Gemeente Zevenaar


Erfbeplantingsproject Betuweroute

De realisatie van de Betuwespoorlijn in Zevenaar loopt op zijn eind. De laatste ingrijpende maatregel wordt thans uitgevoerd, het plaatsen van metershoge geluidsschermen langs het spoor. De spoorlijn heeft daarmee een scherpe lijn door het landschap getrokken. Op vele locaties zijn door het scherm de oude vergezichten weggenomen. De schermen worden beplant met klimplanten en struiken ervoor. Het zal echter een lange tijd in beslag nemen voordat het scherm groen in het landschap is ingepast. Vandaar dat de gemeente het project erfbepalnting Betuweroute is gestart

Bewoners die in de directe invloedsfeer van de schermen wonen zijn middels een brief uitgenodigd om aan het erfbeplantingproject mee te doen. Op deze uitnodiging heeft 25% van de bewoners positief gereageerd.

Door middel van het beschikbaar stellen van plantmateriaal geeft de gemeente particulieren de mogelijkheid om door middel van groen in te spelen op de veranderde situatie.

Door de vele reacties van landeigenaren en omwonenden van de Betuweroute is het project erfbeplanting Betuweroute een groot succes geworden. De bereidheid om een verfraaiing van het landschap te verwezenlijken en de opoffering van landbouwgronden heeft er toe geleid, dat er ongeveer 3 hectare natuurlijk groen zal worden aangeplant. De bewoners van het gebied willen een groot aantal verschillende soorten landschapselementen aanleggen. Deze elementen variëren van de aanplant van een meidoornhaag tot het aanleggen een natuurgebiedje, met daarin verschillende elementen, als laanbomen, knotwilgen, fruitbomen en singels. Er worden boomgaarden in het gebied hersteld en nieuwe boomgaarden aangebracht. Hierbij is rekening gehouden met de historie van het gebied en zijn oude fruitrassen toegepast. Appelsoorten als de Schone van Boskoop en de Notarisappel keren op deze wijze terug in het landschap.

Al deze elementen zijn karakteristiek voor dit half open en kleinschalige oeverwallengebied. Getracht is een samenhang tussen de verschillende elementen te creëren, waardoor de natuurwaarde in het gebied sterk zal worden vergroot. Diersoorten als ringslang en steenuil, welke graag geziene gasten zijn, zullen door de aanleg van deze erfbeplantingen betere overlevingskansen krijgen.

Op zaterdag, 5 maart 2005 wordt bij de familie Hülkenberg aan de Babberichseweg 75 door wethouder G. Nijland de start van dit project ingeluid. De wethouder zal daar de eerste boom planten. Tevens krijgen de deelnemers een plantinstructie mee en kunnen zij het plantmateriaal tot 14.30 uur afhalen van de gemeentewerf. U bent van harte uitgenodigd bij deze gelegenheid aanwezig te zijn.