Ingezonden persbericht


Motie "financiering van de lokale omroep" aangenomen

: De motie nr. 95(29800-VIII) (ingediend door dhr. Bakker (D66), mede ondertekend door dhr. Atsma (CDA) en mw. Örgü (VVD) over de "financiering van de lokale omroep" is dinsdag 30 november 2004 met algehele stemmen aangenomen.

Motie nr. 95 (29800-VIII):

De kamer, gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat de overheid jaarlijks middelen ter beschikking stelt voor de lokale omroepen via de algemene uitkering aan de gemeenten,

Constaterende, dat een aanzienlijk deel van de gemeenten deze middelen niet (volledig) aan de lokale omroepen besteedt,

Van mening, dat lokale omroep van wezenlijke betekenis is voor een levendige lokale democratie,

Verzoekt de regering, te waarborgen dat deze middelen voortaan bij de lokale omroepen terechtkomen, hetzij door een specifieke uitkering, hetzij door de vorming van een afzonderlijk fonds voor dit doel,

En gaat over tot de orde van de dag.

Bakker
Atsma
Örgü

--
Met vriendelijke groet,
Chris de Waard.

Omroep Holland Centraal
Oude Rijn 57 - Postbus 2000 - 2301 CA LEIDEN
Tel: 071 5127515 - Fax: 071 5127583
http://www.hollandcentraal.nl - cwaard@hollandcentraal.nl