NIB Capital Bank N.V.

PERSBERICHT
KENDRION N.V.

Kendrion kondigt aan dat de "Record Date" inzake de herfinancieringtransactie vandaag na het sluiten van de handel zal zijn


- Volgend op de goedkeuring van de buitengewone vergadering van aandeelhouders welke is verkregen op 26 november 2004, kondigt Kendrion aan dat de registratiedatum ("Record Date") voor de herfinancieringtransactie vandaag om 17.40 uur zal zijn. Aandeelhouders Kendrion komen alleen in aanmerking voor claims ("PARs") op de nieuwe aandelen indien zij op de registratiedatum gewone aandelen Kendrion houden.
- Kendrion zal het prospectus voor de claimemissie publiceren op 1 december 2004.

Tijdschema
(alle tijden zijn lokale tijd)

|30 november |Registratiedatum om 17.40 uur            |
|1 december |Publicatie van het prospectus            |
|      |Start inschrijvingsperiode voor de nieuwe aandelen |
|      |Gewone aandelen handelen ex-rights         |
|13 december |Einde inschrijvingsperiode voor nieuwe aandelen om |
|      |14.30 uur                      |
|14 december |Plaatsing niet opgenomen aandelen bij institutionele|
|      |investeerders                    |
|      |Prijsbepaling en allocatie             |
|17 december |Betaling en levering van de nieuwe aandelen     |
|      |Toelating tot notering van de nieuwe aandelen    |
Profiel Kendrion N.V.

Kendrion N.V. is een internationaal bedrijf met circa 3.200 werknemers in 16 Europese landen en Hong Kong.

Kendrion streeft naar nichemarktleiderschap in business-to-business markten. Zo ontwikkelt Kendrion hoogwaardige industriële componenten en verleent Kendrion diensten op het gebied van kunststofhalffabrikaten en bevestigingsmaterialen. Karakteristiek voor Kendrion zijn gemotiveerd lokaal ondernemerschap, kwaliteitsmanagement in ruime zin en logistieke expertise.

Het aandeel Kendrion is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en opgenomen in de Euronext index NextPrime.

Zeist, 30 november 2004

De directie van Kendrion N.V.

Voor nadere informatie:

Kendrion N.V.
De heer P. Veenema
Utrechtseweg 33
3704 HA ZEIST

Tel: 030 - 699.72.50
Fax: 030 - 695.11.65
Website: www.kendrion.com

Samenvatting van de claimemissie

Algemeen
Deze claimemissie bestaat uit een openbare aanbieding van aandelen in Nederland en een onderhandse (niet publieke) aanbieding van aandelen aan institutionele investeerders buiten de Verenigde Staten onder Regulation S van de U.S. Securities Act 1933, zoals gewijzigd.

Toewijzing van PARs
Aandeelhouders Kendrion die daarvoor in aanmerking komen zullen op de registratiedatum één PAR ontvangen voor elk gewoon aandeel dat op dat moment door hen wordt gehouden. Twee PARs geven het recht om in te schrijven op elf nieuwe aandelen tegen een emissieprijs van EUR 0,80 per aandeel. Aldus geven elke twee aandelen gehouden op de Record Date het recht in te schrijven op elf nieuwe aandelen.

Registratiedatum
De registratiedatum ("Record Date") is onmiddellijk na het sluiten van de handel op Euronext Amsterdam op 30 november 2004 om 17.40 uur.

Inschrijvingsperiode
Aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen onder hun lokale wet- en regelgeving kunnen inschrijven op nieuwe aandelen door het uitoefenen van hun PARs van 1 december 2004 tot 14.30 uur op 13 december 2004. PARs kunnen alleen worden uitgeoefend in veelvouden van twee PARs. De laatste dag en/of tijd waarvoor uitoefeninginstructies door u geldig kunnen worden gegeven, kan eerder zijn, afhankelijk van de financiële instelling waar uw PARs worden gehouden. Wanneer u de PARs niet

heeft uitgeoefend aan het eind van de inschrijvingsperiode, kunt u niet langer uw PARs uitoefenen. Wanneer u de PARs heeft uitgeoefend, kunt u de uitoefening niet meer intrekken of wijzigen tenzij wij de voorwaarden van de emissie of het prospectus substantieel wijzigen.

Inschrijving en Betaling
Houders van PARs dienen hun financiële instelling te instrueren volgens de instructies zoals zij deze ontvangen van de financiële instelling. U dient de emissieprijs te betalen voor de nieuwe aandelen waarvoor u inschrijft volgens de instructies zoals u ze ontvangt van de financiële instelling via welke u de PARs uitoefent. De financiële instelling zal de emissieprijs betalen aan ING Bank N.V. (de "Subscription Agent"), die op haar beurt de emissieprijs aan ons betaalt.

