Provincie Noord-Holland

Reactie Gedeputeerde Staten op bedenkingen MER Bloemedalerpolder\KNSF Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) hebben gereageerd op de ingediende bedenkingen tegen de startnotitie MER (Milieu Effect Rapport).

GS blijven het aantal van 1700 woningen op het KNSF-terrein als onderdeel van de totale taakstelling van 4500 woningen hanteren als uitgangspunt voor het MER.

GS willen op verzoek van de gemeente Muiden in het MER de mogelijkheid van een jachthaven onderzoeken en daartoe het plangebied aan te passen ter hoogte van de Rietpolder in Muiden.

Verder worden in het MER ook onderzocht: energie, effecten op bestaande en toekomstige voorzieningen, luchtkwaliteit, geluidhinder en externe veiligheid in relatie tot de spoorlijn.

De milieueffecten van Schiphol worden in het MER voor de Bloemendalerpolder/KNSF niet onderzocht. De geluid- en veiligheidscontouren van Schiphol zijn een gegeven voor het project en het MER. De mogelijkheid van een nieuw bedrijventerein worden eveneens ook niet meegenomen in het MER.

De reacties op de Startnotitie MER zijn gestuurd aan de Commissie voor de MER.

Nadere inlichtingen: Jan lagerweij, tel. 023 514 4211 Marcxel van Kanten 30 november 2004