Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T KENMERK

20040363/796

DATUM

30 november 2004

Onderwijsraad bepleit maatwerk voor startkwalificatie: `GEEF SCHOOLVERLATER VOOR 750
EURO VAARDIGHEIDSTEST'

Schoolverlaters zonder startkwalificatie (diploma op mbo-niveau-2) moeten op kosten van de samenleving een test kunnen doen waarin hun vaardigheden worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan een onderwijsprogramma op maat worden gemaakt dat alsnog leidt tot een startkwalificatie. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies Tot hier en nu verder, dat vanochtend is aangeboden aan staats- secretaris Rutte van Onderwijs.

De maatregel is noodzakelijk omdat te veel jongeren het onderwijs verlaten zonder diploma op het niveau van de startkwalificatie, terwijl de arbeids- markt wel degelijk om dit niveau vraagt. In 2003 had 15% van de 18-24- jarigen dit niveau niet bereikt. Als de eisen aan het kennisniveau in de toe- komst worden aangescherpt, zal dit aantal zeer waarschijnlijk toenemen. De Onderwijsraad wil jongeren dan ook blijven stimuleren dit niveau te halen. Een onafhankelijke vaardigheidstest (à 750 euro per leerling) biedt die stimu- lans.
Maatwerk en mentoren van belang
Door objectief te bepalen welke ervaring een jongere al heeft opgedaan en wat hij nog tekortkomt voor een diploma op mbo-niveau-2, is het mogelijk een onderwijsprogramma op maat te maken. Bij voorkeur is dit een kortdu- rend traject waarbinnen de praktijk centraal staat: werken en leren moeten worden gecombineerd. Daarnaast vindt de Onderwijsraad persoonlijke bege- leiding van cruciaal belang, bijvoorbeeld in de vorm van mentorschap.

Jaarlijks 10.000 leerlingen testen
De Onderwijsraad adviseert de staatssecretaris in de begrotingen vanaf 2006 geld te reserveren voor een proef met de vaardigheidstests en daarbij uit te gaan van één leeftijdscategorie, bijvoorbeeld de 18-jarigen. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 7,5 miljoen euro. Hiermee kunnen in een jaar 10.000 jongeren, éénderde van de 15%, worden getest. Verder vindt de raad dat de overheid het mogelijk moet maken om branchediploma's en relevante erva- ring te erkennen, zodat die certificaten kunnen meetellen in het officiële di- plomastelsel. Als aan die voorwaarde is voldaan kunnen brancheorganisaties, bedrijfsleven en onderwijs komen tot een gecombineerde diploma-aanpak.

KENMERK

Pagina 2