Ministerie van Algemene Zaken


1red15353
4-3-2005, NOS, Gesprek met de minister-president, Nederland 2, 18.50 uur

MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE MINISTERRAAD, OVER DE WAO, DE GEKOZEN BURGEMEESTER EN DE UITZENDING VAN SPECIAL FORCES NAAR AFGHANISTAN

KOCKELMAN:
Weet u nog wie zei: Paars schoof het voor zich uit en nu wordt de koe bij de hoorns gevat?


BALKENENDE:
Ik zou het zelf gezegd kunnen hebben.

KOCKELMAN:
Inderdaad. Het ging het over het nieuwe stelsel voor de WAO. Daar bent u nu al weken over aan het steggelen. Het is ook een buitengewoon ingewikkeld onderwerp. Waarom duurt het zo lang voordat u het eens kunt worden over zo'n belangrijk onderwerp dat toch één van de hoofdpeilers van het beleid van dit kabinet is?


BALKENENDE:
Ik geloof niet dat je kunt zeggen dat we aan het steggelen zijn. Vorige week was minister De Geus ziek en konden we niet over het onderwerp spreken. Ik dacht dat de beleidslijnen van het kabinet behoorlijk helder zijn. Het is van belang dat je de WAO in de toekomst goed op orde hebt, dat je hem toekomstbestendig maakt. Daar zijn we mee bezig. Waar we nu over praten is het vraagstuk van de uitvoering. Wie gaat dat doen? Hoe wordt dat opgepakt?

KOCKELMAN:
Wie zorgen er voor dat mensen op tijd hun uitkering krijgen? Daar gaat het om. Van de week werd bekend dat het aantal WAO'ers na de nieuwe keuring bijna gehalveerd is. De discussie gaat er nu over of het een private onderneming wordt of dat de overheid dat zelf blijft doen. Waarom is het zo moeilijk om die keuze te maken?


BALKENENDE:
Eerst het belangrijke punt dat u maakt: gelukkig zien we een duidelijk verminderde instroom in de WAO. Het is van groot belang dat de WAO ten goede komt aan degenen die het echt nodig hebben: degenen die niet op eigen kracht verder kunnen. Dat is het doel. Degenen die kansen hebben moeten we maximaal ondersteunen bij reïntegratie, bij het aan het werk helpen van mensen. Dat is wat je voor ogen hebt. Daarom zijn we bezig met die heroriëntatie. Dan wat betreft de uitvoeringsorganisatie: je moet goed kijken naar de verschillende aspecten. We hebben als kabinet eerder een besluit genomen om te werken aan een systeem waarin ook het UWV een duidelijke plaats heeft. Tegelijkertijd is de vraag: wat kunnen private partijen doen? Daarover zijn we op het ogenblik met elkaar in gesprek. Juist ook omdat er de laatste weken een zekere aandrang is om te komen louter private uitvoering.

KOCKELMAN:
Zou u daar voor zijn?


BALKENENDE:
Dat is nog te vroeg. Je moet goed kijken naar de verschillende consequenties. Zou je kiezen voor een louter private uitvoering, dan moet je er ook rekening mee houden dat het op bepaalde onderdelen wel eens wat duurder kan gaan worden.

KOCKELMAN:
Want de verzekeraars moeten ergens geld vandaan halen . ?


BALKENENDE:
Daarom. De kosten zouden wel eens wat hoger kunnen zijn dan bij een publieke uitvoeringsorganisatie. Van de andere kant wordt er van de kant van sociale partners sterk op aangedrongen. Dan vind ik het getuigen van wijsheid - dat proberen we als kabinet ook te doen - om met alle factoren rekening te houden.

KOCKELMAN:
Het moet allemaal in 2006 worden ingevoerd. In hoeverre komt die ambitie in gevaar?


BALKENENDE:
Die ambitie is er wel. U weet dat als je zaken vooruit gaat schuiven is er een groot risico dat zaken toch wat in de versukkeling komen. Dan zit je al in 2007, heb je nieuwe verkiezingen, kabinetsformatie. Het is veel beter om het tempo te behouden. Dat vind ik zelf ook.

KOCKELMAN:
Dus u wilt dat het per januari 2006 wordt ingevoerd?


BALKENENDE:
Ja, dat is duidelijk de ambitie. En waarom? Omdat we het ook hebben over een aantal belangrijke maatregelen. Als het nieuwe WAO-stelsel ingaat dan zijn daar ook andere voordelen aan verbonden, bijvoorbeeld een wat hogere uitkering voor degenen die volledig arbeidsongeschikt zijn, of de afschaffing van de Pemba.

