Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Kant over het terugtrekken van het geneesmiddel Vioxx van de markt door MSD.
(2040502060)

1
Deelt u de mening van de voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dat MSD de Europese Geneesmiddelen Autoriteit (EMEA) en het CBG enkele dagen te laat heeft ingelicht over de problemen met pijnstiller Vioxx? 1)

1
Ja.

2
Is het waar dat er al veel eerder aanwijzingen waren dat er sprake was van een verhoogd risico op ernstige cardiovasculaire aandoeningen en dat hierover is gesproken op een hoorzitting bij de FDA en in een review in een Spaanse farmaceutisch tijdschrift in 2002? 2)

2
Ja, hierover is eerder gesproken

3, 4 en 5
Is het waar dat een jaar na het publiceren in The New England Journal of Medicine in 2002 van de door MSD-gesponsorde Vigor-studie, bleek dat een toename van ernstige nevenwerkingen en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten niet was gerapporteerd en dat heranalyse van de data aantoonde dat het risico op ernstige bijwerkingen voor Vioxx zelfs hoger is dan voor Naproxen? 3)
Kent u een recente Canadese studie waaruit zou blijken dat de doorbraak van Coxibs op de Canadese markt een stijging van 10% van maagbloedingen veroorzaakte, dat terwijl deze geneesmiddelen (Cox-2 remmers, waaronder Vioxx en Arcoxia) maagbeschermend zouden zijn? 3)
Waren deze studies bekend bij het CBG en EMEA, en zo ja, waarom is hier niet eerder actie op ondernomen?

3, 4 en 5
Het CBG heeft mij laten weten dat de genoemde studies aan de orde zijn geweest in een herbeoordeling van COX-2 remmers door het wetenschappelijk comité van de EMEA, het Committee on Human Medicinal Products (CHMP). Ik verwijs u naar een door het CBG gepubliceerd artikel in het GeneesmiddelenBulletin van augustus 2004, dat is in te zien via de CBG website www.cbg-meb.nl onder publicaties. In het kort komen de conclusies hierop neer: · Een consistent en belangrijk voordeel met betrekking tot voorkoming van maag- darmafwijkingen van COX-2-remmers in vergelijking met conventionele NSAID's kon niet worden aangetoond. Om deze redenen heeft de CHMP besloten om in de productinformatie van alle COX-2-remmers een algemene opmerking toe te voegen over het risico van het ontwikkelen van complicaties in het maag-darmstelsel bij patiënten die tegelijkertijd acetylsalicylzuur (een pijnstillend en ontstekingsremmend middel) gebruiken. · Met betrekking tot het risico op hart-en vaatziekten kon worden geconcludeerd dat er een gering nadeel van de COX-2-remmers is in vergelijking met de conventionele NSAID's. Op basis van de beschikbare gegevens bleek er bij gebruik van rofecoxib in vergelijking met naproxen, een hoger risico voor hart en vaten, in het bijzonder hartinfarcten. Op basis van deze gegevens werd de productinformatie van alle COX-2-remmers aangepast door een waarschuwing op te nemen dat men voorzichtig moet zijn bij patiënten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten of die een lage dosis acetylsalicylzuur gebruiken als geneesmiddel ter voorkoming van afwijkingen in de bloedstolling.

Uiteindelijk werd op basis van deze herbeoordeling van COX-2-remmers besloten dat de balans van werkzaamheid en bijwerkingen van deze middelen positief blijft en werd de productinformatie op een aantal punten aangescherpt.

6
Is hier mogelijk sprake van ernstige nalatigheid wat betreft informatie over bijwerkingen en werkzaamheid van Vioxx door MSD en welke actie gaat u ondernemen om hier onderzoek naar te doen en in de toekomst dit soort nalatigheid te voorkomen?

6
Het CBG heeft mij laten weten dat deze kwestie zeer nauwlettend wordt gevolgd, maar dat er momenteel geen aanwijzigingen zijn dat MSD meldingen van vermoede bijwerkingen niet heeft doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten. De beslissing van MSD om Vioxx uit de handel te nemen is niet gebaseerd op meldingen van bijwerkingen, maar op een placebo gecontroleerde, meer dan twee jaar durende, studie
In de Verenigde Staten is door een Senaatscommissie onderzocht of er sprake was van nalatigheid van MSD. Deze commissie heeft geconstateerd dat geen sprake is van nalatigheid nu niet gebleken is dat MSD al in een eerder stadium op de hoogte was van verdubbeling van het risico op hart- en vaatziekten. Mocht in de toekomst blijken dat toch sprake was van nalatig handelen van de zijde van MSD, dan zal ik direct met het CBG overleggen over de mogelijkheden tot het nemen van van maatregelen.

7
Wanneer is het patent van Vioxx verlopen en wat vindt u ervan dat MSD het (gepatendeerde) Arcoxia als mogelijke opvolger aanwijst?

7
Van MSD heb ik begrepen dat het patent van Vioxx verloopt in 2014. Het aanwijzen van een opvolger van Vioxx door MSD is geen overheidsaangelegenheid. De keuze voor een bepaald geneesmiddel bij de behandeling van een patiënt is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver. Hierbij zal de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde productinformatie een rol kunnen spelen.

8 en 9
Kunt u de Kamer informeren over de uitkomsten van de CHMP (wetenschappelijk comité Europese Geneesmiddelen Agentschap) die op haar vergadering van 18-20 oktober 2004 gaat beslissen of aanvullende acties nodig zijn nadat alle beschikbare gegevens over cardiovasculaire veiligheid van Cox-2 remmers bijeengebracht en geëvalueerd zijn? 4) Indien er aanwijzingen zijn dat dezelfde problemen zich kunnen voordoen bij andere ontstekingsremmers van dezelfde klasse, wat gaat u dan ondernemen?

8 en 9
De CHMP heeft besloten om alle aspecten van de cardiovasculaire veiligheid van alle COX-2- remmers (rofecoxib, celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib, parecoxib, en valdecoxib), waaronder bijwerkingen op het hart- en vaatstelsel en de nieren, aan de hand van nieuw beschikbare gegevens opnieuw te beoordelen. Het doel van deze beoordeling is vaststellen of het nodig is veranderingen aan te brengen in de bestaande handelsvergunningen, waaronder de productinformatie en bijsluiter in de gehele Europese Unie of dat aanvullende studies nodig zijn. Ik verwijs u naar het persbericht van het CBG van 22 oktober 2004 op de website www.cbg- meb.nl

10

Op welke manier gaat u zelf actie ondernemen om artsen te informeren over Vioxx, de te ondernemen activiteiten bij langdurig gebruikers en indien nodig over andere middelen uit dezelfde groep zoals Arcoxia?

10
Ik ben niet voornemens zelf actie te ondernemen om artsen te informeren, ik zie dat niet als mijn taak. Door het CBG is direct na het bekend worden van het besluit van MSD informatie verstrekt aan artsen en patienten, deze informatie is terug te vinden op de eerder genoemde website. Het CBG heeft mij laten weten op dit moment, naast de reeds verstrekte informatie, geen verdere informatie te zullen geven over Vioxx. Het CBG verwacht dat na afloop van de herbeoordeling van de overige middelen uit de groep Cox-2 remmers door de CHMP meer bekend kan worden gemaakt over deze groep geneesmiddelen. Zonodig zullen dan ook direct nadere maatregelen worden genomen.

1) Trouw, 2 oktober jl.
2) de Volkskrant, 2 oktober jl.
3) http://www.epo.be/geneesmiddelen/woordwederwoord-bis.php?id=5 4) www.cbg-meb.nl


---- --