Dienstenbond CNV

Voorstellen Verzekeraars voor CAO beschamend
30-11-2004

Tijdens het 1e CAO-overleg op 23 november jl. zijn de voorstellen van de CNV Dienstenbond, haar collega-vakorganisaties en de verzekeraars toegelicht. De voorstellen van de Verzekeraars zijn beschamend. Zij gaan ervan uit dat het slecht gaat in de branche en dat de branche boven de markt zit voor wat betreft arbeidsvoorwaarden. Dat uitgangspunt betekent voor de werkgevers dat er geen verbeteringen in de nieuwe CAO zitten en dat er in sommige gevallen zelfs sprake is van verslechteringen. Uw bestuurder Ike Wiersinga heeft aangegeven geïrriteerd te zijn door de voorstellen van de Verzekeraars.

In de uiteindelijke voorstellenbrief van de CNV Dienstenbond is vergeleken met de concept-voorstellen een punt toegevoegd, te weten dat vakbondsleden de vakbondscontributie via het keuzemenu kunnen voldoen. Op die manier kan fiscaal voordeel worden behaald.

Werkgevers doen de volgende voorstellen:

* Gelet op de slechte resultaten in de Verzekeringsbranche en op het feit dat de verzekeringsbranche boven de markt betaalt, zullen de Verzekeraars met een looptijd tot 1 juli 2005 alleen een incidentele loonsverhoging willen afspreken. Een structurele loonsverhoging is alleen mogelijk bij een langere looptijd;
* Voor Vut, Prepensioen en Levensloop stelt men voor in 2005 hiermee aan de slag te gaan, zodat deze per 1 januari 2006 is afgerond, conform afspraken in het Sociaal Akkoord;

* Voor wat betreft WAO en Ziektewet willen de werkgevers praten over de verdeling van beschikbare gelden tot een maximum van 170% over de totale 2 ziektejaren.

* Werkgevers stellen met betrekking tot kinderopvang voor om 1/6 van de kinderopvanglasten te betalen met een maximum van 0,5% van de loonsom;

* Verzekeraars willen geen toeslagen meer toekennen als werkgever en werknemer vrijwillig besluiten structureel te werken buiten het normale arbeidstijdenkader. Daarnaast willen zij de toeslag op het uurloon voor de berekening van het overwerk en de arbeid binnen het verlengde arbeidstijdenkader schrappen;
* Verzekeraars willen de CAO screenen op de Wet Gelijke Behandeling;
* Verzekeraars willen niet overgaan tot het ondertekenen van een Arbo-protocol, maar op zoek gaan naar praktische oplossingen om werkdruk en RSI op te lossen;

* Werkgevers willen uitgaan van 52 keer gemiddelde 38-urige werkweek, waarbij als jaarlijkse rekeneenheid 1976 uur wordt gehanteerd;

* Verzekeraars willen werkzaamheden uitsluiten die verricht zijn via een uitzendconstructie voor de bepaling van het aantal contracten voor bepaalde tijd;

* Zij willen de CAO-uitkering bij overlijden terugbrengen naar het fiscaalvrije niveau van drie maal het maandsalaris;
* Werkgevers willen komen tot een samenhangend inzetbaarheidbeleid;
* Verzekeraars willen de mogelijkheid krijgen om over te gaan naar variabel belonen, waarbij een gedeelte van de collectieve loonsverhoging gebruikt zal gaan worden voor variabele beloning.

CNV Dienstenbond heeft de voorstellen als beschamend gekwalificeerd en heeft aangegeven met name geïrriteerd te zijn door het feit dat jaar op jaar wij andere verhalen krijgen te horen dan de aandeelhouders als het gaat om de resultaten in de Verzekeringsbranche. Deze voorstellen zullen ons inziens niet helpen om draagvlak te creëren voor de CAO bij onze leden in de Verzekeringsbranche.

Deze voorstellen gaan niet uit van meedenken met de vakorganisaties, maar van kostenbesparingen.

Zelfs kansen die in het Sociaal Akkoord zijn afgesproken worden niet gegrepen. Men wil bijvoorbeeld alleen maar praten over hoe men in 2 Ziektewetjaren naar een 170% verdeling komt, terwijl er in het Sociaal Akkoord over hetzelfde onderwerp wordt aangegeven dat men tot maatregelen kan komen om arbeidsvoorwaarden in te zetten om reintegratie te bevorderen.

Voor wat betreft de Kinderopvang legt men een beperking op voor wat betreft het wettelijk kader van 1/6 van de kosten tot een maximum van 0,5%. En dat laatste staat niet in de Wet.

Toeslagen worden aangepakt, omdat dat de flexibilisering zou tegenhouden.

Op 10 december 2004 praten wij verder, maar gemakkelijke onderhandelingen zullen het gelet op de voorstellen van de Verzekeraars niet worden.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder mevrouw Ike Wiersinga (i.wiersinga@cnvdibo.nl)