Openbare besluiten van B & W

Dinsdag 30 november 2004

NB: Er heeft geen persuurtje plaatsgevonden in deze week.

|Nr|Onderwerp    |Besluit         |Toelichting        |
|. |         |            |              |
| |Onroerend-zaakbel|Akkoord gaan met de   |Alle onroerende zaken   |
| |asting 2005   |Verordening       |worden per 2005 getaxeerd |
| |         |Onroerende-zaakbelasting|op peildatum 1-1-03.    |
| |         |en 2005.        |Voorheen was de peildatum |
| |         |Aan de raad voorstellen |1-1-99. De waardestijging |
| |         |tot vaststelling over te|van de woningen is tussen |
| |         |gaan van deze      |1999 en 2003 met gemiddeld |
| |         |belastingverordening en |41 procent gestegen    |
| |         |de heffing vanaf 1   |(niet-woningen 15 procent).|
| |         |januari 2005 in te laten|Daarom worden de      |
| |         |gaan.          |OZB-tarieven verlaagd, om |
| |         |De lokale        |de lokale lasten voor de  |
| |         |lastenverlichting de  |inwoners niet onevenredig |
| |         |zgn. "Zalmsnip" is komen|hoog te maken. De     |
| |         |te vervallen.      |belastingdruk gaat wel   |
| |         |            |omhoog, aangezien de OZB  |
| |         |            |met 6,5 procent omhoog gaat|
| |         |            |in 2005. Ook verdwijnt de |
| |         |            |'Zalmsnip' per 2005. Deze |
| |         |            |lastenverlichting van het |
| |         |            |rijk van ruim 45 euro werd |
| |         |            |altijd verrekend met de  |
| |         |            |OZB-aanslag.        |
| |Organiseren van |Gezien de korte     |Aanleiding is aanvragen van|
| |evenementen in  |voorbereidingstijd geen |organisatoren voor onderdak|
| |gemeentelijke  |medewerking verlenen  |voor evenementen      |
| |(sport)accommodat|Nader voorstel laten  |              |
| |ies       |uitwerken over dit   |              |
| |         |gebruik en dan alsnog  |              |
| |         |principe-uitspraak doen |              |
| |Oninbaar     |Vorderingen oninbaar  |              |
| |verklaring    |verklaren        |              |
| |vorderingen   |            |              |
| |Besluit op    |Instemmen met het door |Betreft een planschadeclaim|
| |bezwaarschrift  |de           |              |
| |van de heer   |Bezwaarschriftencommissi|              |
| |P.W.H. Bentum  |e uitgebrachte en aan de|              |
| |namens de heer J.|heer P.W.H. Bentum   |              |
| |Sliekers wonende |toegezonden advies van |              |
| |aan de Johannes |10 november 2004. De  |              |
| |Poststraat 53 te |overwegingen van de   |              |
| |Nieuwlande.   |commissie overnemen   |              |
| |         |zodat zij deel uitmaken |              |
| |         |van dit besluit. Op   |              |
| |         |grond van die      |              |
| |         |overwegingen het    |              |
| |         |bezwaarschrift ongegrond|              |
| |         |verklaren.       |              |
| |         |Het verzoek om, ondanks |              |
| |         |de bestaande      |              |
| |         |jurisprudentie, wel   |              |
| |         |volledig de schade te  |              |
| |         |indexeren en de overige |              |
| |         |kosten die gemaakt zijn |              |
| |         |door de heer Sliekers te|              |
| |         |vergoeden afwijzen.   |              |
| |         |De heer Bentum op de  |              |
| |         |hoogte brengen     |              |
| |Vrijstelling ex |Met inachtname van de  |Zie ook          |
| |artikel 19 lid 2 |ingediende zienswijzen |www.hoogeveen.nl/kavels  |
| |WRO t.b.v. bouw- |overgaan tot het    |              |
| |en woonrijpmaken |verlenen van      |              |
| |van een deel van |vrijstelling ingevolge |              |
| |het plangebied  |artikel 19 lid 2 WRO van|              |
| |van het     |de bestemmingsplannen  |              |
| |bestemmingsplan |'Pesse' en       |              |
| |"Pesse, Esrand" |'Buitengebied' van de  |              |
| |(zuidelijk deel, |voormalige gemeente   |              |
| |planlocatie   |Ruinen ten behoeve ten |              |
| |Kampiepensweg). |behoeve van het bouw en |              |
| |         |woonrijp maken van de  |              |
| |         |het zuidelijk deel van |              |
| |         |het plangebied van het |              |
| |         |bestemmingsplan 'Pesse, |              |
| |         |Esrand' (locatie    |              |
| |         |Kampiepensweg),     |              |
| |         |kadastraal bekend sectie|              |
| |         |T nrs. 534 en 535    |              |
| |         |(geheel) en sectie T,  |              |
