PER SALDO

Actie 'Houd hulp in eigen hand' succesvol

Persoonsgebonden budget voorlopig gered maar dreiging voor de toekomst blijft

De brief over het persoonsgebonden budget, die staatssecretaris Ross (VWS) vandaag (30 november 2004) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, haalt op korte termijn veel ongerustheid onder budgethouders weg. In 2005 wordt de regeling alleen op een aantal kleine punten bijgesteld. Het blijft
Mogelijk om familieleden in te huren uit het persoonsgebonden budget. Vanaf 2006 dreigt het persoonsgebonden budget echter voor een groot deel te verdwijnen, zo concludeert budgethoudersvereniging Per Saldo.

De afgelopen weken heeft Per Saldo een intensieve campagne gevoerd voor behoud van het persoonsgebonden budget voor zorg, hulp en begeleiding, onder het motto 'Houd hulp in eigen hand'. Die actie is gebaseerd op een aantal dreigende maatregelen en adviezen van het College voor Zorgverzekeringen rond het persoonsgebonden budget. De brief die staatssecretaris Ross vandaag
aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, haalt op een aantal punten de kou uit de lucht. Tenminste, voor het jaar 2005. De dreigende aantasting van het persoonsgebonden budget vanaf 2006 blijft levensgroot aanwezig. Per Saldo vindt daarom dat de Tweede Kamer binnenkort ondubbelzinnige uitspraken moet doen over het behoud van het persoonsgebonden budget. Ook als in de toekomst verschillende vormen van zorg, hulp en begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden vergeheveld naar andere regelingen, zoals de voorgenomen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de nieuwe Basisverzekering voor ziektekosten.

2005
Voor volgend jaar heeft de staatssecretaris op hoofdlijnen de volgende
beslissingen genomen.
Er komt een plafond voor het persoonsgebonden budget. Is dat plafond bereikt, dan kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in het persoonsgebonden budget. De staatssecretaris verwacht dat er geen wachtlijsten zullen ontstaan. Per Saldo is het hier niet mee eens omdat de belangstelling voor het persoonsgebonden budget nog altijd enorm groeit.
De zorgfunctie 'activerende begeleiding' wordt voorlopig niet uit het persoonsgebonden budget gehaald. Het College voor Zorgverzekeringen had dat wel geadviseerd. Uitvoering van dit advies zou een ramp betekenen voor heel veel ouders van kinderen met een verstandelijke handicap of psychische
problemen, zoals autisme, ADHD of andere ernstige contactproblemen. De staatssecretaris neemt het advies op dit moment niet over. Wel komt er een onderzoek naar activerende begeleiding. Hierdoor blijft de ongerustheid en onzekerheid over de toekomst.
Het blijft mogelijk om huisgenoten (inwonende familieleden) in te huren met een persoonsgebonden budget. Het College voor Zorgverzekeringen had aan de staatssecretaris in overweging gegeven om dit te verbieden. Staatssecretaris Ross neemt dit advies niet over. 'Ik vind dat er geen bezwaar tegen bestaat dat ouders hun gehandicapte kind thuis verzorgen ten laste van het PGB van dat kind; hetzelfde geldt voor inwonende kinderen die hun ouders verzorgen. Het onmogelijk maken van deze vormen van
besteding van het PGB is nu niet aan de orde,' aldus staatssecretaris Ross in haar brief
aan de Tweede Kamer.
Op een aantal kleinere punten wordt het persoonsgebonden budget in 2005 wel ingeperkt. Zo mogen budgethouder niet langer 10% van hun budget meenemen naar een volgend kalenderjaar.

2006
De dreigingen rond het persoonsgebonden budget voor 2006 en latere jaren blijven bestaan. De plannen rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (waarbij een groot deel van het huidige persoongebonden budget overgaat naar de gemeente) en de nieuwe Basisverzekering (waarnaar vooral de begeleiding
van mensen met psychische problemen wordt overgeheveld) rollen door. In beide nieuwe wetten is nog niets geregeld voor persoonsgebonden financiering. Tienduizenden budgethouders dreigen hierdoor vanaf 2006 hun persoonsgebonden budget geheel of gedeeltelijk kwijt te raken. Budgethouders krijgen daardoor niet langer de zorg die ze zo hard nodig hebben en die ze
nu zelf weten te regelen met hun persoonsgebonden budget.

Actie
Per Saldo is blij dat de staatssecretaris op dit moment geen overhaaste beslissingen heeft genomen om het persoonsgebonden budget al in 2005 te beperken. Duizenden budgethouders hebben de afgelopen weken gereageerd op de actie 'Houd hulp in eigen hand' van Per Saldo. Ze stuurden duizenden
kaartjes en e-mails naar de Tweede Kamer en naar staatssecretaris Ross. Ze spraken in grote getale met hun regionale en lokale kranten en omroepen. Er zijn postzakken vol steunbetuigingen en getekende handen naar Per Saldo gestuurd. Met z'n allen maakten de budgethouders duidelijk hoe belangrijk
het persoonsgebonden budget is in hun leven, en hoe groot de ramp zou zijn als het budget zou worden ingeperkt.
Die boodschap is kennelijk overgekomen. Tenminste, voor 2005. Per Saldo rekent er op dat ook in de toekomst de politiek bereid is om te luisteren naar al die duizenden budgethouders die de afgelopen weken hun hart hebben laten spreken. Vooral op 9 december, als de Tweede Kamer praat over de
plannen rond de WMO, en op 14 december, als de Tweede Kamer praat over de toekomst van het persoonsgebonden budget.

Aanbieding
De resultaten van de actie 'Houd hulp in eigen hand' zijn, in het gebouw van de Tweede Kamer op dinsdag 30 november om 13.30 uur, door Per Saldo en een afvaardiging van haar leden aangeboden aan de voorzitter van de vaste kamercommissie voor VWS, Stef Blok.


---


---

Noot voor de redactie (