Provincie Drenthe

GS-berichten

Assen, 30 november 2004
Persberichtnummer 04-177

Provincie investeert in waterkwaliteit Hunzegebied De provincie Drenthe draagt ruim 2,5 ton euro bij aan enkele waterprojecten in het Hunzegebied. De gemeente Borger-Odoorn en het waterschap Hunze en Aas gaan het regenwater afkoppelen van de riolering in de dorpen Exloo en Buinen en in de omgeving van Odoorn. Door gescheiden waterafvoer worden de overstorten minder belast en kan regenwater direct infiltreren in het grondwater. Grondwater kan zo op natuurlijke wijze in het Hunzedal lopen en verdroging op de hoge delen van de Hondsrug wordt op die wijze tegengegaan. Naast de provincie dragen gemeente en waterschap zelf ook bij, evenals het rijk en Europa.
Het Water4All-project in het Hunzedal heeft een extra proefveld nodig. Ook hier draagt de provincie bij aan de kosten. Bij dit drinkwateronderzoek werken de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aas samen met partners in Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het Water4All-project heeft tot doel het drinkwater voor de toekomst veilig te stellen.
Verder hebben GS besloten bijna 7.000 euro mee te betalen aan het waterplan van de gemeente Aa en Hunze. Provincie, gemeenten en waterschappen werken de komende jaren hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit, wateroverlast en verdroging in het kader van de landelijke campagne Nederland leeft met water.

Drenthe zet extra in op beverratbestrijding
Om de oprukkende beverrat naar Drenthe een halt toe te roepen hebben gedeputeerde staten besloten extra geld voor de bestrijding beschikbaar te stellen. De uitheemse diersoort vormt, evenals de muskusrat, een bedreiging voor dijken en kaden. De beverrat is echter aanzienlijk groter dan de muskusrat en kan nog schadelijker zijn. De beverrat komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Het dier is geïmporteerd in Midden- en West-Europa voor de pelsfokkerij. Ontsnapte exemplaren zijn verwilderd in de vrije natuur. Het milde klimaat in Europa en het gebrek aan natuurlijke vijanden leveren een uitstekende leefomgeving op voor de beverrat.
Landelijk is afgesproken in te zetten op het snel terugdringen van de populatie beverratten om hoge kosten op de lange termijn te voorkomen. In Drenthe is onlangs de eerste beverrat doodgereden. Toch vinden GS de situatie zorgelijk, omdat zowel in Overijssel als in Groningen veel grotere aantallen beverratten zijn gevangen. De provincie wil daarom structureel voor 2005 en 2006 bijna 30.000 euro extra bijdragen. De bestrijding van muskus- en beverratten is in handen van de waterschappen.

Bestemmingsplan voor De Santbrincke
Gedeputeerde staten van Drenthe hebben het bestemmingsplan De Santbrincke in Hoogeveen goedgekeurd. De 45 woningen zijn in het verleden door de toenmalige gemeente Ruinen in strijd met het bestemmingsplan tot stand gekomen. Het gebied behoort inmiddels tot de gemeente Hoogeveen en die heeft een nieuw bestemmingsplan ingediend om een einde te maken aan deze planologische misstand

Midden-Drenthe, Borger-Odoorn en Coevorden moeten statushouders huisvesten
Niet alle Drentse gemeenten presteren voldoende bij het beschikbaar krijgen van woonruimte voor mensen die als vluchteling in Nederland zijn toegelaten. Midden-Drenthe, Borger-Odoorn en Coevorden hebben een forse achterstand opgelopen bij het huisvesten van deze zogenoemde statushouders. Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA) gaat de komende weken in gesprek met deze gemeenten over hoe deze achterstand kan worden ingelopen.
Midden-Drenthe heeft de achterstand laten oplopen tot 99, de gemeente Borger-Odoorn tot 56 en Coevorden tot 48. Dat blijkt uit de laatste halfjaarlijkse rapportage over het uitgevoerde toezicht op de taak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
Alhoewel met deze drie gemeenten een traject van ambtelijke onder toezichtstelling is ingegaan, waarbij COA en corporaties betrokken waren, heeft dit niet het gewenste resultaat gehad. Deze gemeenten moeten de huisvestingstaak strakker en planmatiger uitvoeren. Gemeenten hebben de wettelijke plicht de taakstelling te realiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl