Gemeente Leiden

Uitkomsten Stadsenquête Leiden 2004

In de maanden mei en juni 2004 heeft in Leiden de vierde Stadsenquête plaatsgevonden. De enquête is gehouden door middel van telefonisch onderzoek onder ongeveer 3.000 inwoners van Leiden van 18 t/m 75 jaar. Hiermee is een representatief deel van de bevolking gevraagd naar het oordeel, naar de wensen en naar de behoeften als klant van het gemeentebestuur. De informatie wordt gebruikt voor de voorbereiding en de evaluatie van beleid en geeft inzicht in verschuivingen in wat de bevolking van een groot aantal onderwerpen vindt. De respons van het telefonisch onderzoek was bijzonder goed. Van de mensen die telefonisch zijn bereikt, werkte 73% mee. De respondenten reageerden in vrijwel alle gevallen positief op de telefonische interviews.

Opleidingsniveau
Door sommigen wordt nog altijd beweerd dat de Leidse bevolking laag is opgeleid. De uitslag van de stadsenquête bewijst opnieuw dat die bewering een fabeltje is. Het opleidingsniveau van de Leidenaren is aanzienlijk hoger dan het Nederlands gemiddelde. In Leiden heeft 24% lager onderwijs tegen 37% gemiddeld landelijk. Van de 18- tot 75-jarigen heeft in Leiden 46% hoger onderwijs genoten tegen 23% landelijk. Twee keer zoveel hoog opgeleiden dus!

Leiden & internet
Landelijke onderzoeken geven aan dat steeds meer mensen de beschikking hebben over een computer en internet. Dit wordt in de Stadsenquête bevestigd. 87% van de Leidenaren heeft de beschikking over internet. Onder 55-plussers is dit 66%, onder 35 tot 54-jarigen 91%. Deze percentages zijn de afgelopen jaren gestaag gestegen.

Voldoende op de hoogte van gemeentelijk nieuws
Ruim 80% van de inwoners van Leiden vindt dat ze goed op de hoogte wordt gehouden van het gemeentelijke nieuws. Een mogelijkheid om gemeentelijk nieuws onder ogen te krijgen, is via de Stadskrant. Negen op de tien respondenten geeft aan de Stadskrant te kennen. De website van de gemeente is afgelopen jaar vernieuwd. Een oordeel hierover kan volgend jaar worden verwacht.

Financiële situatie Leidse huishoudens
Al sinds 2001 wordt de financiële positie van de Leidse huishoudens gemeten. Vergeleken met voorgaande jaren vinden Leidenaren per saldo vaker dat hun financiële toestand is verslechterd. Deze trend is vorig jaar al ingezet. Een kwart van alle Leidenaren heeft het afgelopen jaar wel eens moeten bezuinigen op primaire levensbehoeften, zoals eten, kleding of de telefoon- en energierekening. Dit percentage is sinds 2001 jaarlijks gestegen, van 13% tot 26%. Eén op de tien Leidenaren geeft aan moeilijk of zeer moeilijk rond te kunnen komen.

Dienstverlening verbeterd
Per saldo vindt de Leidenaar de gemeentelijke dienstverlening in het afgelopen jaar iets vooruitgegaan. 16% vindt dat de dienstverlening van de gemeente het afgelopen jaar is verbeterd, en 8% vindt het verslechterd. De verbeteringen hebben met name betrekking op:
- een verbeterd/netter onderhoud van de stad
- een verbeterde communicatie/informatievoorziening Aandachtspunt vormen de wachttijden en dan met name met betrekking tot de schriftelijke aanvragen/correspondentie.

Openingstijden Burgerzaken
De openingstijden van de afdeling Burgerzaken bieden voor 30% van de Leidenaren onvoldoende gelegenheid om hun zaken bij de afdeling Burgerzaken te regelen. Dit zijn met name werkenden en jongeren. Dat de avondopenstelling positief wordt gewaardeerd blijkt uit het feit dat deze mensen nog meer avondopenstelling wensen. De mogelijkheid om een afspraak te maken heeft de voorkeur van de helft van de respondenten. 80% van de Leidenaren die beschikken over een internetaansluiting zouden wel gebruik willen maken van internet voor het aanvragen van een product of dienst, als dit mogelijk zou zijn.

Groen
De hoeveelheid en de kwaliteit van het groen en water buiten Leiden wordt met een ruime zeven hoger gewaardeerd dan dat in de stad (6,7). Stadsgroen en parken worden wel van groot belang geacht. De meest genoemde waardevolle stukken groen zijn Cronesteyn, de Leidse Hout en de duinen en het strand, maar men noemt zeer veel verschillende gebieden. Bij het water en groen zoekt men vooral rust en ruimte. Van met naam genoemde gebieden krijgt de Hortus Botanicus de hoogste waardering.

Milieustraat en kringloopwinkel
De Milieustraat is een voorziening waar bewoners hun (grof) huishoudelijk afval kunnen inleveren. De bekendheid en het gebruik hiervan zijn weer verder toegenomen. 42% van de Leidenaren heeft hier het afgelopen jaar gebruik van gemaakt en in totaal is driekwart van de bevolking op de hoogte van het bestaan van de Milieustraat. De top drie van soorten afval waarvoor mensen een bezoekje aan de Milieustraat brengen, is bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en klein chemisch afval. 90% kent de kringloopwinkel Het Warenhuis. Vier op de tien is er geweest, om iets te kopen of te brengen.

Vervolg
Dit is een greep uit de grote hoeveelheid gegevens die de Stadsenquête 2004 heeft opgeleverd. Om ontwikkelingen in de oordelen van burgers over allerlei gemeentelijke voorzieningen te kunnen volgen, zullen in de komende jaren deze vragen opnieuw aan een steekproef uit de bevolking worden voorgelegd. Dit zal steeds in het voorjaar plaatsvinden. In de stadsenquêtes komen ook jaarlijks wisselende onderwerpen aan de orde. Vragen kunnen worden ingebracht door leden van de gemeenteraad, door gemeentelijke afdelingen en diensten en door organisaties en instellingen.

Het onderzoeksrapport
Het onderzoeksrapport (kosten E 7,-) is op het stadhuis en het Stadsbouwhuis te verkrijgen en aldaar ter inzage. Ook kunt u terecht bij BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies), kamer 333, tel. (071) 516 51 23, e-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie bij Hette Quispel, afdeling Communicatie, tel. 5165008


---- --