Gemeente Sneek


Brede School Zwette Noordoosthoek
Op dinsdag 30 november 2004 hebben de besturen van de Zwetteschool, de wijkvereniging Noordoosthoek en de gemeente Sneek de intentieverklaring Brede School Zwette Noordoosthoek ondertekend.

Door de groei van het aantal leerlingen heeft de school behoefte aan 3 extra leslokalen en een speellokaal. Het gebouw van wijkvereniging Noordoosthoek naast de school, is semi-permanent en verkeert in een slechte staat. Door een uitbreiding te realiseren voor school en wijkgebouw onder één dak, kunnen school en wijkvereniging efficiënt gebruik maken van elkaars ruimten en hebben ze meer ruimten tot hun beschikking dan wanneer ze afzonderlijke gebouwen gehuisvest zijn.

In de intentieverklaring verklaren de ondertekenaars mee te werken aan de voorbereiding en realisatie van een Brede School in Zwette-Noordoosthoek. De intentie is door optimaal samen te werken een voorzieningenniveau te realiseren dat voldoet aan de behoeften en wensen van kinderen, ouders en andere bewoners in de wijken. De Brede School Zwette-Noordoosthoek is een flexibel concept. Het is mogelijk dat andere organisaties in een later stadium de intentieverklaring eveneens ondertekenen.
De planvorming eindigt op 31 december 2004, waarbij zowel besluitvorming heeft plaatsgevonden over de bouw van de Brede School als over de beheersconstructie.

Wat is een Brede School?
De Brede School is de term voor een samenwerking en afstemming tussen enerzijds scholen en anderzijds instellingen en organisaties in een bepaalde wijk, die een eigen bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
De vorm van de Brede School is afhankelijk van de mate van samenwerking tussen de deelnemende instellingen en kan zover gaan, dat het onderwijs en de betrokken instellingen en organisaties vanuit één integrale aanpak werken en vanuit één accommodatie. Ook komt het voor dat alle deelnemende instellingen in afzonderlijke locaties zijn gehuisvest, maar door een dusdanig intensieve samenwerking wel degelijk een Brede School vormen. Kortom: de Brede School is een centrale voorziening in de wijk met een educatieve-, een ontmoetings-, een ontspannings- en een opvangfunctie.

Doel
De belangrijkste doelstelling van de Brede School is het versterken van de ontwikkelingskansen van kinderen op cognitief, emotioneel, creatief en lichamelijk gebied.
Een ander doel van de Brede School is dat de samenwerking resulteert in een efficiëntere en effectievere aanpak van sociale en economische problemen in wijken en buurten. Een voorbeeld hiervan is de versterking van de sociale binding van kinderen en ouders aan de school, aan elkaar en aan de buurt.

© copyright 2004 Gemeente Sneek - Laatste wijziging: 1-12-2004