Gemeente Haarlem


30 november 2004
sector Stadsbeheer

321/2004
Gemeente Haarlem, college van burgemeester en wethouders

Persbericht


Groenimpuls voor Poelpolder

Het college van B&W heeft ingestemd met het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Poelpolder. Het gebied krijgt hiermee een recreatieve impuls o.a. door de aanleg van wandelpaden, fietspaden, een speelweide en waterpartijen. Het nieuw op te zetten groengebied in de Poelpolder maakt deel uit van het project Ringvaart-West. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het ontwerp, kan in 2005 gestart worden met de uitvoering.

In en rond de Haarlemmermeer wordt ruim 1600 hectare natuur- en recreatiegebied gerealiseerd vanuit het Strategisch Groen Project (SGP). Verschillende partijen hebben hiervoor de handen ineengeslagen onder de noemer Haarlemmerméér Groen. De gemeente Haarlem neemt deel aan het SGP met het project Ringvaart-West. Het gaat hierbij om aan de oostzijde gelegen groene randen van de stad, te weten de Poelpolder, de Zuiderpolder (noord en zuid), de Meerwijkplas, de Molenplas en de Verenigde Polders. De Poelpolder is het eerste deelgebied binnen het project Ringvaart-West dat aangepakt wordt.

In 2002 is een voorlopig ontwerp voor de Poelpolder opgesteld. Vanaf dat moment is in nauw overleg met de wijkraden, belangengroepen en betrokkenen (waaronder de nabij gelegen volkstuinvereniging) gewerkt aan een definitief ontwerp dat past binnen de beschikbare financiële middelen. De door de partijen ingebrachte ideeën zijn in het ontwerp meegenomen. Dit heeft geresulteerd in een plan waarin alle partijen zich kunnen vinden. Bovendien biedt het ontwerp de mogelijkheid om zaken die nu vanwege de beschikbare financiële middelen nog niet kunnen worden meegenomen, in de toekomst wel uit te voeren.

De kosten voor realisering van de Poelpolder bedragen ca. 1.659.000,-- euro (excl. BTW). Het gemeentelijke aandeel in de Poelpolder bedraagt 331.000,-- euro. De Provincie draagt 1.328.000,-- euro bij.

Julia de Jong, communicatieadviseur
023-5114903
juliadejong@haarlem.nl
---- --