Subscription Agent
ING Bank N.V. zal optreden als Subscription Agent voor de nieuwe aandelen onder uitoefening van de PARs. De financiële instelling waar gerechtigde aandeelhouder hun PARs houden is verantwoordelijk voor het verzamelen van de uitoefeninginstructies van aandeelhouders en voor het informeren van de Subscription Agent van deze uitoefeninginstructies.

Niet uitgeoefende PARs en plaatsing niet-opgenomen aandelen Na het einde van de inschrijvingsperiode zullen de syndicaatsleden beginnen met het plaatsen van de niet-opgenomen aandelen. Het aantal nieuwe aandelen waarop niet is ingeschreven gedurende de inschrijvingsperiode zullen zij aanbieden aan institutionele investeerders door middel van onderhandse plaatsingen in Nederland en elders, door middel van transacties buiten de Verenigde Staten conform Regulation S van de U.S. Securities Act, zoals gewijzigd. Als een dergelijke plaatsing gebeurt zal zij aanvangen op 14 december 2004 en eindigen niet later dan 17.40 uur op dezelfde dag. Nieuwe aandelen waarop niet is ingeschreven door uitoefening van PARs en welke niet zijn verkocht gedurende deze plaatsing zullen worden gekocht door ING Bank N.V., Deutsche Bank AG London, Fortis Bank (Nederland) N.V., NIB Capital Bank N.V. en Lloyds TSB Bank Plc tegen de emissieprijs.

Wanneer na voltooiing van de plaatsing de gemiddelde verkoopopbrengst van de nieuwe aandelen verkocht in die plaatsing na aftrek van eventuele verkoopkosten (inclusief eventuele BTW) groter zal zijn dan de gemiddelde emissieprijs voor deze nieuwe aandelen vermeerderd met EUR 0,01, dan zal iedereen die PARs hield die niet waren uitgeoefend aan het einde van de inschrijvingsperiode recht hebben op een betaling in contanten gelijk aan dat meerdere, proportioneel aan het aantal niet uitgeoefende PARs zoals blijkt uit zijn effectendepot. Noch wij, noch ING Bank N.V. of de bovengenoemde banken, noch enig ander persoon welke inschrijving nastreeft voor de nieuwe aandelen, kan echter verantwoordelijk worden gehouden voor een te lage verkoopopbrengst.

Notering en handel
Toelating van de nieuwe aandelen tot de notering op Euronext Amsterdam is aangevraagd. We verwachten dat op 17 december 2004 de nieuwe aandelen genoteerd zullen worden op Euronext Amsterdam, en dat de handel in de nieuwe aandelen dan zal aanvangen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Onze reeds uitstaande gewone aandelen zijn genoteerd op Euronext Amsterdam onder het symbool "KENDR".

Betaling en levering

Betaling en levering van de claimemissie zal alleen geschieden indien aan bepaalde opschortende voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zullen in meer detail beschreven worden in het prospectus.

Disclaimer

Deze aankondiging is niet bedoeld voor bekendmaking, verspreiding of publicatie, rechtstreeks of middellijk, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Dit document vormt geen (onderdeel van) een aanbod of uitnodiging tot de koop van of het inschrijven op rechten, aandelen of andere effecten in enig rechtsgebied.

Het aanbod voor de koop van aandelen in Kendrion ingevolge de voorgenomen emissie wordt uitsluitend gedaan op basis van de informatie die is opgenomen in een prospectus dat algemeen verkrijgbaar wordt gesteld in Nederland in verband met die emissie. Het prospectus bevat uitgebreide informatie met betrekking tot de emissie, Kendrion en haar directie, alsmede financiële informatie. Wanneer het prospectus algemeen verkrijgbaar wordt gesteld, kunnen afschriften daarvan kosteloos worden verkregen bij Kendrion of ING Bank N.V. of via de website van Euronext Amsterdam (alleen voor Nederlandse ingezetenen).

De toekenning van inschrijvingsrechten of het aanbieden van nieuwe aandelen kan in bepaalde rechtsgebieden bij wet aan beperkingen onderhevig zijn. Potentiële beleggers dienen zich daarom op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen.

In het Verenigd Koninkrijk is dit bericht alleen gericht aan personen die beroepsmatig ervaring hebben op het gebied van beleggingen en die vallen onder de definitie van "investment professionals" in artikel 19 (5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (de "Regeling") of die vallen onder de artikelen 43 of 49 (2) van de Regeling of omdat het andere personen betreft aan wie Kendrion anderszins rechtsgeldig een uitnodiging of aanbieding mag doen tot het verrichten van beleggingsactiviteiten in overeenstemming met de Regeling.

Deze aankondiging vormt geen (onderdeel van) een aanbod tot de koop van effecten in de Verenigde Staten. De in deze aankondiging genoemde effecten zijn niet en worden niet geregistreerd ingevolge de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie ingevolge de U.S. Securities Act.


---- --