Gemeente Hilversum

Planvorming Hestiahof Laapersveld/Utrechtseweg
Het College van B&W heeft dinsdag 30 november jl. ingestemd met het opstarten van een artikel 19 lid 2 procedure voor de realisatie van plan Hestiahof.
Aanleiding is de door Bohemen Beleggingen B.V. ingediende bouwaanvraag voor een nieuw plan voor het Hestiahof. Een plan dat in goed overleg met de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling en de welstandscommissie is opgesteld.

Al geruime tijd probeert Bohemen Beleggingen B.V. te komen tot een realiseerbaar bouwplan tussen de Utrechtseweg en het Laapersveld, beter bekend als de planvorming rond Villa Hestia. Het nieuwe bouwplan bestaat uit 8 halfvrijstaande villa's vier appartementengebouwen met 28 appartementen.
Doordat de 2 appartementengebouwen aan de Utrechtseweg op enige afstand van deze weg worden gepositioneerd blijft er voldoende zicht op de villa Hestia. De ontsluiting van deze appartementengebouwen vindt ook plaats via de Utrechtseweg om het aantal verkeersbewegingen op het Laapersveld te beperken.

Bohemen Beleggingen B.V. heeft aangegeven dat omwonenden en vertegenwoordigers van het Alberdingk Thijm College met het plan kunnen instemmen. Deze partijen hebben in het verleden bezwaar gemaakt tegen eerdere plannen maar zeggen nu zeer content te zijn met het huidige plan. De omwonenden hebben Bohemen zelfs schriftelijk aangegeven hiertegen geen bezwaar te maken, waarbij men er wel vanuit gaat dat de reconstructie van het Laapersveld tegelijkertijd met het bouwplan gerealiseerd zal worden.
Het College heeft de reconstructie de hoogste prioriteit gegeven bij de bestemming van mogelijke vrijval (van financien) binnen Plan Wegen. Bij het opmaken van de jaarrekening (begin 2005) wordt beoordeeld of er voldoende vrijval is en kan de verdere uitwerking en realisatie van de beschreven verkeersaanpassing in gang worden gezet.

In het definitief ontwerp is voorzien in de terugplant van ca. 250 bomen om hiermee de bosachtige sfeer van het terrein te herstellen. Afhankelijk van de precieze uitwerking van deze voorgenomen plant van bomen (o.a. dikte en soort) kan t.z.t. worden bepaald of aan de herplantplichten is voldaan.
Om een eind te maken aan de rommelige verkeerssituatie die ook de onderwijsinstellingen en bewoners een doorn in het oog is, wordt voorgesteld het eerste gedeelte van het Laapersveld (vanaf de Laapersweg) geheel te reconstrueren.

De ruimtelijke onderbouwing (de artikel 19 procedure) zal begin 2005 samen met het bouwplan ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Daarna vindt de ter visie legging plaats en kunnen eventuele zienswijzen worden beoordeeld.