Gemeente Utrecht

Toelichting op besluit van het college van burgemeester en wethouders - 30 november 2004

Wijkprogramma's 2005-2006
Voor alle 10 Utrechtse wijken is nu een Wijkprogramma 2005-2006 opgesteld. Ze geven een overzicht van de projecten en activiteiten die in de wijk op stapel staan. Alle wijken hebben duidelijk gemaakt wat hun doelen zijn met het onderhoud en beheer in de openbare ruimte, met veiligheid en met een onderwerp naar keuze dat van belang is voor die wijk. De wijkprogramma's maken onderdeel uit van de afspraken over de Wijkaanpak.

Bij het opstellen van de Wijkprogramma's 2005-2006 is rekening gehouden met de wijkvisies die in juni door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De wijkvisies geven de richting aan voor de ontwikkeling van de wijken. Voortbouwend op de wijkvisies en op basis van een wijkanalyse zijn de gewenste richtingen voor 2005 aangegeven in de Voorjaarsnota 2004 en vervolgens in de Begroting 2005.

De wijkraden hebben - evenals vorig jaar - de gelegenheid gehad te adviseren over het programma voor hun eigen wijk. Zeven wijkraden hebben dit gedaan. Daaruit bleek onder meer dat aanpassingen in de opzet van de wijkprogramma's, ondanks uitgebreide schriftelijke toelichting, soms tot onduidelijkheid leidden. Het advies van de wijkraad Noordwest, die het meest kritisch was, is inmiddels per brief beantwoord. Op de adviezen van de andere wijkraden reageert het college deze week eveneens per brief.

Hieronder een greep uit de aansprekende projecten en voornemens voor 2005.

Binnenstad wil de jongeren-op-straat-aanpak voortzetten, met extra aandacht voor samenwerking met de wijken waar de jeugd vandaan komt en de aanpak van overlast rondom coffeeshops. Binnen het Convenant Veilig Uitgaan wordt ingezet op een duidelijk en controleerbaar deurbeleid bij de horeca.

Vleuten-de-Meern begint volgend jaar metdebouwvergunningsproceduresalsstartvandeuitvoeringvanhetcentrumplanVleuten.

In Noordwest blijven de vier speeltuinen ook in 2005 gewoon open, de reguliere tijden worden zoveel mogelijk gewaarborgd.

Zuidwest start met de ontwikkeling Nieuw Welgelegen. Ook komt er in Hart van Noord in 2005 echt uit de grond. De herinrichting van Park Transwijk (een van de tien beloften uit het collegeprogramma) wordt officieel opgeleverd. De Woonboulevard gaat voor het Keurmerk Veuilig Ondernemen.

In Noordoost wordt de Gruttersdijk heringericht. De renovatie van de David van Mollembrug staat eveneens in 2005 gepland.

West gaat de speelplek in de Bataviastraat beter geschikt maken voor meisjes van 8-12 jaar. Zo komt er een schommel, hinkelbaan en duikelrek. Ook komt er een wijkvoorzieningenplan waarin wensen van bewoners en kansrijke mogelijkheden samen moeten komen.

Met vriendelijke groet,
Bestuurscommunicatie Stadhuis Utrecht.