Gemeente Abcoude


AGENDA/BESLUITENLIJST
VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 23 november 2004
O P E N B A A R PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng

1. Concept-besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 16 november 2004. Toelichting:
Wekelijks wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. Ambtelijk advies:
Instemmen met de besluitenlijst.
B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

2. Verzoek om vergunning voor het ten gehore brengen van levende muziek tijdens het op 17 december 2004 te organiseren afscheidsfeest van de directeur van de Christelijke Nationale school, Blomswaard 2 te Abcoude
Toelichting:
Op 17 december 2004 zal er in de C.N.S. school een feest gegeven worden in verband met het afscheid van de directeur, de heer W. Wessel waarbij levende muziek ten gehore gebracht gaat worden. Ingevolge artikel 4.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden toestellen of geluidsapparaten op een zodanige wijze in werking te hebben dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Ingevolge het 2e lid kan het College van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen. Ambtelijk advies:
Ontheffing verlenen.
B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

3. Tweede kwartaalrapportage revitalisering. Toelichting:
De tweede kwartaalrapportage geeft inzicht in de vorderingen m.b.t. de verschillende (deel)stappen van het revitaliseringstraject.
Ambtelijk advies:
Instemmen met de tweede kwartaalrapportage en toezenden aan de gemeenteraad. B&W-besluit:
Wordt een week aangehouden.

4. Verzoek om vergunning voor het ter beschikking stellen, dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden, van consumentenvuurwerk in het pand Hoogstraat 4 te Abcoude. Toelichting:
De heer B. Albers vraagt een vergunning aan voor de verkoop van consumentenvuurwerk voor de 3 laatste werkdagen van het jaar 2004 vanuit het pand Hoogstraat 4 te Abcoude. Voor het ter beschikking stellen, dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig houden, van consumentenvuurwerk is ingevolge artikel 2.6.2, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunning vereist.
Ambtelijk advies:
Vergunning verlenen op basis van artikel 2.6.2, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten. Ook van de Milieudienst dient een op schrift gestelde toestemming te worden gevraagd.

---


5. Verzoek om vergunning voor het organiseren van een kattenshow in Dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge op zondag 19 december 2004 door de Nederlandse Langhaarkatten Vereniging. Toelichting:
De Nederlandse Langhaarkatten Vereniging wil op zondag 19 december 2004 van 10.00 tot 18.00 uur een kattenshow organiseren in Dorpshuis De Vijf Bogen te Baambrugge. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Winkeltijden- en de Zondagswet zijn respectievelijk een vergunning, een vrijstelling en een ontheffing noodzakelijk.
Ambtelijk advies:
Aan burgemeester: ingevolge art. 4. lid 1 van de Zondagswet ontheffing verlenen om de show om 12.00 uur te laten aanvangen en ingevolge art. 2.2.2 van de APV vergunning verlenen (evenement). Aan het College: ingevolge art. 7 van de Verordening winkeltijden Abcoude 1996 ontheffing verlenen (verkoop op zondag).
B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.
PORTEFEUILLE: wethouder T. de Roode

1. Branchemandaat tot opleggen lasten onder dwangsom voor de agrarische bedrijven. Hieronder vallen o.a. bedrijven in de sectoren akkerbouw, melkrundvee, paarden, kippen, varkens, kinderboerderijen, loonwerkers en overigens kleinschalig te houden dieren. Toelichting:
Dit mandaat te verlenen tot en met 31 december 2009;
- dit mandaat te verlenen voor dwangsommen met een maximaal bedrag van:
· de kosten van de maatregel/voorziening die moeten worden getroffen, vermeerderd met 20% (prikkelwerking)

· dan wel tot een maximumbedrag van 5.000,= per (gedrags)voorschrift. Ambtelijk advies:
Mandaat verlenen aan de directeur van de Milieudienst Noord-West Utrecht om binnen de agrarische branche lasten onder dwangsom op te leggen en de daartoe benodigde procedures (incl. event. inning) af te handelen.
B&W-besluit:
Wordt aangehouden. B&W wensen nadere informatie te wiens gunste de geïnde dwangsommen komen c.q. hoe de verhouding is tussen de gemaakte uren en de dwangsomopbrengsten.
2. Bezwaarschriften tegen het besluit tot verlening van een bouwvergunning voor het vernieuwen en veranderen van twee garages en een berging op het perceel Pr. Johan Frisostraat 21 in Baambrugge.
Toelichting:
Op 7 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een bouwvergunning te verlenen voor het vernieuwen en veranderen van twee garages en een berging op het perceel Pr. Johan Frisostraat 21 te Baambrugge. Tegen dit besluit zijn twee bezwaarschriften ingediend. De gronden van de bezwaarschriften hebben betrekking op een aantasting van de eenheid van het garageblok, eventuele schade aan de bestaande bebouwing en een onzorgvuldig doorlopen procedure. Er ligt een positief welstandsadvies, de aanvraag en het besluit zijn op de juiste wijze en binnen de gestelde termijn gepubliceerd en eventuele schade vormt geen grond om een bouwvergunning te weigeren. Zoals geadviseerd door de commissie bezwaar- en beroepschriften wordt aan het college van burgemeester en wethouders voorgesteld het bestreden besluit tot verlening van de bouwvergunning in stand te laten.
Ambtelijk advies:
Voorgesteld wordt het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften over te nemen en het bestreden besluit tot verlening van een bouwvergunning voor het vernieuwen en veranderen van twee garages en een berging op het perceel Pr. Johan Frisostraat 21 te Baambrugge, in stand te laten. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.

