belevingswaarde) kunnen worden vastgesteld. De resultaten verkregen met dergelijke methoden, die in landen als Zweden en de Verenigde Staten al veelvuldig worden toegepast, moeten deel uitmaken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse, die wordt gebruikt om te beslissen of bepaalde activiteiten op grond van landschapsgrenzen al of niet kunnen worden toegestaan in het Waddengebied.

Waddenacademie en onderzoek
De effecten van menselijke activiteiten en van natuurlijke ontwikkelingen in de Waddenzee worden aan de hand van meetprogramma's gevolgd. Zo wordt kennis vergaard waardoor kan worden bezien hoe de afstemming tussen economie en ecologie kan worden verbeterd. Dergelijke onderzoeksprogramma's kunnen onderling beter worden afgestemd en beter worden benut. Daarom vindt de Raad het wenselijk om een Waddenacademie op te zetten, die beleidsvragen bijeen brengt en vertaalt in wetenschappelijke onderzoeksthema's. De gestructureerde thematische aanpak moet met name resulteren in een optimale besteding van bestaande onderzoeksbudgetten van de verschillende ministeries.

De Raad voor de Wadden adviseert de regering om een Waddenacademie op te richten die functioneert als denktank met een, naar omvang, kleine maar onafhankelijke organisatie. Deze Waddenacademie moet nabij de Waddenzee gevestigd zijn en bestaan uit (internationaal) gerenommeerde wetenschappers.


---

De Raad voor de Wadden

De Raad voor de Wadden is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld door het ministerie VROM. De Raad heeft als wettelijke taak, gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen over bestaand, nieuw en toekomstig beleid, dat zowel direct als indirect met het Waddengebied te maken heeft.


*