Gemeente Hilversum

Voorontwerp bestemmingsplan Anna's Hoeve in inspraak

Het creëren van een ontwikkelingsgericht planologisch beleidskader voor het gebied Anna's Hoeve. Dat is het doel van het voorontwerp bestemmingsplan 'park Anna's Hoeve'. Op 10 november jl. heeft het college van burgemeester en wethouders het verzoek gericht tot de commissie Stad om het voorontwerp vrij te geven voor inspraak en voor het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening.

Het bestemmingsplan borduurt voort op het eerder voor het gebied gemaakte Structuurplan en Masterplan. Op een aantal punten zijn ook nieuwe wegen ingeslagen. Na de vele reacties uit de samenleving is besloten om in het bestemmingsplan te kiezen voor een variant waarbij het bestaande park buiten de planontwikkeling wordt gehouden en de sportvelden niet hoeven te worden verplaatst. De belangrijkste partijen met belangen in het gebied hebben een breed draagvlak voor de hiermee ingeslagen weg.

Het voorontwerp is erop gericht de ontwikkelingsrichting voor het plangebied Anna's Hoeve in hoofdlijnen vast te leggen.

Uitgangspunt voor de bestemmingsplan-regeling vormt de in 2002 gepresenteerde denkrichting waarbij in het gebied 4 hoofdfuncties zijn te onderscheiden die ten opzichte van elkaar gesitueerd zijn:


* Een nieuwe rioolwaterzuivering met bij behorende voorzieningen (op de locatie van de voormalige brandplaats en grotendeels onder het bij punt 4 genoemde gronddepot);

* Een sportcomplex met bijbehorend voorzieningen (op de huidige locatie);

* Een woongebied met tenminste 600 woningen en maximaal 750 woningen, bestaande uit grondgebonden en gestapelde bouw die incidenteel maximaal 8 bouwlagen hoog zal worden (op de locatie van de huidige rwzi en de accumulatievijver).
* Een gronddepot in de vorm van een recreatieve berg voor de opslag van de vervuilde grond uit het gebied die voortvloeit uit de saneringsopgave.

Daar waar de ontwikkelingen in het plangebied nog niet helemaal zijn uitgewerkt, is gekozen voor een globaal plan, dat verder uit gewerkt moet worden. Dit betreft vooral de nieuwe woongebieden.

In deze uitwerking moet een optimale invulling van het gebied worden gevonden, met een goede balans tussen de hoogte van de bebouwing en het te realiseren aantal vierkante meters openbare ruimte.

De woningbouwplannen worden in een volgende fase van planvorming uitgewerkt, waarbij vervolgens de definitieve maximale hoogte wordt bepaald. Die kan dan uiteindelijk wel lager dan 25 meter worden, echter niet hoger. Door het aantal woningen waarin het bestemmingsplan voorziet kan nu reeds vastgesteld worden dat de maximale bouwhoogte slechts in incidentele gevallen zal voorkomen.

De uitwerkingsprocedure voorziet te zijner tijd in een eigen inspraak en rechtsbeschermings-procedures, zodat de belanghebbenden betrokken zullen worden bij de verdere uitwerking.

Hieronder is een globaal overzicht van de verdere Procedure en tijdsplanning

Bestemmingsplan Anna's Hoeve

Inspraak en overleg December 2004 - April 2005 Maken ontwerp-bestemmingsplan April 2005 - Juni 2005 Ter visie legging ontwerp bestemmingsplan Juni 2005 - Juli 2005 Vastgesteld bestemmingsplan November 2005 Goedgekeurd bestemmingsplan Maart 2006 Onherroepelijk bestemmingsplan Voorjaar 2007