| |         |nrs. 1275 en 1276    |              |
| |         |(gedeeltelijk), een en |              |
| |         |ander conform bijgaande |              |
| |         |tekening nummer     |              |
| |         |5-10-4-125;       |              |
| |         |Hiertoe akkoord gaan met|              |
| |         |de in dit voorstel   |              |
| |         |verwoorde reacties op de|              |
| |         |ingediende zienswijzen; |              |
| |         |De indieners van de   |              |
| |         |zienswijzen én de    |              |
| |         |aanvrager van de    |              |
| |         |vrijstelling van uw   |              |
| |         |besluit en van de    |              |
| |         |verdere bezwaar-    |              |
| |         |beroepsmogelijkheden op |              |
| |         |de hoogte te stellen,  |              |
| |         |alsmede het besluit te |              |
| |         |publiceren in de    |              |
| |         |Hoogeveensche Courant. |              |
| |Aanvraag     |Medewerking verlenen aan|              |
| |bouwvergunning  |het bouwplan met    |              |
| |voor het     |toepassing van     |              |
| |verbreden van de |toepassing art. 19 WRO |              |
| |garage en het  |procedure        |              |
| |plaatsen van een |            |              |
| |bovenbouw op de |            |              |
| |carport op het  |            |              |
| |perceel Schelde 4|            |              |
| |(E.J.      |            |              |
| |Kruitbosch).   |            |              |
| |Aanvraag     |Medewerking verlenen aan|              |
| |bouwvergunning  |het bouwplan met    |              |
| |voor het     |toepassing van     |              |
| |tijdelijk    |toepassing art. 17 WRO |              |
| |plaatsen van een |procedure        |              |
| |stacaravan op het|            |              |
| |perceel Diepweg |            |              |
| |31 te Stuifzand |            |              |
| |(M. Meulenberg). |            |              |
| |Aanvraag     |Medewerking verlenen aan|              |
| |bouwvergunning  |het bouwplan met    |              |
| |voor het     |toepassing van     |              |
| |tijdelijk    |toepassing art. 17 WRO |              |
| |plaatsen van een |procedure        |              |
| |caravan op het  |            |              |
| |perceel Het   |            |              |
| |Hoosvat 73 (A.  |            |              |
| |Boertien).    |            |              |
| |Aanvraag     |Medewerking verlenen aan|              |
| |bouwvergunning  |het bouwplan met    |              |
| |voor het plaatsen|toepassing van     |              |
| |van een schuur  |toepassing art. 19 WRO |              |
| |bij de woning op |procedure        |              |
| |het perceel   |            |              |
| |Korhoenlaan 48  |            |              |
| |(S. Yalin).   |            |              |
| |Aanvraag     |Medewerking verlenen aan|              |
| |bouwvergunning  |het bouwplan met    |              |
| |voor het     |toepassing van     |              |
| |tijdelijk    |toepassing art. 17 WRO |              |
| |plaatsen van een |procedure        |              |
| |zeecontainer op |            |              |
| |het perceel   |            |              |
| |Eisenweg 8    |            |              |
| |(sportveld) te  |            |              |
| |Stuifzand    |            |              |
| |(Ijsvereniging  |            |              |
| |Ons Genoegen).  |            |              |
| |Overdragen    |Bevoegdheid tot het   |De gemeente biedt de    |
| |bevoegdheid tot |aanwijzen van een    |mogelijkheid aan van andere|
| |aanwijzen van  |trouwlocatie over te  |trouwlocaties dan alleen  |
| |trouwlocatie.  |dragen naar het college |het raadhuis. De gemeente |
| |         |            |wijst vooraf geen panden  |
| |         |            |aan, maar laat het voorstel|
| |         |            |over aan het bruidspaar Per|
| |         |            |verzoek neemt de gemeente |
| |         |            |een beslissing. Om snel op |
| |         |            |een verzoek te kunnen   |
| |         |            |reageren, wordt de     |
| |         |            |aanwijzing van locaties een|
| |         |            |bevoegdheid van het college|
| |         |            |in plaats van de      |
| |         |            |gemeenteraad.       |
| |         |            |De voorwaarden voor trouwen|
| |         |            |elders zijn:        |
| |         |            |De partners dienen zelf te |
| |         |            |zorgen voor toestemming van|
| |         |            |de eigenaar en een     |
