Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voortgang samenvoeging betaalorganen LNV

30 november 2004 -

In het overleg van de minister van LNV met de voorzitters van de PBO-betaalorganen zijn de mogelijkheden om te komen tot één betaalorgaan voor de EOGFL-regelingen besproken aan de hand van een rapport van een gezamenlijke werkgroep. Uitkomst van dit overleg is dat er wordt toegewerkt naar een holding onder LNV vlag, waarin de Dienst Regelingen als centraal Betaalorgaan gaat functioneren. De vier productschappen, die nu nog als betaalorgaan opereren, verliezen dan hun status als EU-betaalorgaan. Zij behouden hun uitvoerende taken op dat vlak onder eindverantwoordelijkheid van DR. Zo blijft de relatie tussen beleid en uitvoering in stand. Voorop staat dat er een efficiënte en effectieve organisatie ontstaat die klantgericht werkt. De precieze voorwaarden waaronder en het tijdstip waarop dit wordt geëffectueerd zullen de komende tijd door de gezamenlijke werkgroep worden uitgewerkt. Naar verwachting zal de nieuwe organisatie zijn beslag krijgen in 2007.