KOCKELMAN:
Eén van de scenario's van om het op te schuiven, om het later in te voeren. Ik begrijp dat u dat niet wilt?


BALKENENDE:
Dat heeft absoluut niet de voorkeur. Ik zou daar niet gelukkig mee zijn. We proberen dat gewoon te voorkomen.

KOCKELMAN:
Wat merkt een arbeidsongeschikte hier trouwens van?


BALKENENDE:
Die zal toch merken dat er sprake is van uitvoering in de zin van technische .

KOCKELMAN:
Die krijgt gewoon zijn geld?


BALKENENDE:
Je moet ook goed kijken welke partijen het gaan doen. Je moet wel in de eerste plaats oog hebben voor de mensen zelf, dat ze op tijd de uitkering krijgen, dat zaken goed geregeld zijn. Ook dat zijn zaken waar we op dit ogenblik bij stil staan.


- GEKOZEN BURGEMEESTER -

KOCKELMAN:
Hans Wiegel spreekt morgen de regiovoorzitters van de VVD toe. Vandaag werd al bekend dat hij daar gaat zeggen: Eerste Kamer, hou voet bij stuk en zorg er voor dat de gekozen burgemeester er niet komt. Wat vindt u daarvan?


BALKENENDE:
Hans Wiegel is iemand die altijd rond voor zijn mening uitkomt. We hebben natuurlijk ook in het verleden meegemaakt dat bijvoorbeeld ten aanzien van het referendum hij een duidelijk eigen en afwijkend standpunt had. Dat heeft de nodige politieke consequenties gehad. Hij geeft nu zijn mening over de gekozen burgemeester. Dat is zijn goed recht. Het is alleen wel een andere opvatting dan die is neergelegd in het hoofdlijnenakkoord van dit kabinet.

KOCKELMAN:
Maar het standpunt van de Eerste Kamer is buitengewoon belangrijk, want het gaat om een grondwetswijziging. Dus als de Eerste Kamer naar Wiegel zou luisteren, dan zou een belangrijk deel van het kabinetsbeleid voor D66 wel eens kunnen sneuvelen?


BALKENENDE:
Laten we niet uitgaan van het negatieve. De drie regeringspartijen hebben met elkaar vastgesteld dat we toe willen naar een gekozen burgemeester. Natuurlijk moet je nog over allerlei zaken praten, over invoering en dat soort onderwerpen. Maar de keuze is wel gemaakt.

KOCKELMAN:
Wanneer moet u er uit zijn?


BALKENENDE:
Er zijn een paar dingen. De Eerste Kamer moet nu snel een besluit nemen over het uit de grondwet halen van de benoeming van de burgemeester. Dat is een belangrijke voorwaarde om de zaak in de Tweede Kamer te kunnen behandelen. In de Tweede Kamer wordt gesproken over de inhoud: wat voor type burgemeester krijg je dan?

KOCKELMAN:
Maar de grondwetswijziging is nodig om het überhaupt van de grond te krijgen. Dus als de Eerste Kamer dwars gaat liggen kunt u tot u er bij neervalt, maar dan krijgt u het niet voor elkaar.


BALKENENDE:
Laten we uitgaan van het positieve. Natuurlijk is het zo dat die discussie over het uit de grondwet halen van het aanstellen van de burgemeester al langere tijd speelt. Dat speelde ook al in de Paarse kabinetten. Het is dus geen nieuwe discussie. Maar goed, we proberen daarin voortgang te boeken. Minister De Graaf is zeer gemotiveerd het debat aan te gaan met .

KOCKELMAN:
Voor D66 is het natuurlijk één van de redenen geweest om deel te nemen aan dit kabinet. Hans Wiegel en Thom de Graaf zijn al vrienden voor het leven geworden bij een eerdere botsing in de Eerste Kamer. Het is niet zomaar iets?


BALKENENDE:
Ik gun Hans Wiegel graag zijn mening. Ik mag hem zeer. Het is ook goed dat hij zijn opvatting geeft. Alleen ik vind wel dat je regeringspartijen mag houden aan datgene wat is afgesproken. Ik hoop dat dit dossier tot een goed einde kan worden gebracht. Ik heb daar trouwens ook alle vertrouwen in.

KOCKELMAN:
Is het een reden voor een kabinetsbreuk, mocht de Eerste Kamer dwarsliggen?