| |         |            |schriftelijk bewijs over te|
| |         |            |kunnen leggen waaruit   |
| |         |            |blijkt dat zij op de    |
| |         |            |locatie mogen trouwen. Zij |
| |         |            |dienen zelf te zorgen voor |
| |         |            |een passende locatie.   |
| |         |            |Medewerkers van de afdeling|
| |         |            |Gemeentewinkel beoordelen |
| |         |            |of de locatie voldoet aan |
| |         |            |de eisen. De openbaarheid |
| |         |            |moet gewaarborgd zijn, er |
| |         |            |moet een kleedruimte en  |
| |         |            |toilet aanwezig zijn en de |
| |         |            |huwelijksvoltrekking vindt |
| |         |            |plaats onder dak. De    |
| |         |            |verantwoordelijkheid voor |
| |         |            |de inrichting van de    |
| |         |            |trouwlocatie, het aantal  |
| |         |            |stoelen, de verlichting, de|
| |         |            |aanwezigheid van een    |
| |         |            |lessenaar en alle andere  |
| |         |            |eisen waardoor een goede  |
| |         |            |huwelijksvoltrekking    |
| |         |            |mogelijk wordt, ligt geheel|
| |         |            |bij de partners.      |
| |Fietsverbod   |Bezwaar van Warenhuis  |Zie            |
| |Hoofdstraat:   |Hoogeveen VOF ongegrond |www.hoogeveen.nl/persberich|
| |advies      |verklaren.       |ten (persbericht van 23  |
| |bezwaarschriften-|Onderborden wijzigen  |juni 2004)         |
| |commissie.    |volgens het huidige   |              |
| |         |fietsverbod.      |              |
| |         |Reageren op de     |              |
| |         |ambtshalve opmerkingen |              |
| |         |van de         |              |
| |         |Bezwaarschriftencommissi|              |
| |         |e.           |              |
| |Provinciaal   |Instemmen met de    |De provincie is bezig met |
| |Halteplan Drenthe|uitgangspunten van het |het opstellen van een   |
| |-        |halteplan Drenthe.   |Halteplan Drenthe. In dit |
| |intentiever-klari|Wethouder Stoefzand   |halteplan wordt o.a. een  |
| |ng.       |machtigen de      |programma van eisen    |
| |         |intentieverklaring te  |opgesteld voor abri's en  |
| |         |ondertekenen.      |halteperrons. Daarnaast  |
| |         |            |wordt gestreeft naar    |
| |         |            |vervanging van alle abri's |
| |         |            |door nieuwe. Aanleg en   |
| |         |            |beheer wordt uitbesteed aan|
| |         |            |een reclame-exploitant. De |
| |         |            |provincie zal na het    |
| |         |            |ondertekenen van de    |
| |         |            |intentieverklaring door de |
| |         |            |gemeenten, de       |
| |         |            |onderhandelingen starten  |
| |         |            |met het bureau.      |
| |Vaststelling   |De raad voorstellen om: |              |
| |Programma    |Het programma 2005 vast |              |
| |Onderwijshuisvest|te stellen volgens de 1e|              |
| |ing 2005.    |jaarschijf van het   |              |
| |         |Integraal        |              |
| |         |Huisvestingsplan    |              |
| |         |Onderwijs 2005-2014 en |              |
| |         |Alsnog de 2e fase van  |              |
| |         |het aanpassen van de  |              |
| |         |gebouwen van het    |              |
| |         |voortgezet onderwijs te |              |
| |         |bekostigen       |              |
| |Goedkeuren van  |Het financieel     |              |
| |het financieel  |jaarverslag 2003, van de|              |
| |jaarverslag 2003 |"Stichting Openbaar   |              |
| |van de Stichting |Voortgezet Onderwijs te |              |
| |Openbaar     |Hoogeveen", aan de   |              |
| |Voortgezet    |gemeenteraad ter    |              |
| |Onderwijs te   |goedkeuring voorleggen. |              |
| |Hoogeveen.    |            |              |
| |Uitbreiding   |Akkoord gaan met de   |              |
| |openbare     |keuze van kleinschalige |              |
| |verlichting.   |uitbreidingen/aan-passin|              |
| |         |gen van openbare    |              |
| |         |verlichting.      |              |
| |         |Krediet beschikbaar   |              |
| |         |stellen van E 16.403,--.|              |
| |Vergunning    |Vergunning verlenen aan |              |
| |kindercentrum De |Stichting Kinderopvang |              |
| |Woelwater.    |Hoogeveen (SKH) voor  |              |
| |         |buitenschoolse opvang en|              |
| |         |kinderdagopvang     |              |
