Provincie Noord-Holland

Gezamenlijk persbericht gemeente Velsen en provincie Noord-Holland

Maatregelen maken nieuwe ontwikkelingen Kennemerstrand mogelijk

De gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland hebben vandaag een intentieovereenkomst ondertekend over het Kennemerstrand. Deze overeenkomst maakt nieuwe bebouwing rond de haven bij een hoger veiligheidsniveau mogelijk. Binnen negen maanden moet duidelijk zijn wanneer tot uitvoering wordt overgegaan.

De bebouwing rond de haven is opgenomen in Kustvisie IJmuiden van de gemeente Velsen. De uitvoering van dit plan heeft een periode stil gelegen, mede omdat de risicos op schade door hoogwater in het gebied te hoog waren. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over maatregelen die getroffen worden om die risicos te verkleinen. De maatregelen zijn:
Het versterken van de duinregel op de Zuiderpier. Het aanbrengen van een afvoervoorziening op de westelijke kade, waardoor overslaand water direct afgevoerd kan worden. Het bouwen van een één meter hoge muur, die als waterkering dienst gaat doen bij de westelijke boulevard.
Ophogen van de Zuiderpier tussen de jachthaveningang en de Derde Haven.

Door deze voorzieningen te treffen wordt het huidige veiligheidsniveau aanzienlijk verhoogd. De kans op schade aan de bebouwing gaat van gemiddeld eens in de dertig jaar naar eens in de duizend jaar. De kans op een duindoorbraak wordt zelfs met een factor 100 verhoogd naar 1 :50.000.

De komende periode gaan gemeente en provincie aan de slag met de uitvoering van de intentieovereenkomst. De gemeente gaat onder meer het bestemmingsplan wijzigen om de bebouwing mogelijk te maken. Daarnaast stelt zij een calamiteitenplan op voor overstroming en golfoverslag, er wordt een nieuwe regionale waterkering ontworpen en de planvorming voor een appartementengebouw met 135 woningen wordt voorbereid. De provincie zal het beheer voor de waterkering gaan regelen, gaat onderzoek doen naar aansprakelijkheid bij schade en legt de veiligheidsnormen voor de waterkeringen vast. Gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland zijn zeer verheugd over het feit dat deze afspraken nu formeel zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst

E. Klut 30 november 2004