MR GONSALVESPRIJS


NATIONALE INNOVATIEPRIJS

Mr Gonsalvesprijs wil rechtshandhavers hartonder de riem steken

Burgers, professionals en organisaties die zich inzetten voor de rechtshandhaving verdienen alle waardering. Voor hen is nu de mr Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving in het leven geroepen. De uitreiking van de mr Gonsalvesprijs, een sculptuur, zal dit jaar voor het eerst plaatshebben.

Een speciaal curatorium draagt zorg voor de mr Gonsalvesprijs. Het breed samengestelde curatorium bestaat uit mensen die zich sterk betrokken voelen bij de rechtshandhaving. Ze beschikken veelal ook over ruime kennis en ervaring op dit gebied.

Drs W.J. Deetman, voorzitter van het curatorium: De democratische rechtsstaat is geen vanzelfsprekendheid. Mensen moeten het recht handhaven, elke dag opnieuw. Alleen dan zijn we in staat in Nederland met elkaar samen te leven. De winnaar van de mr Gonsalvesprijs staat straks voor de cruciale inzet van velen.

Mr A.W.H. Docters van Leeuwen, juryvoorzitter: Het is in de maatschappij nu eenmaal zo dat ontwikkelingen of vooruit gaan of achteruit. We kunnen als het om de rechtsstaat gaat wel wat vooruitgang gebruiken. Voor vooruitgang is vernieuwing nodig. Elke vernieuwende aanpak die wat voorstelt zal onze oprechte belangstelling hebben.

Mr N.A. Kalsbeek, jurylid: Wie nalaat het recht te handhaven tast uiteindelijk de structuur en spankracht van de samenleving aan. Bij de rechtshandhaving draait het er niet alleen om schendingen van het recht achteraf vast te stellen. Het gaat er ook om die schendingen te voorkomen. De mr Gonsalvesprijs richt zich vooral op het opsporen van mensen met vernieuwende en inspirerende ideeën voor de rechtshandhaving, preventief of repressief.

Mr F.W.H. van den Emster, jurylid: Het recht wordt steeds aangepast aan de eisen van de tijd. Als het gaat om de handhaving van het recht vallen wij terug op eeuwenoude middelen als de gevangenisstraf en de moderne variant van de verbanning, het gebiedsverbod. Voor mensen of instellingen die hedendaagse oplossingen voor rechtshandhaving verzinnen is de mr Gonsalvesprijs ingesteld.

Prof. dr P. Schnabel, jurylid: Rechtshandhaving is belangrijk voor het rechtsgevoel in de bevolking. Op dit moment is er weinig dat dit gevoel versterkt en veel dat het verzwakt. Voor een deel komt dit door fouten en vergissingen van politie en justitie zelf. Daar wordt in het politieke debat en in de media ook veel aandacht aan gegeven. Daarom is het van belang ook goede ontwikkelingen te laten zien. Dat doet de mr Gonsalvesprijs.

Drs B.J.A.M. Welten, jurylid: Rechtshandhaving is het kardinale sluitstuk van een goed functionerende rechtsstaat. Recht moet je doen, want het voorkomt eigenrichting. En me dunkt dat dit actueel is.

Achtergrond

In het bijzonder staan bepaalde beroepsgroepen en burgers borg voor de rechtshandhaving. Vanuit de samenleving wil het curatorium van de mr Gonsalvesprijs zijn waardering tot uitdrukking brengen voor de mensen die het recht in de dorpen en steden, in het land handhaven. Het curatorium kent om die reden eens in de twee jaar de mr Gonsalvesprijs toe aan een persoon of organisatie die van grote betekenis is voor de innovatie van de rechtshandhaving. Want rechtshandhaving vergt ook vernieuwing in een samenleving die in rap tempo verandert.
Met de mr Gonsalvesprijs wil het curatorium straks niet alleen de winnaar te kennen geven groot belang te hechten aan zijn of haar inzet. Het wil hiermee ook alle andere burgers en beroepsgroepen die zich inspannen voor de handhaving van het recht een hart onder de riem steken.

