Gemeente Woerden

30 november 2004

Wilhelminaweg en Oranjestraat op de schop

De Wilhelminaweg en Oranjestraat worden als onderdeel van de centrumring heringericht. Meest in het oog springende verandering is dat de Wilhelminaweg een eenrichtingsweg wordt (fietsers uitgezonderd). Vanaf de Kruittorenweg zal er in de richting van het Kasteel gereden gaan worden. Om sluipverkeer te voorkomen zal ook de Beatrixstraat een eenrichtingsweg worden, richting Albert Heijn. De start van de herinrichting van de Wilhelminaweg staat gepland na de zomervakantie 2005. Bij de uitvoering van de herinrichting wordt geprobeerd de Wilhelminaweg zo min mogelijk af te sluiten voor het verkeer.

Wilhelminaweg

Ruimtelijk
In het kader van het VCP zal het autoverkeer op de weg nog slechts in één richting rijden. Voor de fietsers blijft de weg in beide richtingen een doorgaande route. Uitgegaan wordt van een inrichting volgens het standaard-profiel van de ring. In het gedeelte tussen de Beatrixstraat en de Prins Hendrikkade zal het parkeren aan de zuidzijde worden ingepast.

Het standaard-profiel dat voor de weg gehanteerd wordt resulteert in een trottoir van minimaal 1,50 meter, vrijliggend fietspad van 2 meter, een tussenberm van 1 meter, rijbaan van 3 meter met een fietsstrook van 1,5 meter, parkeerplaatsen van 2,10 en een trottoir van minimaal 1,50 meter.

Dit heeft tot gevolg dat aan de noordzijde van de Wilhelminaweg alle parkeerplaatsen verloren gaan. Aan de zuidzijde kunnen wel meer parkeerplaatsen worden gemaakt. Bij de Oranjestraat gaan er van de 26 parkeerplaatsen 16 verloren. Dit heeft als reden dat langs hoofdonsluitingswegen gestoken parkeerplaatsen niet wenselijk zijn. Aan de zuidzijde zullen er meer pakeerplaatsen worden gerealiseerd.In totaal gaan als gevolg van de herinrichting van de Wilhelminaweg en Oranjestraat 17 parkeerplaatsen verloren.

Ter hoogte van de opstandingskerk zal een busperron gemaakt worden waar de fietsers achterlangs gaan. Hierdoor kunnen fietsers ongestoord doorfietsen als een bus stopt. De speciale laad- en losplaats van de Albert Heijn zal verandert worden in trottoir waarop een vak aangegeven staat waar de vrachtauto mag staan. Dit heeft tot voordeel dat er meer ruimte ontstaat voor de voetgangers ook als er een vrachtautos staat. De nieuwe inrichting heeft verder tot voordeel dat de ruimte niet in allerlei resthoeken wordt verdeeld (zoals nu wel het geval is) en er tijdens de markt er niet even wordt geparkeerd.

Materiaalkeuze van de weg
De inrichting word uitgevoerd conform de nota Inrichting Openbare Ruimte (plan Breedveld). Dit betekent dat in het trottoir en parkeerplaatsen betontegels worden toegepast. De rijbaan en fietsstrook zullen in asfalt worden toegepast. Om de geluidsoverlast van het verkeer te beperken zal er een geluidsreducenrd type asfalt worden toegepast.

De tussenberm en het vrijliggende fietspad worden in dikformaat klinkers uitgevoerd en het trottoir in waalformaten. Tussen de tussenberm en de rijbaan zal een hardstenen band worden geplaatst die de middeleeuwse vijfhoek markeert. Het vrijliggende fietspad zal door smalle hardstenen banden worden ingekaderd. De lichtmasten zullen in de middenberm worden geplaatst. Gezien de huidige slechte staat van het riool zal er een nieuw riool worden aangelegd.

Verkeersremmende maatregelen
Om de snelheid op de Wilhelminaweg te beperken zullen er twee asfaltkussens worden aangelegd. Gezien de ervaringen met trillingshinder bij de Kruittorenweg aan de woningen zullen hier versmalde kussens komen. Eén kussen zal ter hoogte van het busperron en één zal voor het kruispunt met de Beatrixstraat worden neergelegd. Er is gekozen voor alleen deze twee kussens daar meer maatregelen tot gevolg hebben dat er of meer parkeerplaatsen verloren gaan of de het ten koste gaat van de ruimte voor fietsers en voetgangers.

Kappen van vier bomen en herplant van twee
De bomen langs de gehele Wilhelminaweg zijn onderzocht op vitaliteit. Op de drie bomen ter hoogte van de Albert Heijn na kunnen alle bomen blijven staan. Voorgesteld wordt om een es ter hoogte van de Bonaventurakerk te kappen om een grote boom die in de tuin van de Kerk staat meer tot zijn recht te laten komen. Voor de bomen die kunnen blijven staan zal er wel grondverbetering worden toegepast. Voorgesteld wordt om de bomen bij de Albert Heijn te kappen omdat de bodemgesteldheid op deze locatie niet goed is voor bomen om goed te kunnen groeien. Nieuwe bomen zijn ook geen mogelijkheid omdat er ondergronds te weinig ruimte is en bovengronds de ruimte beperkt is. Dit betekent dat in totaal voor vier bomen een kapvergunning aangevraagd wordt. Deze kapaanvraag zal tegelijkertijd met het ontwerp de inspraak in gaan.

