GS-besluitenlijst d.d. 30 november 2004 Provincie Drenthe

Weeknummer 49

Nummer

Onderwerp

Besluit


1.

Gemeente Hoogeveen; Bestemmingsplan De Santbrincke.


1. Kennisgenomen van de reactie van de Statencommissie RIM van 22 november 2004.


2. Het bestemmingsplan goedgekeurd.


3. De ingediende bedenking buiten beschouwing gelaten.


4. De gemeente in de aanbiedingsbrief verzocht de woningen, naast het bestemmingsplan, eveneens zichtbaar te maken in het gemeentelijk woonplan.


2.

Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van Drents Belang over het Van Gogh Huis te Veenoord.

Ingestemd met de conceptbrief.


3.

Pilot en implementatie audit doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 217a van de Provinciewet.


1. Kennisgenomen van de vier pilots.


2. Besloten voor het uit te voeren pilotonderzoek te kiezen voor de onderwerpen ISV-budgetten en Uitplaatsing intensieve veehouderij.


3. De kosten voor externe expertise en ondersteuning gedekt uit het budget Onderzoek derden 2005 door het resterende bedrag van 2004 over te hevelen naar 2005 en dit volgens de gebruikelijke procedure voor overheveling aan PS voorgesteld.


4. PS geïnformeerd over het Onderzoeksplan 2005.

4.

Landelijke en regionale beverratbestrijding.


1. Ingestemd met een extra inzet voor de landelijke beverratbestrijding in 2005 en 2006 van 16,65 fte ( 755.554,-- per jaar) op basis van solidariteit en eind 2006 na evaluatie beslissen op welke wijze de financiering van de beverratbestrijding definitief moet plaatsvinden.


2. Ingestemd met een extra bijdrage in de kosten van landelijke beverratbestrijding in 2005 en 2006 van 24.162,30 per jaar.


3. Ingestemd met een bijdrage van 4.368,85 voor 2005 in de kosten van beverratbestrijding door de bestrijdingsorganisatie Drenthe/Overijssel en ook voor 2006 daarvoor gelden reserveren.


4. Het totaal benodigde bedrag ad 28.531,15 voor 2005 gedekt door verlaging van de post
Onvoorziene uitgaven en voor 2006 meegenomen bij de Voorjaarsnota 2005.


5.

Evaluatierapport Uitvoeringsprogramma Biomassa 2004-2005.


1. Kennisgenomen van het evaluatierapport.


2. Het DHV-rapport "Marktverkenning voor de verwerking van biomassastromen" toegezonden aan burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten.


6.

Overdracht Overijsselse Vecht aan de waterschappen Groot Salland en Velt en Vecht.


1. Ingestemd met de overdracht van het beheer van de Overijsselse Vecht aan het waterschap Groot Salland vanaf de monding van de rivier de Regge bij
Ommen tot de monding in het Zwarte Water en aan het waterschap Velt en Vecht vanaf de Duitse grens tot en met de monding van de rivier de Regge bij Ommen.


2. Het reglement van het waterschap Velt en Vecht gewijzigd, waarbij het waterschap het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater en het vaarwegbeheer over het onder punt 1 overgedragen gedeelte van de Vecht krijgt toegewezen.


7.

Awb-bezwaarschrift van de Stichting Pas Pardoes Muziekprojecten te Buinerveen, inzake afwijzing subsidieaanvraag Actieprogramma cultuurbereik 2004-16.

Op advies van de Commissie voor de bezwaarschriften:


1. de bezwaren gegrond verklaard;


2. het bestreden besluit ingetrokken;


3. de subsidieaanvraag alsnog gehonoreerd.


8.

Wijziging Subsidieregelingen HRM 2001, KITS 2000 en NIOF 2000.

PS voorgesteld de Subsidieregelingen te wijzigen.


9.

Klacht over geluidsoverlast als gevolg van de herinrichting Roswinkelerstraat te Roswinkel.

Op advies van de Commissie voor de bezwaarschriften de klacht ongegrond verklaard.


10.

Awb-bezwaarschrift van de Maatschap Wicherink te Grolloo, inzake vaststelling kaart Wet ammoniak en veehouderij.

Op advies van de Commissie voor de bezwaarschriften:


1. de bezwaren ongegrond verklaard;


2. het bestreden besluit gehandhaafd;


3. het verzoek om een vergoeding van proceskosten afgewezen.

GS- besluit

23 november 2004

Voortgangsrapportage huisvesting statushouders

1. De gemeenten Midden-Drenthe, Borger-Odoorn en Coevorden afzonderlijk uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg
2. De overige gemeenten de rapportage toegestuurd hen aangespoord zich te blijven inzetten

3. De inspectie VROM op de hoogte gesteld van de werkwijze
4. De rapportage aan de minister van Justitie en de statencommissie RIM toegestuurd.

GS- besluit

23 november 2004

Infiltratieprojecten Hunzegebied.


1. De gemeente Borger-Odoorn een bijdrage verleend van maximaal 147.903,-- voor twee infiltratieprojecten.


2. Het Waterschap Hunze en Aa's een bijdrage verleend
van maximaal 75.250,-- voor een infiltratieproject met zakputten.


3. Aanvullend een bedrag van 35.700,-- beschikbaar gesteld voor het project Water4All.


4. Genoemde bedragen gefinan-

cierd uit de Reserve

grondwaterheffing.

GS- besluit

23 november

2004

Algemene vergadering van aandeelhouders WMD op 24 november 2004


1. Ingestemd met het vaststellen van de notulen van de vergadering 1 juli 2004.

2. Ingestemd met het machtigen van de Raad van Commissarissen en de directie tot het aangaan van nieuwe geldleningen tot een maximum van 6,5 miljoen.

3. Ingestemd met de tariefsverhogingen.

4. De heer E. Reckman gemachtigd als vertegenwoordiger van de provincie op te treden tijdens de vergadering.

GS- besluit


26 oktober 2004

Regiovisie Groningen-Assen 2030; Ontwerpopgave Leek-Roden.


1. Ingestemd met het naast elkaar lopen van twee
m.e.r.-procedures voor de Ontsluiting Roden/
Leek-A7
en de Ontwerpopgave Leek-Roden.


2. Ingestemd met ambtelijke vertegenwoordiging van de provincie in de Stuurgroep en Project-

groep opgave
Leek-Roden


3. Een bijdrage van

49.166,--

uitvoering van het plan van aanpak
Ontwerp-
opgave Leek-Roden en deze dekken
door

toegezegd voor verlaging van

de post Onvoorziene
uitgaven

in

2004.