Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuk, 30-11-2004

Effectiviteitsmeting Jeugdzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DBO-CB-U-2535801

30 november 2004

Bij bovengenoemde brief (VWS/04/77/LD) zijn mij vragen gesteld over effectiviteitsmeting in de jeugdzorg. Ten antwoord deel ik u het volgende mede.

Effectiviteitsmeting in de jeugdzorg is een van de onderwerpen van het thema kwaliteit en effectiviteit van preventieve, curatieve en repressieve programma's in het kader van de operatie JONG. Het plan van aanpak voor dit thema heeft u bij brief DJB/APJB 2526755 van 22 november 2004 ontvangen. Volledigheidshalve voeg ik het als bijlage bij deze brief.

Bedoeling van dit plan is om een aantal initiatieven, met name op het gebied van databanken, onderzoeksprogrammering, toetsing en certificering op de onderscheiden terreinen op gang dan wel verder te brengen. Het ontwikkelen van standaarden of formats waarmee instellingen en werkers zelf kunnen nagaan of zij effectief werken hoort hier ook bij.

De Staatssecertaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. Clémence Ross-van Dorp
PDF
Plan van aanpak Kwaliteit en effectiviteit van preventieve, curatieve en repressieve programmas (nieuw venster)

Om het kamerstuk op te halen:

Zie het origineel