---

PORTEFEUILLE: wethouder Y.M.G. van den Heerik


1. Verzoek om schriftelijke goedkeuring als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de tussen de eigenaar c.q. verhuurder en de gemeente gesloten koopovereenkomst om een gedeelte van de bedrijfsruimte aan de Hollandse Kade 14 / 15 op het bedrijventerrein te verhuren. Toelichting:
De eigenaar c.q. verhuurder van een bedrijfspand aan de Hollandse Kade 14 / 15 heeft een concept huurovereenkomst aan de gemeente overhandigd waarin hij de gemeente om toestemming vraagt om een gedeelte van zijn bedrijfsruimte te mogen verhuren. De onderhavige huurovereenkomst is getoetst aan de geldende verhuurvoorwaarden en voldoet aan deze eisen, mits een bepaling in de definitieve huurovereenkomst wordt opgenomen dat onderverhuur absoluut niet is toegestaan. Voorgesteld wordt aan het college om schriftelijke goedkeuring als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de tussen de eigenaar c.q. verhuurder en de gemeente gesloten koopovereenkomst, te verlenen. Ambtelijk advies:
Voorgesteld wordt aan het college om toestemming te geven aan de eigenaar c.q. verhuurder om een gedeelte van de bedrijfsruimte aan de Hollandse Kade 14 / 15 te verhuren, mits in de definitieve huurovereenkomst een bepaling wordt opgenomen dat onderverhuur absoluut niet is toegestaan. B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.
PORTEFEUILLE: wethouder E. Doorn

1. Uitspraak rechter in beroepszaak tegen een door u genomen beslissing tot het weigeren van een gevraagde vervoersvoorziening in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten. Toelichting:
Rechter is van oordeel dat in Abcoude een systeem van collectief openbaar is ingevoerd in de vorm van een regiotaxi en dat in de Verordening gehandicapten Abcoude aan dat systeem prioriteit is toegekend. Bij uw bestreden besluit bent u terecht uitgegaan van het door Argonaut uitgebrachte medische advies.
Ambtelijk advies:
Voor kennisgeving aannemen.
B&W-besluit:
Overeenkomstig voorstel besloten.
Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 30 november 2004. De secretaris, de burgemeester,


---

MANDAATBESLUITENLIJST
BEHORENDE BIJ DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 23 november 2004
O P E N B A A R PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng

1. Verzoek om vergunning voor het houden van een inzameling van geld door de afdeling zeeverkenners van de stichting Jeugdbeweging Abcoude door middel van de verkoop van kaarsen in de periode 6 t/m 17 december 2004. Toelichting:
De afdeling zeeverkenners van de stichting Jeugdbeweging Abcoude heeft een jaarlijkse verkoop van kaarsen waarvan de opbrengst bestemd is voor de kas van de stichting. Dit jaar wil de stichting de verkoop houden in de periode 6 t/m 17 december 2004. Aangezien er in deze periode geen landelijke of plaatselijke instelling collecteert zijn er geen redenen om de vergunning af te wijzen. Ambtelijk advies:
Vergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 16-11-2004:
Overeenkomstig voorstel besloten.
PORTEFEUILLE: wethouder T. de Roode

1. Aanvraag bouwvergunning vergroten schuur/berging, Raadhuislaan 6, Abcoude. Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 18-11-2004:
Overeenkomstig voorstel besloten.

2. Aanvraag bouwvergunning tijdelijk plaatsen schuilplaats voor paarden voor een periode van max. 5 jaar, Voetangelweg ongenummerd.
Ambtelijk advies:
Tijdelijke vrijstelling en bouwvergunning verlenen voor een periode van max. vijf jaar. Mandaatbesluit d.d. 18-11-2004:
Overeenkomstig voorstel besloten.

3. Aanvraag bouwvergunning plaatsen carport voor garage, C.P. van der Leestraat 34, Baambrugge.
Ambtelijk advies:
Vrijstelling en bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 18-11-2004:
Overeenkomstig voorstel besloten.

4. Aanvraag bouwvergunning renoveren en veranderen schuur naar garage/hobbyruimte, Gein- Zuid 41, Abcoude.
Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 16-11-2004:
Overeenkomstig voorstel besloten.

5. Aanvraag bouwvergunning oprichten hooi- stro- en machineberging alsmede sloop van enige kleine bedrijfsgebouwtjes en een hooiberg, Winkeldijk 18, Abcoude. Ambtelijk advies:
Bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 18-11-2004:
Overeenkomstig voorstel besloten.

---


6. Aanvraag bouwvergunning geheel vernieuwen en vergroten garage/berging op manegeterrein, Lange Coupure 3A, Abcoude.
Ambtelijk advies:
Vrijstelling en bouwvergunning verlenen.
Mandaatbesluit d.d. 18-11-2004:
Overeenkomstig voorstel besloten.


---