| |         |voorziening Woelwater  |              |
| |         |(Schutlanden-Kattouw). |              |
| |Kapvergunning.  |De gemeente een     |Zie artikel in het     |
| |         |kapvergunning verlenen |Torentje:         |
| |         |voor het verwijderen van|www.hoogeveen.nl/torentje |
| |         |99 bomen die volgens de |(1 december 2004)     |
| |         |VTA-methode zijn    |              |
| |         |afgekeurd. 78 bomen die |              |
| |         |dood zijn en 73 bomen  |              |
| |         |die om andere redenen  |              |
| |         |moeten worden      |              |
| |         |verwijderd.       |              |
| |Taxatie     |taxatie op basis van  |              |
| |onderwijs-gebouwe|art. 274 WvK (geen   |              |
| |n t.b.v.     |bezoek op locatie).   |              |
| |verzekering.   |taxatie uitbesteden.  |              |
| |         |de kosten t.l.v. de   |              |
| |         |betreffende       |              |
| |         |kostenplaatsen onder de |              |
| |         |kostensoort       |              |
| |         |"verzekering"      |              |
| |Gemeentelijke  |De bijgevoegde concept- |De gemeentelijke      |
| |Prioriteiten-lijs|Gemeentelijke      |prioriteitenlijst vormt de |
| |t Rijksmonumenten|Prioriteitenlijst    |basis voor het door de   |
| |2005.      |Rijksmonumenten 2005,  |provincie jaarlijks op te |
| |         |goedkeuren en      |stellen          |
| |         |vaststellen.      |restauratie-uitvoeringsprog|
| |         |            |ramma.           |
| |         |            |Uit onderzoek blijkt dat 19|
| |         |            |van de totaal 25      |
| |         |            |rijksmonumenten in een   |
| |         |            |redelijke tot goede    |
| |         |            |toestand verkeert. Zes   |
| |         |            |monumenten verkeren in   |
| |         |            |mindere toestand. Vier   |
| |         |            |daarvan eisen de meeste  |
| |         |            |aandacht en zijn opgenomen |
| |         |            |op de lijst.        |
| |Bezoekersreglemen|Vaststellen van Regels |              |
| |t gemeentearchief|en richtlijnen voor het |              |
| |Hoogeveen.    |beheer van       |              |
| |         |archiefbescheiden en het|              |
| |         |gebruik van de     |              |
| |         |studiezaal o.g.v.    |              |
| |         |artikel 7 van de    |              |
| |         |Archiefverordening zoals|              |
| |         |vastgesteld door de raad|              |
| |         |van de gemeente     |              |
| |         |Hoogeveen d.d. 27 maart |              |
| |         |1997.          |              |
| |Uitnodiging   |Hoogeveen laten     |De gezamenlijke omroepen  |
| |tv-programma   |vertegenwoordigen door |van Nederland 2 gaan op 20 |
| |"Beste Stad van |burgemeester Urlings  |december 2004 in een live |
| |Nederland".   |Vooralsnog het     |televisieprogramma bekend |
| |         |onderzoeksrapport niet |maken welke stad zich de  |
| |         |bestellen        |'De Beste Stad van     |
| |         |            |Nederland 2004' mag noemen.|
| |         |            |Aanleiding voor het    |
| |         |            |programma is het komend  |
| |         |            |gekozen burgemeesterschap. |
| |         |            |De burgemeesters van de  |
| |         |            |gemeentes en partners   |
| |         |            |worden uitgenodigd bij de |
| |         |            |live-uitzending aanwezig te|
| |         |            |zijn.           |
| |         |            |Naast de prijs voor de   |
| |         |            |'beste stad' en de beste  |
| |         |            |burgemeester, zullen er ook|
| |         |            |prijzen uitgereikt worden |
| |         |            |voor de sportiefste,    |
| |         |            |veiligste, schoonste en  |
| |         |            |meest culturele stad van  |
| |         |            |Nederland.         |
| |         |            |Ook publiek (maximaal 40) |
| |         |            |uit Hoogeveen is welkom. De|
| |         |            |gemeente gaat op zoek naar |
| |         |            |groepen die kunnen worden |
| |         |            |uitgenodigd.        |
| |3e wijziging   |Lijst 2 (E, G, H, J en |Akkoord.          |
| |Besluit mandaat, |K) en 3 behorende bij  |              |
| |volmacht en   |het Besluit mandaat,  |              |
| |machtiging 2004. |volmacht en machtiging |              |
| |         |2004 te wijzigen,    |              |
| |         |voorzover het      |              |
| |         |bevoegdheden van het  |              |
| |         |college betreft     |              |

Gemeente Hoogeveen ---- --