Time : 4:51:49 PM
Date : Tuesday, November 30, 2004
Sender Name: FAVV-AFSCA

FAVV: Symposium van 30 november 2004 te Brussel: "Practical implementation of Regulation (EC) No 178/2002"

Het Voedselagentschap organiseerde op dinsdag 30 november te Brussel een druk bijgewoond internationaal symposium met als titel "Practical implementation of Regulation (EC) No 178/2002". Dit symposium kwam er op de bijzondere vraag van de regering die op die manier de bevoegde overheden als de bedrijfswereld van de voedingsector in binnen- en buitenland een forum wenste te geven op de vooravond van het in werking treden van de Europese General Food Law. Terwijl in ons land al sinds maart van dit jaar de meldingsplicht algemeen werd ingevoerd wordt vanaf 1 januari 2005 de autocontrole en de traceerbaarheid eveneens verplicht in de volledige voedselketen. Voor de primaire sector gelden bijzondere regels.

In hun inleiding pleitte de vertegenwoordiger van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte, Peter Menu voor een eenvormige Europese financiering van het toezicht op de voedseveiligheid terwijl Piet Vanthemsche, gedelegeerd bestuurder van het Voedselagentschap de noodzaak benadrukte van Europese richtsnoeren die een uniforme interpretatie en toepassing toelaten van deze nieuwe reglementering. Gilbert Houins, Directeur generaal Controlebeleid, verwees in dit verband naar de visie van het agentschap betreffende de autocontrole en meldingsplicht met bijzondere aandacht voor de manier hoe België dit in de praktijk omzet. Hij pleitte voor een harmonisering van de modaliteiten van de meldingsplicht en voor aangepaste regels voor de kleinere bedrijven. Jean-Marie Robijns, hoofd van de afdeling Databanken en Traceerbaarheid had het over de specifieke eisen die België koppelt aan de naspeurbaarheid .

Vervolgens kregen de verschillende sectoren van de voedingsnijverheid de gelegenheid hun visie toe te lichten.over de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met de reglementering. Gezien de voedselveiligheid meer en meer voortvloeit uit Europese wetgeving kwam de Europese Commissie als laatste aan het woord om een antwoord te geven op de naar voor gebrachte vragen en bemerkingen.

contactpersoon voor de nederlandstalige pers: pascal houbaert 0475 20 66 73
contactpersoon voor de franstalige pers: pierre cassart 0477 69 35 65

URL: http://ww.favv.be