Gemeente Westervoort

Op maandag 31 oktober 2005, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Bestuur, Samenleving en Financiën plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Opening

* Vaststellen agenda

* Mededelingen

* Regiozaken / Gemeenschappelijke regelingen
+ Verslag vergadering d.d. 12 september 2005
+ Aandachtspuntenlijst

+ Leesmap nrs.: 05-099 t/m 05-111

* Presentatie over de bestuurlijke verzelfstandiging en bestuurlijke fusie van het Openbaar Onderwijs in de gemeenten Duiven, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar, verzorgd door projectleider Henkjan Kok.

* Onderzoek gevolgen van de bestuurlijke verzelfstandiging en bestuurlijke fusie van het Openbaar Onderwijs in de gemeenten Duiven, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.
* Verordening Voorzieningen Gehandicapten 2006
* Indexering van het taakstellend budget voor het regiorailstation Westervoort alsmede goedkeuring verlenen aan convenant tussen de Gemeente Westervoort en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) inzake de bestuurlijke afspraken.

* Budgetrapportage 2-2005

* Rondvraag

* Sluiting

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen zich melden bij de receptie van het gemeentehuis.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de commissiegriffier via het e-mailadres griffie@westervoort.nl
Op dinsdag 1 november 2005, aanvang 20.00 uur, vindt de openbare vergadering van de commissie Ruimte en Veiligheid plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
De volgende onderwerpen zullen worden besproken:
* Vaststelling Brandpreventiebeleid bestaande bouw gemeente Westervoort

* Ontwerp Milieubeleidsplan Gemeente Westervoort
* Milieuwerkprogramma 2006

* Vaststelling aangepaste welstandsnota; jaarverslagen welstandscomissie

* Vaststelling Nota wonen en werken

* Werklijst nieuwbouwprojecten Westervoort
* Ontwikkelingen stort

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen zich melden bij de receptie van het gemeentehuis.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de commissiegriffier via het e-mailadres griffie@westervoort.nl.