Gemeente Bolsward


dinsdag 18 oktober 2005

Vergadering Algemeen Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst

Datum: 31 oktober 2005 Tijd: 16.00-18.00 Lokatie: Witmarsum (Raadszaal) Aan de heer Th.R. Piersma, de heer S.Y. Jansen, de heer J. Meinsma, de heer W. Schukken, de heer J. Bosma, de heer K.F. Helder, de heer S.S.E. Osinga (directeur), de heer J. Rodenhuis, de heer Y. de Boer, de heer M. Jelsma, de heer J. Huisman, de heer J. Visser, de heer J.W.J. Terpstra 1. Opening & mededelingen 2. Vaststellen agenda 3. Programma- en productbegroting, inlichtingen bij de heer P. van Gulik (tel. 0515-534925) (bijlage 7) 4. Nieuw vergaderschema Algemeen Bestuur vaststellen 5. Regeling chronisch zieken en gehandicapten, inlichtingen bij de heer K. Ybema (tel. 0515-534904) (bijlage 8) 6. Verslag + actielijst d.d 20 juni 2005 (bijlage 9) Verslagen/besluitenlijsten Dagelijks bestuur (ter info) (bijlagen 10 en 11) 7. Rondvraag 8. Sluiting Mensen die deze vergadering willen bijwonen kunnen de stukken opvragen bij het secretariaat van de ISDzwf Email: info@isdzwf.nl of tel: 0515 534 900