Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
telefoon 050 - 316 49 11
fax 050 - 316 49 33
info@provinciegroningen.nl
Provincie treft maatregelen naar aanleiding van ANWB onderzoek 30 november 2004

GS zullen met gemeenten gaan overleggen of het beleid met betrekking tot het plaatsen van snelheidsborden op de wegen in de provincie Groningen moet worden aangepast. Daarnaast vinden GS dat de kennis van verkeersdeelnemers over bebording verbeterd moet worden.

Het college reageert daarmee op de resultaten van een zogenaamd "wegbelevingsonderzoek" van de ANWB. In dit onderzoek - hoe worden de wegen door de weggebruikers beleefd - kwam onder meer naar voren dat weggebruikers vaker een aanduiding willen zien hoe hard ze mogen rijden, dat veel weggebruikers zich ergeren aan drempels in de wegen en dat er nogal wat schort aan de zichtbaarheid van borden en de wegbelijning.

Bij het onderzoek van de ANWB ging het erom om een beeld te krijgen wat de weggebruikers vinden van allerlei maatregelen die zijn getroffen om de verkeersveiligheid te vergroten. Er is met name aandacht besteed aan snelheid, plaats op de weg, de overgang van buiten naar binnen de bebouwde kom, belijning en bebording.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat weggebruikers graag vaker een aanduiding willen hoe hard ze ergens mogen rijden. Borden met de maximumsnelheid zouden vaker herhaald mogen worden. Met name wordt gevraagd het bord "50" weer standaard bij de grens van de bebouwde kom aan te brengen. Maar ook de eenmalige aanduiding van de maximumsnelheid op het zogenaamde zonebord vindt men te weinig. Verder blijkt dat driekwart van de rijders zich stoort aan de drempels: er zijn teveel, ze zijn te hoog en er wordt onvoldoende op geattendeerd. Tenslotte blijkt er volgens het onderzoek het nodige te schorten aan de zichtbaarheid van sommige verkeersborden en de wegbelijning.

Wat doet de provincie er mee:
GS vinden een dergelijk onderzoek zinvol. Immers, het gebeurt niet vaak dat wegbeheerders een terugkoppeling krijgen over hoe hun wegen door weggebruikers worden beleefd.
GS gaan naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek met de gemeenten overleggen of het beleid met betrekking tot het plaatsen van borden voor de maximumsnelheid moet worden aangepast.

Een aantal problemen met de zichtbaarheid van bebording als gevolg van de groei van struiken en bomen langs provinciale wegen is inmiddels opgelost, evenals gesignaleerde problemen met de zichtbaarheid van de belijning
Deze winter worden in het kader van regulier onderhoud wederom bomen en struiken gesnoeid.

Ook zijn onlangs, eveneens in het kader van regulier onderhoud, 650 verkeersborden langs provinciale wegen vervangen, er zal nog een groot aantal schrikhekken worden vervangen en in het voorjaar van 2005 zal een groot aantal ANWB-borden worden vernieuwd. Ook aan de gemeenten willen GS extra aandacht vragen voor de zichtbaarheid en leesbaarheid van borden.