Gemeente Heerlen

Selectieve besluitenlijst collegevergadering 30 november 2004

12

IED-19662 Aanpassing OZB-tarieven 2005 in verband met waarde-ontwikkeling onroerende zaken (uitkomst WOZ-hertaxatie waardepeildatum 01/01/2003) Tijdens de begrotingsvergadering op 20 en 21 oktober is de raad voorlopig akkoord gegaan met een verhoging van de OZB (onroerende-zaakbelasting) tarieven voor 2005 met 1,5 procent ten opzichte van 2004. Deze verhoging zou de inflatie moeten compenseren. Deze berekening van de verhoging voor 2005 is gebaseerd op de oude WOZ-waarden (peildatum 1 januari 1999). Voor de heffing van de OZB in 2005 moet echter worden uitgegaan van de WOZ-waarden op peildatum 1 januari 2003. Inmiddels beschikt de gemeente aan de hand van de uitgevoerde hertaxaties over voldoende nieuwe gegevens om de stijgingspercentages t.o.v. de waarden op de oude waardepeildatum 1 januari 1999, aan te geven. Aan de hand hiervan kunnen de nieuwe tarieven vastgesteld worden. De stijging van de waarde van de woningen in Heerlen bedraagt gemiddeld 32% en van de niet-woningen gemiddeld 25%.

Door de stijging van de waarde van de woningen, zou de aanvankelijk vastgestelde stijging van de WOZ tarieven met 1,5% ten opzichte van 2004, veel meer opleveren dan het bedrag dat nodig is om de inflatie te compenseren. Daarom stelt het college aan de raad voor om de OZB-tarieven niet met 1,5 procent te verhogen, maar met 20% te verlagen.

IED - 20889 Wijziging tarieven Legesverordening Heerlen 2002 m.i.v. 1 februari 2005.

Het college stelt de raad de volgende wijzigingen in de Legesverordening voor: a. in verband met gestegen advertentiekosten de leges voor een kapvergunning, zoals bedoeld in onderdeel 8.29 van de legesverordening, van E 20,-- te verhogen naar E 35,-- om zodoende deze leges kostendekkend te houden; b in verband met een indexering met 3% van het tarief voor een uitstalvergunning zoals bedoeld in bepaling 8.2.1. het huidige tarief van E 23,90 te wijzigen in E 24,60; c. voor het in behandeling nemen van een verzoek voor " het tijdelijk in gebruik geven van gemeentegrond" worden momenteel nog geen leges geheven. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van E 11,70 in te voeren.

SO-20089 Het voorgestelde definitieve schema koopzondagen 2005 voor de gehele gemeente Heerlen Het college heeft het definitieve schema met koopzondagen in 2005 vastgesteld. Er zijn in totaal 9 koopzondagen in Heerlen-centrum (inclusief 't Loon), 12 op de Woonboulevard en in Heerlerbaan en 7 in Hoensbroek. Hierbij is geprobeerd om -volgens de gezamenlijke wens van gemeente, ondernemersverenigingen en belangengroeperingen- de koopzondagen een meerwaarde te geven door middel van thematisering en een koppeling met een evenement. Voorbeelden daarvan zijn het Heerlen Fashion Event en Shopping+ in Heerlen-centrum of het Kunst- en cultuurfestival in Hoensbroek. Andere evenementen zullen in de loop van het jaar 2005 duidelijk worden.

Het schema met koopzondagen 2005 voor de verschillende stadsdelen is zoals gebruikelijk in Heerlen in overleg met de verschillende ondernemersverenigingen en belangengroeperingen opgesteld. Uitgangspunt in het gemeentelijke beleid bij het opstellen van het schema is als altijd, dat er per stadsdeel een eenheid moet zijn in het al dan niet open zijn van winkels op zondag.

OW-20087 Beleidsnota Drempelvrees

Burgemeester en wethouders hebben de beleidsnota Drempelvrees vastgesteld. De nota dient om klachten over overlast en schade of trillingen in huis als gevolg van drempels of verkeer adequaat af te handelen. Volgens de te volgen procedure dient de eiser te bewijzen dat de klachten of schade veroorzaakt worden door de drempels en het verkeer. De gemeente zorgt dan voor het oplossen van de klacht en het vergoeden van de schade. In deze nota is een éénduidige procedure vastgelegd met betrekking tot de afhandeling van de klachten. Hierdoor kunnen klachten efficiënt en adequaat worden afgehandeld en wordt rechtsongelijkheid voorkomen, doordat elke klacht dezelfde procedure doorloopt. Ook kan hiermee voorkomen worden dat er klachten over de afhandeling ontstaan.

WWS - 20706 Evaluatie evenementen 2004.

Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie van de evenementen 2004. Zowel de gemeentelijke diensten (als ook de brandweer en politie) zijn zeer tevreden over het verloop van de evenementen. Ook de organisaties zijn zeer tevreden over de samenwerking en het verloop, hetgeen blijkt uit de gehouden evaluatiegesprekken. Bovendien is geconstateerd dat de publieke belangstelling voor de evenementen sterk is toegenomen.


---- --