Provincie Overijssel

Petitie voor meer geld bodemsanering

Op vele plaatsen zit asbest in de Overijsselse bodem: een bijzonder duur probleem. Naast het saneren van de asbestwegen in Overijssel, vertraagt dit grote projecten zoals het uitvoeren en versnellen van de woningbouwprogramma's, het revitaliseren van bedrijventerreinen en het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving. Voor de uitvoering van de meest urgente saneringslocaties is tot 2009 ruim 25 miljoen euro extra nodig van het Rijk.

Vlak voor de behandeling van de VROM-begroting toog gedeputeerde Theo Rietkerk samen met burgemeester Ank Bijleveld (Hof van Twente) en enkele Overijsselse wethouders naar Den Haag om de leden van de vaste kamercommissie een petitie te overhandigen. In de petitie vragen de provincie en gemeenten extra geld voor de bodemsanering in Overijssel, waaronder de asbestproblematiek en de sanering van het Olasfa-terrein in de gemeente Olst.

"De problematiek en de aanpak ervan is zo omvangrijk, dat zonder extra inzet van financiële middelen door het Rijk geen doorbraak geforceerd kan worden", aldus gedeputeerde Theo Rietkerk (ruimte en milieu). Om een beeld te geven van de bedragen waaraan gedacht moet worden: Voor de provincie is de omvang van de asbestproblematiek in Overijssel voorlopig voor de komende jaren geraamd op 270 miljoen euro. In dat bedrag is nog niet inbegrepen de problematiek die binnen de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo speelt. Deze gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Bodembescherming. "Het bedrag dat nodig is zal dus eerder, hoger dan lager uitvallen."

Omdat uiteraard niet alle bodemverontreinigingen met asbest evenveel prioriteit hebben en ook niet alle saneringen met overheidsgeld gefinancierd worden, is in het kader van de programmering voor het Meerjarenprogramma Wet Bodembescherming 2005 - 2009 van de provincie Overijssel een nadere prioritering plaatsgevonden waaruit duidelijk wordt welke problemen in de komende vijf jaar in elk geval aangepakt moeten worden met overheidsgeld. Bij het stellen van prioriteiten is onder andere gekeken naar gezondheidsrisico's en maatschappelijke ontwikkelingen.

Aan de hand hiervan is een lijst samengesteld met locaties die in de komende periode gesaneerd moeten worden, waaronder een groot aantal woningbouwlocaties in de gemeenten Hof van Twente, Oldenzaal, Zwartewaterland en Borne. De in de lijst opgenomen locaties zijn de meest urgente met asbest verontreinigde locaties die op dit moment bekend zijn bij de provincie aan de hand van de daarvoor uitgevoerde inventarisatie voor het Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2005-2009. Op basis van deze lijst lijkt voor de komende periode in ieder geval een extra rijksbijdrage voor onderzoek en sanering nodig van ongeveer 25 miljoen euro. Dit bedrag is nog niet door de staatssecretaris meegenomen in het indicatieve Wbb-budget 2005 t/m 2009 voor Overijssel. Hieraan moet vervolgens nog het bedrag gekoppeld worden dat nodig is voor de saneringen binnen de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo.

Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl

© 2004 Provincie Overijssel