Ministerie van Buitenlandse Zaken

afschrift brieven Amnesty International

Kamerbrief inzake afschrift brieven Amnesty International

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Datum

30 november 2004

Behandeld

Lenny van der Spek

Kenmerk

DPV/AM-525/04

Telefoon

070 - 348 4900

Blad


1/1

Fax

070 - 348 5046

Bijlage(n)


2

Lenny.Spek@minbuza.nl

Betreft

Uw verzoek inzake afschrift brieven Amnesty International

Graag bied ik u hierbij, mede namens de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, een afschrift aan van mijn antwoord aan Amnesty International inzake Italië en het non-refoulementgebod en het Europees asielbeleid en bescherming in de regio op verzoek van uw vaste Kamercommissie voor Justitie en Binnenlandse Zaken en voor Buitenlandse Zaken.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. B.R. Bot