BALKENENDE:
Ik denk dat het in het belang van het land is dat we geen verkiezingen hebben, dat we niet te maken krijgen met de val van een kabinet. Er is zoveel te doen. Het is in niemands belang dat je politieke problemen zou krijgen. We moeten met die hervormingsagenda bezig zijn. Met de toekomstoriëntatie in het beleid moeten we echt een tijdje mee doorgaan. Ik denk dat dat goed is voor de stabiliteit in het land.


- AFGHANISTAN-MISSIE -

KOCKELMAN:
U heeft een deel van de Tweede Kamer nijdig gemaakt door ze niet in de besluitvorming over de uitzending naar Afghanistan te betrekken. Waarom vraagt u niet om toestemming van de Tweede Kamer, zoals dat wel bij vredesmissies en andere uitzendingen wel gebeurt?


BALKENENDE:
Ik begrijp de onvrede niet helemaal. Het is zo dat het kabinet natuurlijk informatie geeft aan de Kamer. Het is wel zo dat er een onderscheid is tussen die dingen die je in het openbaar kunt zeggen en vertrouwelijke informatie. Natuurlijk zijn er risico's verbonden aan zo'n missie in Afghanistan. Je moet vertrouwelijke informatie kunnen delen met Kamerleden.

KOCKELMAN:
Het is uitgelekt he?


BALKENENDE:
Ja, dat is zeer te betreuren.

KOCKELMAN:
Zou u het anders überhaupt hebben verteld?


BALKENENDE:
Het was absoluut ons voornemen om de Kamer in te lichten. Dat past ook. Je moet een onderscheid maken wanneer bijvoorbeeld informatie is verplicht. Bij vredesmissies ben je verplicht de Kamer te informeren. In dit geval hechten wij er zeer aan dat de Kamer op de hoogte wordt gesteld.

KOCKELMAN:
Maar bij vredesmissies beslist de Kamer of het doorgaat? Waarom doet u het dan niet wel?


BALKENENDE:
Omdat je het spel goed en zorgvuldig moet spelen. Eerst denk je als kabinet na over de vraag: start je met zo'n missie? We doen het in de strijd tegen het terrorisme. Gelukkig doen andere landen dat ook. Het is een belangrijke missie die we ondernemen. Natuurlijk doe je dat in samenspel met de Tweede Kamer, maar wel met behoud van de eigen verantwoordelijkheid die het kabinet heeft. Zoals gezegd: informatie hoort er bij, maar dat is iets anders dan het formele aspect dat u noemt van toestemming. Dat is even niet aan de orde. Natuurlijk is het wel zo dat je verantwoording aflegt. Daarom zullen we het debat ook aangaan.

KOCKELMAN:
Nederlandse militairen mogen geen arrestaties verrichten, heb ik begrepen. Het is althans niet de bedoeling dat ze dat doen. Maar wat nou als ze onverhoopt tegen Osama bin Laden aanlopen?


BALKENENDE:
Ik vind dat we het eerlijk gezegd niet te veel moeten hebben over de zaken die daar zouden kunnen plaatsvinden. Ik merk dat er af en toe zulke opmerkingen worden gemaakt. Het kán .

KOCKELMAN:
Het is wel belangrijk. Waar gaat hij heen? Is dat het strafhof of Guantánamo Bay? Dat willen we allemaal weten.


BALKENENDE:
Maar ik vind dat onderwerpen . laat die nu maar in het debat met de Kamer aan de orde komen. We kunnen speculeren over wie ze allemaal tegen zouden kunnen komen. Het is de bedoeling dat men daar activiteiten verricht in de sfeer van de strijd tegen het terrorisme, maar juist omdat het een missie is met een bijzonder karakter waar risico's aan verbonden zijn, vind ik het niet goed om in te gaan op operationele kwesties.

KOCKELMAN:
U vertrekt naar Oostenrijk voor een Europese bijeenkomst. Per vliegtuig . heeft u een slaapzak bij u?


BALKENENDE:
Laten we eerst maar informeren of we goed kunnen landen daar. Het is inderdaad een bijeenkomst waarin we stil zullen staan bij tal van Europese ontwikkelingen. Maar u heeft gelijk: het is wel een beetje opletten. Het is een mooie witte wereld, maar er zijn ook de nodige risico's. Overigens, nu we het toch over het weer hebben: we hebben natuurlijk de beelden gezien van enorme sneeuwvelden in het noorden van het land. Als ik ook weer zie hoe vrijwilligers zich op het ogenblik inzetten om andere mensen te helpen, dat geeft een goed gevoel bij al die sneeuw in het land. (letterlijke tekst, ongecorrigeerd, LV)