Bij de herinrichting van de Prins Hendrikkade zijn platanen in de middenberm geplant. Om deze bomenrij af te maken zullen in de middenberm bij de aansluiting van het Defensie-eiland twee platanen worden geplant. De procedure voor het kappen van deze bomen zal tegelijkertijd met de procedure van deze herinrichting gestart worden.

Oranjestraat

Ruimtelijk
De Oranjestraat vormt de toegangsweg naar de centrumring. In het kader van het VCP zal het bestaande tracé worden verlegd zodat vanaf de brug gezien er in de richting van de molenberg wordt gereden in plaats van in het verlengde van de Wilhelminaweg. De reden van deze verlegging is dat hierdoor duidelijk wordt gemaakt dat het verkeer op de centrumring voorrang heeft en de Oranjestraat een aansluitende straat is.

Op het terrein van de voormalige gasfabriek is een bouwplan gepland dat inspeelt op de verlegging van het bestaande tracé. Dit heeft wel tot de consequentie dat de kabels en leidingen die onder het bestaande trottoir liggen verlegd moeten worden. Ook zal het riool verlegd moeten worden. De kosten voor het verleggen van deze kabels en leidingen aan de zuidzijde van de Oranjestraat zijn niet opgenomen bij de kosten van de reconstructie van de Oranjestraat-Wilhelminaweg maar zullen bij het bouwplan worden betrokken.

Materiaalkeuze van de weg
De parkeerplaatsen en trottoirs langs de Oranjestraat zullen volledig worden uitgevoerd in betontegels. De rijbaan zal uitgevoerd worden in een geluidsreducerend type asfalt. Dit omdat bij de plantoetsing van de nieuwbouwplannen langs de Oranjestraat uitgegaan is van een geluidsreducerend type asfalt.

Verkeersmaatregelen
In september 1998 is besloten om voorlopig geen éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer in te stellen in de Beatrixstraat totdat het VCP wordt uitgevoerd. Daar de Wilhelminaweg het aansluitende onderdeel van het VCP is zal deze maatregel bij de herinrichting van kracht moeten worden.

De reden van deze maatregel is dat bij de herinrichting de weg smaller is gemaakt waardoor alleen éénrichtingsverkeer mogelijk is. De rijrichting in noordelijke richting is gekozen ter voorkoming van ongewenst verkeer dat vanaf de Wagenstraat via Beatrixstraat en Prins Hendrikkade naar de Vosbrug zou kunnen gaan sluipen. Tevens wordt hierdoor voorkomen dat bezoekers van de binnenstad gemakkelijk beslag zouden kunnen leggen op de aanwezige parkeerplaatsen in deze woonstraat. Sluipverkeer via de Prins Hendrikkade vanaf het Kasteel naar de Vosbrug is niet mogelijk daar bij het defensie-eiland de berm dit verhinderd.

Rijnstraat

Openbare voorbereidingsprocedure
Bij de vaststelling van het VCP 1996 is toegezegd dat over de concrete uitwerking van het VCP per deelgebied (fysiek, inrichting, verkeersbesluiten) voorafgaand aan de definitieve besluitvorming een openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zal worden gevoerd. Derhalve wordt ook in casu geadviseerd om hiertoe over te gaan. Afgezien van het feit dat het hier een reeds eerder gedane toezegging betreft, verdient het voeren van een openbare voorbereidingsprocedure eveneens de voorkeur in het kader van de zorgvuldige voorbereiding
(zorgvuldigheidsbeginsel).

Omleidingsroutes

Uit berekeningen van het verkeersmodel blijkt dat het doorgaande verkeer dat over de Wilhelminaweg rijdt voornamelijk een relatie heeft tussen de wijk Molenvliet Zegveld en Kamerik(Breukelen) en Harmelen. Gezien deze relaties worden vier omleidingsroutes voor het doorgaand verkeer aangegeven:


1. Zegveld vanaf de Oostdam via de route Kievitstraat Oostsingel
2. Molenvliet vanaf Snellerbrug via Middellandbaan en Hollandbaan
3. Kamerik vanaf Rembrandlaan en Boerendijk via de route Kievitstraat Oostsingel

4. Harmelen vanaf Hollandbaan en Boerendijk via de Middellandbaan Steinhagenseweg.

De ontsluiting van de locale wegen is nog niet geheel duidelijk daar dit afhangt van de wijze van uitvoering door de aannemer. Zodra dit bekent is zal de uitvoeringswijze aan de bewoners kenbaar worden gemaakt. Met de BBA zijn inmiddels afspraken gemaakt voor de busdienst tijdens de werkzaamheden en voor de definitieve situatie.

Inspraakprocedure
U kunt het plan vanaf vrijdag 3 december 2004 tot en met donderdag 13 januari 2005 inzien in de koepel van het stadhuis aan de Blekerijlaan en in het Infocentrum Binnenstad aan de Hoge Woerd 34. Gedurende dezelfde termijn kunt u schriftelijk reageren door een brief te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Nieuwe Werken t.a.v. Richard Beumers, Postbus 45, 3440 AA te Woerden.

Inspraakavond
Tevens wordt er op dinsdag 7 december 2004 een inspraakavond gehouden over het voorlopig ontwerp van de reconstructie Wilhelminaweg Oranjestraat. De avond begint om 19.30 uur in Concordia en zal tot circa 21.00 duren. Tijdens de avond zal het voorlopig ontwerp worden toegelicht en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en om uw mening te geven.

Zie ook:

- Op het kaartje rechtsbovenaan deze pagina kunt u zien hoe de route eruit zal zien.
Kaartje Wilhelminaweg (klik om de foto te vergroten)