European Commission

OLAF/04/24

Brussel, 26 november 2004

Jaarlijks activiteitenverslag van OLAF staat stil bij vijfjarig bestaan en beschrijft de geboekte vooruitgang

Een Italiaanse NGO die op frauduleuze wijze dubbele financiering krijgt van verschillende donoren voor hetzelfde ontwikkelingsproject; duizenden tonnen rietsuiker die ten onrechte zijn aangegeven als product van Kroatische oorspong; collusie tussen contractanten en een EU-ambtenaar die hun toestond te hoge facturen in te dienen en die hen privéwerkzaamheden voor hemzelf liet verrichten: dit zijn maar drie van de 26 gevallen van fraude en corruptie die worden beschreven in het nieuwe jaarlijkse activiteitenverslag, dat vandaag in Brussel is gepresenteerd door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). In totaal werden aan het eind van de door het verslag bestreken periode, de twaalf maanden voor eind juni 2004, 511 gevallen door OLAF onderzocht. Dit is het vijfde jaarlijkse activiteitenverslag dat sinds de oprichting van OLAF verschijnt. Ter gelegenheid hiervan staat OLAF stil bij de vooruitgang die sinds de oprichting in juni 1999 is geboekt.

"Sinds zijn oprichting heeft OLAF de gemiddelde tijd die nodig is om ontvangen informatie te beoordelen en nieuwe zaken te onderzoeken, teruggedrongen. Ook is er een aanzienlijke stijging geweest van het aantal onderzoeken die tastbare resultaten hebben opgeleverd in de vorm van aanbevelingen voor gerechtelijke, disciplinaire, financiële of administratieve follow-up", verklaarde directeur-generaal Franz-Hermann Brüner van OLAF. "OLAF geldt nu als het belangrijkste instrument in de strijd tegen corruptie binnen de EU-instellingen en als partner van de nationale rechtshandhavingsinstanties bij de bestrijding van transnationale fraude en financiële criminaliteit. Bij de bescherming van de financiële belangen van de Unie tegen fraude, smokkel en andere criminele activiteiten kan OLAF rekenen op nauwe samenwerking met zijn operationele partners in de lidstaten, kandidaat-lidstaten, derde landen en bij internationale organisaties", aldus de heer Brüner.

Bij een typisch OLAF-onderzoek heeft men te maken met verschillende rechtsstelsels en procedures en met verschillende talen en culturen. Ondanks de complicaties die de uitoefening van zijn taken meebrengt, heeft OLAF de tijd die nodig is om de aanvankelijke informatie te beoordelen, gedurende de laatste vijf jaar teruggebracht van gemiddeld 18 maanden tot ongeveer 5 maanden. De tijd die met de eigenlijke onderzoeksfase is gemoeid, is ook verminderd, van gemiddeld 33 maanden tot ongeveer 22 maanden. Tegelijkertijd is het percentage met een aanbeveling voor follow-up (gerechtelijke, disciplinaire, financiële of administratieve) afgesloten gevallen gestegen van 18 % in 1999-2000 tot iets meer dan 50 % in de huidige periode 2003-2004. Met alle gevallen, inclusief die van UCLAF, de voorloper van OLAF, is naar raming 5,3 miljard euro gemoeid.

Uit financieel oogpunt was het grootste succes van OLAF in het afgelopen jaar de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, sommige lidstaten van de EU en sigarettenfabrikanten in de Verenigde Staten die onder meer dankzij de operationele activiteiten van OLAF kon worden gesloten. In de komende 12 jaar zal 1,25 miljard USD worden betaald aan de EU en de deelnemende lidstaten. Met dit bedrag zou OLAF gedurende vele jaren kunnen worden bekostigd.

Wat gevallen binnen de Europese instellingen betreft, zijn de ingewikkelde interne onderzoeken naar de zogenaamde "Eurostat-affaire" tijdens de door het verslag bestreken periode gestaag gevorderd. De taskforce "Eurostat" heeft 14 zaken behandeld: 4 externe en 10 interne, waarvan er nog 9 lopen. De taskforce heeft 5 eindverslagen opgesteld, waarvan er twee zijn doorgezonden naar de gerechtelijke autoriteiten in Luxemburg en drie naar die in Frankrijk. In vier gevallen werden financiële terugvorderingsprocedures aanbevolen, terwijl in drie gevallen ook disciplinaire maatregelen in overweging werden gegeven. Naast de Eurostatzaken werden 48 andere interne onderzoeken geopend.

"Operationele diensten moeten moeilijke beslissingen nemen - al dan niet een onderzoek instellen - vaak met gevolgen voor personen, altijd strikt volgens de wet", zei de heer Brüner. Soms hebben deze beslissingen degenen die in de EU-instellingen betrokken zijn bij de werkzaamheden van OLAF, in aanraking gebracht met kwesties waarmee die instellingen zich zelden bezig hadden moeten houden. "Een onafhankelijke fraudebestrijdingsorganisatie", vervolgde de heer Brüner, "hoeft echter niet populair te zijn en streeft daar ook niet naar, maar moet wel respect afdwingen door de kwaliteit van haar werk, haar resultaten en door blijk te geven van integriteit en het vermogen om onder druk de juiste beslissingen te nemen".

Eind juni bevatte de databank van OLAF in totaal 3989 gevallen. 2566 hiervan betroffen zaken die werden opgenomen naar aanleiding van informatie die na de oprichting van OLAF, dus tussen 1 juni 1999 en 30 juni 2004, is ontvangen.

"Tot mijn genoegen kan ik zeggen dat de onafhankelijke operationele activiteiten van OLAF, ondanks het feit dat de omstandigheden waaronder OLAF bij de Europese instellingen opereert niet altijd gemakkelijk zijn, altijd ten volle door de Commissie zijn gesteund, en ik benadruk dat de Commissie nooit heeft getracht mijn operationele onafhankelijkheid op enigerlei wijze aan te tasten", aldus de heer Brüner.

De eerste exemplaren van het jaarlijkse activiteitenverslag van OLAF zullen vandaag om 11 uur worden uitgedeeld tijdens een persbijeenkomst in het Conferentiecentrum Albert Borschette, Froissartstraat 36, Brussel, ter gelegenheid van het 4^e opleidingsseminar van het OLAF-fraudebestrijdingscommunicatienetwerk (OAFCN): Bestrijding van fraude door informatie van het publiek.

Later vandaag zal een elektronische versie kunnen worden gedownload van de website van OLAF:

http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_en.html#olaf

Persberichten van operationele partners van OLAF in de lidstaten van de EU zijn te vinden op de website van OLAF:

http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/press_room/other/index_en.html

Achtergrond: voorwoord door de directeur-generaal van OLAF Alessandro Butticé
Spokesman of the European Anti-Fraud Office (OLAF) Tel : +32 (0)2 296.5425
Fax : +32 (0)2 299.8101
E-mail: olaf-press@cec.eu.in http://europa.eu.int/olaf