Provincie Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten onderschrijven landelijke regelgeving lichtuitstraling kassen

Gedeputeerde Staten hebben besloten geen verdere stappen te zetten om te komen tot provinciale regelgeving over lichtuitstraling uit kassen. Provinciale Staten hebben op 15 september 2004 door middel van een motie aan Gedeputeerde Staten gevraagd met een voorstel te komen volledige lichtafscherming van alle nieuw te bouwen kassen in Zuid-Holland verplicht te stellen. Belangrijk argument voor de beslissing van Gedeputeerde Staten is, dat een uniforme landelijke regeling betreffende lichthinder door middel van het Besluit Glastuinbouw de voorkeur heeft. Omdat lichthinder vooral een lokaal vraagstuk is, is de gemeente de aangewezen partij om naleving te controleren. Mogelijkheden voor provinciale regelgeving ontbreken vrijwel.

De land- en tuinbouworganisatie (LTO) Nederland en de Stichting Natuur en Milieu hebben op 5 oktober 2004 een akkoord bereikt over een plan van aanpak voor verregaande lichtafscherming. De stuurgroep Glastuinbouw en Milieu met daarin vertegenwoordigers uit glastuinbouwbedrijfsleven en overheid (ministeries van VROM, LNV en V & W, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en VNG) en vertegenwoordigers van de milieubeweging hebben op 15 oktober 2004 positief gereageerd op de totstandkoming van dit akkoord. Het ministerie van VROM heeft zich bereid verklaard het Besluit Glastuinbouw conform het plan van aanpak aan te passen. Dit zal leiden tot uniforme landelijke regelgeving, die naar alle waarschijnlijk in 2008 van kracht wordt.

Gedeputeerde Staten hebben vervolgens besloten dat uniforme landelijke regelgeving door middel van het Besluit Glastuinbouw de voorkeur verdient boven provinciale regelgeving. Gedeputeerde Staten zullen de handhavingpartners, onder andere gemeenten, politie en Openbaar Ministerie, oproepen toezicht op de naleving van de lichtregels te intensiveren. Tevens zullen Gedeputeerde Staten de implementatie van het plan van aanpak nauwlettend volgen.

In de overgangsperiode van 2005 - 2008 zal de lichtuitstraling uit kassen tussen zonsondergang en zonsopgang gefaseerd tot 95% worden afgeschermd. Vooruitlopend op aanpassing van het Besluit Glastuinbouw wordt een beroep op tuinders gedaan om vrijwillig al zoveel mogelijk licht af te schermen. In de overgangsperiode wordt onderzoek gedaan naar de bedrijfseconomische en teelttechnische gevolgen van bovenafscherming van lichtuitstoot en naar de hinderbeleving.

Bron: afdeling Communicatie, telefoon 070 - 441 66 22