Provincie Limburg

Financiële steun voor Campus Maastricht De gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Gedeputeerde Staten

van de Provincie Limburg hebben het voornemen om ieder 1 miljoen bij te dragen aan het project Campusplan Universiteit Maastricht. Woningstichting Servatius zal dit plan realiseren met een investering van ruim 100 miljoen. Met deze steun onderstrepen de partijen het belang van de Campus voor Maastricht en de (eu)regio. Het project is ontworpen door de Spaanse architect Santiago Calatrava en omvat studentenkamers, studios, appartementen, kantoren (voor startende ondernemers), een multifunctioneel sportcentrum en een parkeergarage op het terrein van de UM in Randwyck-Noord, naast het azM.

Servatius

In 1999 heeft Servatius op uitnodiging van de Universiteit Maastricht het initiatief genomen om een plan voor studentenhuisvesting en bijbehorende voorzieningen op te zetten. Servatius heeft gekozen voor een integraal plan van wonen, werken en sporten en dat uitgewerkt in een plan voor de Campus. Met het concept van de Campus ontstaat er een woon- en werkomgeving die interessante mogelijkheden biedt voor bewoners, gebruikers en omwonenden met een positief effect op Randwyck en de stad Maastricht. Met de realisatie van de Campus beschikt Servatius over ruim 1000 studentenkamers verspreid over de stad. Servatius stelt zich ten doel om voor 2010 nog 400 kamers extra te bouwen, daarmee tegemoetkomend aan een groeiende groep woningzoekenden in Maastricht.

UM

De Universiteit Maastricht wil de komende jaren meer masterstudenten werven, vooral studenten uit het buitenland. Daarvoor zijn voldoende huisvestingsfaciliteiten nodig. De Universiteit Maastricht is voor de huisvesting van haar studenten geheel afhankelijk van de particuliere markt en in toenemende mate van woningcorporaties. Hierin speelt de Campus een belangrijke rol. Deze kan voorzien in kwalitatief goede woonruimte in een omgeving die voor buitenlandse studenten aantrekkelijk is. Sportvoorzieningen spelen een essentiële rol bij integratie van studenten in Maastricht. Bovendien blijkt uit onderzoek dat goede sportvoorzieningen op de internationale studentenmarkt een belangrijke factor zijn in de keuze voor een universiteit. Het Campusplan van Servatius is van een hoge architectonische kwaliteit waarmee de UM in de internationale studentenwerving een voordeel kan behalen.

Gemeente Maastricht

Met Maastricht als studentenstad zijn opgaven gemoeid op het gebied van huisvesting en andere voorzieningen. De gemeente wil samen met andere partijen de verantwoordelijkheid nemen voor de invulling van deze opgaven. Het gemeentebestuur vindt het Campusplan uitermate belangrijk voor Maastricht, omdat het een samenhangende oplossing biedt voor studentenhuisvesting, sport en bedrijvigheid (met name startende ondernemers). Met die voorzieningen kan Maastricht hoogopgeleide mensen, tijdens en na hun studie, beter aan zich binden en zich verder profileren als (inter)nationale kennisstad. Bovendien krijgt de moderne sportaccommodatie een stadsbrede functie.

Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten ondersteunen dit project vanwege de belangrijke bijdrage van dit plan aan het aanzien van Limburg als technologische topregio. Denk hierbij aan de te verwachten positieve effecten op het gebied van innovatieve starters, het vestigingsklimaat en het (internationale) imago van Maastricht en deze provincie. Daarnaast sluit het plan goed aan bij de doelstellingen van het thema Jong zijn in Limburg´ voor wat betreft woonruimte, cultuur en sport van en door jongeren. Met dit campusplan kan Maastricht zich bij uitstek als internationale studentengemeenschap profileren. De realisatie van wijkvoorzieningen die mogelijk een spin off zijn voor de buurteconomie sluit weer prima aan bij het provinciale thema Vitale kernen en buurten. Provinciale Staten moeten nog instemmen met het voornemen van Gedeputeerde Staten om 1 miljoen bij te dragen aan het Campusplan.

Vervolgprocedure

De Gemeenteraad zal op 14 december besluiten over de financiële deelname van de gemeente in het Campusplan. Op het moment dat Servatius de ruimtelijke en stedenbouwkundige invulling van het initiatief formeel voorlegt aan de gemeente, wordt dit met de buurt gecommuniceerd. Vervolgens wordt de planologische procedure opgestart. Vanwege de noodzakelijke aanpassing van het bestemmingsplan zal daarbij ook inspraak worden gehouden. De Gemeenteraad zal zich in die fase uitspreken over de ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten van het plan. Als dit volgens planning verloopt, kan in het najaar van 2005 gestart worden met de bouw. In de zomer van 2007 wordt dan het eerste deel van de Campus opgeleverd: toren, hoofdentree, sporthal en 200 wooneenheden (studentenkamers, studios en appartementen). In de zomer van 2008 volgt de 2e en laatste oplevering: de overige 350 wooneenheden.

Zie voor uitgebreide achtergrondinformatie: uitgave Servatius in de wijk, achtergronden en vooruitzichten van het Campusplan. Voor meer informatie: Leks Verzijlbergh algemeen directeur Servatius T (043) 3284305 Marcel Schrijnemaekers communicatieadviseur UM T (043) 3882671 Hugo Maassen afdeling Communicatie Gemeente Maastricht T (043) 350 4201 Pascalle Wetzels-Savelkoul communicatieadviseur Provincie Limburg T (043) 389 88 74

30-11-2004 16:18