Mr Gonsalves

De mr Gonsalvesprijs draagt de naam van mr R.A. (Rolph) Gonsalves (1932-2002), het laatst vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie. Van 1963 tot aan zijn pensionering in 1997 is hij officier van justitie te Roermond en Maastricht, hoofdofficier van justitie te Almelo en procureur-generaal te s-Hertogenbosch. Eerder is hij ambtenaar binnenlands bestuur in Nieuw Guinea. Berichtgeving over zijn optreden in de Baliemvallei brengt hem in opspraak. Onderzoek pleit hem echter volledig vrij.
In zijn loopbaan maakt Gonsalves zich sterk voor daadwerkelijke rechtshandhaving. Zo bestrijdt hij in nauwe samenwerking met de politie de grensoverschrijdende amfetaminehandel. In dit verband ondersteunt hij bovendien een doorbraak op wetgevingsgebied. Ook zet Gonsalves zich zowel in voor de aanpak van professionele brandkastkrakers als voor de bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.
Als voorzitter van de rechercheadviescommissie draagt hij bij aan belangrijke vernieuwingen op dit gebied. Verder heeft hij een werkzaam aandeel in de reorganisatie van de recherche en het openbaar ministerie. De (inter)nationale samenwerking van politie en justitie geniet steeds zijn bijzondere aandacht.
Met zijn ferme aanpak en duidelijke taal geldt de naamgever van deze prijs soms als teken van tegenspraak, zoals Gonsalves het zelf eens uitdrukt. Het doel dat hij voorstaat is er evenwel steeds op gericht het recht te handhaven.

Kandidaatstelling en begunstigers
Het curatorium roept kandidaten voor de mr Gonsalvesprijs op zich aan te melden. Ook anderen kunnen kandidaten aandragen. De website www.gonsalvesprijs.nl vermeldt de gang van zaken bij de kandidaatstelling. Het correspondentieadres is: Mr Gonsalvesprijs, Postbus 82, 2501 CB Den Haag.

Begunstigers van de prijs zijn het ministerie van Justitie, Kluwer Uitgevers, Rabobank Nederland en Roto Smeets De Boer.

Curatorium en jury

Het curatorium bestaat uit personen met een uiteenlopende achtergrond in openbaar bestuur, zakenleven, politiek, justitie, politie, journalistiek of communicatie. Een onafhankelijke jury uit het midden van het curatorium beoordeelt de inzendingen. Het curatorium bestaat uit:

drs W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag (voorzitter curatorium) mr N.A. Kalsbeek, lid Tweede Kamer, oud-staatssecretaris van Justitie (jurylid)
mr H.J. Bolhaar, lid College van procureurs-generaal, oud-kabinetschef mr Gonsalves
mr A.W.H. Docters van Leeuwen, voorzitter Autoriteit Financiële Markten, oud-voorzitter College van procureurs-generaal, oud-hoofd BVD, oud-plv.
directeur-generaal openbare orde en veiligheid (voorzitter jury) drs J. Driessen, directeur Kluwer juridisch
mr F.W.H. van den Emster, president arrondissementsrechtbank Rotterdam (jurylid)
prof. dr E.J. Fischer, algemeen directeur Verbond van verzekeraars mr S. Harchaoui, voorzitter Forum, oud-officier van justitie mr J.M. Hessels, voorzitter raad van commissarissen Euronext dhr A. Jonker, algemeen directeur justitiële jeugdinrichting Den Engh
mr P. Kalbfleisch, directeur-generaal Nederlandse Mededingingsautoriteit, waarnemend/plaats vervangend president arrondissements-rechtbank s-Gravenhage
dhr. G. Lodewijk, voorzitter raad van commissarissen Roto Smeets De Boer
mr J. Olde Kalter, hoofdredacteur-directeur De Telegraaf dhr J. Schinkelshoek, directeur concerncommunicatie Rabobank Nederland, oud-directeur voorlichting ministerie van Justitie prof. dr P. Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (jurylid)
mr J.J. Stam, directeur rechtshandhaving ministerie van Justitie drs B.J.A.M. Welten, korpschef regiopolitie Amsterdam-Amstelland (jurylid)
drs L.A.W. de Lange(secretaris curatorium)

De mr Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving is een initiatief van de stichting Eén en Ander.