Gemeente Best

29-11-2004
Veiligheidsbeleid, een gemeentelijke kerntaak

Samen met partners beleid ontwikkelen
Veiligheidsbeleid
Veiligheid staat hoog op de publieke agenda - hoger dan ooit, lijkt het wel. Burgers en organisaties vinden een sterke veiligheidszorg steeds belangrijker en tonen hierin ook steeds meer interesse. De gemeente vindt het zaak om hier consequenties aan te verbinden en werk te maken van deze gemeentelijke kerntaak. Daarom wordt momenteel, samen met diverse veiligheidspartners gewerkt aan het opzetten van een breed veiligheidsbeleid. Het doel hiervan is het totale veiligheidsniveau in de gemeente op een hoger niveau te tillen en te houden. Uitgangspunt hierbij is dat het stellen van prioriteiten binnen het veiligheidsbeleid noodzakelijk is. Niet alles kan tegelijkertijd ter hand worden genomen.

Veiligheidsplatform
Sinds augustus 2004 is in vijf werkgroepen gediscussieerd over de huidige veiligheidssituatie in Best, het huidige veiligheidsbeleid, de kloven hierin en de gewenste beleidsprioriteiten. De uitkomsten van de enquête "leefbaarheid en veiligheid", die eind 2003/begin 2004 onder de inwoners is gehouden, waren hiervoor belangrijke input. De vijf werkgroepen hebben betrekking op de volgende veiligheidsthema's:
1. Veilige woon- en leefomgeving

2. Bedrijvigheid en veiligheid

3. Jeugd en veiligheid

4. Fysieke veiligheid

5. Integriteit en veiligheid
Wie hebben er allemaal gediscussieerd? De gemeente heeft een breed netwerk opgezet met daarin alle partners op het gebied van veiligheid: het veiligheidsplatform. In het platform zitten naast medewerkers van de gemeente bijvoorbeeld ook vertegenwoordigers van politie, Stichting Mobest, Openbaar Ministerie, Woningcorporaties, ondernemersorganisaties en de bewonersorganisaties

Prioriteiten en speerpunten
Het overleg heeft geresulteerd in een veiligheidsanalyse en een voorstel voor de beleidsprioriteiten in 2005 én een viertal speerpunten binnen het bestaande beleid. Deze zijn verwoord in een raadsvoorstel. De gemeenteraad moet de prioriteiten namelijk vaststellen. Aan de gemeenteraad is voorgesteld om voor 2005 de volgende prioriteiten te benoemen in het integrale veiligheidsbeleid:
1. integraal handhavingsbeleid

2. project integraal wijkbeheer

3. jeugd- en jongerenbeleid

4. allochtonenbeleid

5. verbreden Keurmerk Veilig Ondernemen

Het voorstel van het veiligheidsplatform beperkt zich echter niet alleen tot nieuwe zaken. Er is ook aantal speerpunten benoemd binnen de bestaande beleidsvelden. Eén van deze speerpunten is de verkeersveiligheid. Volgens het platform moet er aandacht worden besteed aan het oplossen van incidentele knelpunten in de 30 km/h - zones, de verkeersveiligheid rondom scholen, de veiligheid van de spoortunnel, de routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en de gevolgen van toerisme en recreatie op de verkeersveiligheid in Best. De andere speerpunten hebben betrekking op de integriteit van ambtenaren, het horecabeleid en het beleid voor openbare verlichting.
Bovengenoemde punten zijn dus de prioriteiten voor 2005. De andere punten die uit de veiligheidsanalyse naar voren zijn gekomen, worden verwerkt in het beleidsplan Integrale veiligheid.

Besluitvorming gemeenteraad
De raadscommissie Algemene Zaken en Automatisering bespreekt het voorstel op woensdag 1 december 2004. Deze vergadering is openbaar en begint om 21.00 uur (gemeentehuis). De commissie adviseert de gemeenteraad over het te nemen besluit. De gemeenteraad moet vervolgens de voorgestelde prioriteiten en speerpunten vaststellen. Dit gebeurt waarschijnlijk tijdens de raadsvergadering van woensdag 15 december 2004.