Provincie Groningen

Martinikerkhof 12
Postbus 610
9700 AP Groningen
telefoon 050 - 316 49 11
fax 050 - 316 49 33
info@provinciegroningen.nl
Ruim drie ton rijkssubsidie voor actief klimaatbeleid 30 november 2004

De Provincie Groningen krijgt ruim drie ton (EUR 326.779,-) subsidie van het ministerie van VROM in het kader van het versterken van lokaal klimaatbeleid. Deze subsidie komt voort uit het klimaatconvenant, zoals dat in februari 2002 door gemeenten, provincies en het rijk is ondertekend.

Nederland moet, in het kader van het Kyoto-protocol, in de periode 2008-2012 de CO2-emissie met 6% verminderd hebben ten opzichte van het niveau van 1990. Doel van het klimaatconvenant is nu om de lagere overheden meer te betrekken bij het uitvoeren van het klimaatbeleid.

De subsidie is toegekend op basis van een uitvoeringsplan van de Provincie waarin allerlei projecten staan beschreven die zich richten op het verbeteren van energieverbruik. Variërend van energieopslag in de bodem tot cursussen 'het nieuw rijden' voor het personeel van de provincie.

In het uitvoeringsplan van de Provincie staan 30 projecten beschreven, verdeeld over verschillende thema's, zoals Bestaande bouw, Duurzame energie, en Duurzaam ondernemen. Één van de grotere projecten richt zich op het verbeteren van het energieverbruik in de bestaande bouw. Dat wordt gedaan door extra geld voor gemeenten beschikbaar te stellen ten behoeve van het uitvoeren van herstructureringsprojecten.

Ook kijkt de Provincie naar het bedrijfsleven, in het project `Energetisch ketenbeheer', om te bepalen of er in een productieketen ergens (wellicht minder voor de hand liggende) aanpassingen gedaan kunnen worden, zodat het totale energieverbruik binnen die keten afneemt. Verder is er aandacht voor energieopslag in de bodem, het toepassen van biomassa om er energie uit te winnen en het verminderen van het autogebruik.

De Provincie steekt ook de hand in eigen boezem: het energieverbruik van de provinciale gebouwen wordt tegen het licht gehouden en een groot aantal medewerkers van de Provincie zal de cursus 'het nieuwe rijden' gaan volgen.
De projecten uit het uitvoeringsplan moeten voor 2008 zijn afgerond.